Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3995. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti, stran 13045.

  
Na podlagi tretjega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije določa vrsto, območje in predvideni obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, za katere se objavi javni razpis za podelitev koncesije, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter ki vsebuje utemeljitev razlogov za podelitev koncesije v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstveni dejavnosti).
2. člen 
Koncesija se v skladu s to uredbo podeli na področjih:
– čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti na območju naslednjih statističnih regij (v nadaljnjem besedilu: območje): gorenjska, obalno-kraška, jugovzhodna Slovenija, podravska in osrednjeslovenska;
– oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti na območjih osrednjeslovenska, obalno- kraška in jugovzhodna Slovenija.
II. PREDMET IN PREDVIDENI OBSEG KONCESIJSKE DEJAVNOSTI TER RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE 
3. člen 
Predmet koncesije je opravljanje javne zdravstvene službe na področju:
– čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, in sicer v predvidenem skupnem obsegu (v nadaljnjem besedilu: obseg) 8,70 programa, in
– oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti, in sicer v obsegu 2,20 programa.
4. člen 
(1) Koncesija se podeli na območjih in v obsegih:
1. čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti:
– gorenjska 1,00 programa,
– obalno-kraška 2,00 programa (dvakrat 1,00 programa),
– jugovzhodna Slovenija 2,00 programa (dvakrat 1,00 programa),
– podravska 1,00 programa in
– osrednjeslovenska 2,70 programa (1,00, 0,80 in 0,90 programa);
2. oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti:
– osrednjeslovenska, 0,60 programa,
– obalno-kraška 0,80 programa in
– jugovzhodna Slovenija 0,80 programa.
(2) Koncesija se podeli za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let, na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti.
5. člen 
(1) Koncesije na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti se podelijo, ker javni zdravstveni zavodi na območjih, na katerih se podeli koncesija, navedene zdravstvene dejavnosti ne morejo zagotavljati v obsegu, kakor je določen z mrežo javne zdravstvene službe.
(2) Koncesije na območjih in v obsegih iz prejšnjega člena se podelijo zaradi zagotavljanja potrebne dostopnosti zdravstvenih storitev in skrajšanja čakalnih dob.
III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
6. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje in portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora vsebovati podatke, ki jih določa 44.b člen Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(3) Razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje ali portalu javnih naročil, mora biti pripravljena v skladu s 44.c členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena najmanj ena veljavna prijava za posamezno razpisano koncesijo. Prijava je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
7. člen 
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa 44.č člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(2) Pri izboru koncesionarja med različnimi ponudniki Ministrstvo za zdravje upošteva merila, ki jih določa 44.d člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, in merila, določena v razpisni dokumentaciji.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka pripravi in določi komisija, ki je sestavljena iz treh članov, zaposlenih na Ministrstvu za zdravje. Člane določi minister, pristojen za zdravje, in sicer s pisnim sklepom.
IV. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR NAD NJENIM IZVAJANJEM IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
8. člen 
(1) Koncesijo za opravljanje javne službe na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli Ministrstvo za zdravje z odločbo o izbiri koncesionarja.
(2) Ministrstvo za zdravje in koncesionar medsebojna razmerja uredita s koncesijsko pogodbo, ki se sklene po dokončnosti koncesijske odločbe.
9. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi v 44.i členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
10. člen 
Ministrstvo za zdravje koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo na način in pod pogoji, določenimi v 44.j členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med Ministrstvom za zdravje in koncesionarjem oziroma na njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja Ministrstvo za zdravje v skladu s 44.k členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.
V. KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Ministrstvo za zdravje objavi javni razpis iz 6. člena te uredbe najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve te uredbe.
13. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti, oralne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti, oftalmologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, kardiologije in vaskularne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in klinične psihologije (Uradni list RS, št. 56/22).
14. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-443/2022
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-2711-0114
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost