Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

Ob-3733/22, Stran 2633
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 26. in 27. člena Statuta Centra za socialno delo Ljubljana ter sklepa 17. redne seje Sveta Centra za socialno delo Ljubljana z dne 9. 12. 2022, Svet CSD Ljubljana objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice 
Centra za socialno delo Ljubljana 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje;
– predložiti mora dokazila o izpolnjevanju pogojev;
– predložiti mora potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.
2. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov CSD Ljubljana (Svet CSD), Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, ali oddati v tajništvu centra najkasneje v 21 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja/direktorice«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
5. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsedniku sveta zavoda: Gregor Lapajne, gregor.lapajne@gov.si ali na tel. 01/320-61-22.
Svet Centra za socialno delo Ljubljana 

AAA Zlata odličnost