Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

4001. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 13139.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18 10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 78/20, 26/21, 197/21 in 20/22) se v 1. členu v prvem odstavku v 2. točki besedilo »2021/181 z dne 15. februarja 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 53 z dne 16. 2. 2021, str. 99)« nadomesti z besedilom »2021/1165 z dne 15. julija 2021 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi (UL L št. 253 z dne 16. 7. 2021, str. 13)«.
V 3. točki se besedilo »2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30)« nadomesti z besedilom »2022/613 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. aprila 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto (UL L št. 115 z dne 13. 4. 2022, str. 38)«.
V 4. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2022/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 173 z dne 30. 6. 2022, str. 34)«.
V 6. točki se besedilo »2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1)« nadomesti z besedilom »2022/42 z dne 8. novembra 2021 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih in neto zgornjih mej za neposredna plačila za nekatere države članice za koledarsko leto 2022 (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2022, str. 3)«.
V 13. točki se besedilo »2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9)« nadomesti z besedilom »2022/1227 z dne 15. julija 2022 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 189 z dne 18. 7. 2022, str. 12)«.
V 14. točki se besedilo »2021/540 z dne 26. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede nekaterih obveznosti obveščanja, pregledov na kraju samem v zvezi z vlogami za pomoč na žival in zahtevki za plačilo v okviru ukrepov podpore na žival ter predložitve zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo (UL L št. 108 z dne 29. 3. 2021, str. 15)« nadomesti z besedilom »2022/1227 z dne 15. julija 2022 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 189 z dne 18. 7. 2022, str. 12)«.
2. člen 
V 131. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo druge alineje prvega odstavka tega člena mora imeti upravičenec, ki je v letu 2022 prvič v kontroli ekološkega kmetovanja, izdelan individualni načrt preusmeritve KMG v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, najpozneje do 15. februarja 2023.«.
3. člen 
V 132. členu se v desetem odstavku za besedo »alineje« doda besedilo »prvega odstavka«.
Za desetim odstavkom se doda nov, enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za KMG, ki so v ukrep EK iz te uredbe vstopila v letu 2018, kot izpolnitev zahteve iz tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena za obdobje trajanja obveznosti iz prvega odstavka 122. člena te uredbe upošteva, če je bila uporabljena storitev svetovanja iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, najpozneje do 15. februarja 2023.«.
4. člen 
V 133. členu se za tridesetim odstavkom dodata nova, enaintrideseti in dvaintrideseti odstavek, ki se glasita:
»(31) Ne glede na določbo šestega odstavka tega člena agencija za opravljeno svetovanje iz tretjega odstavka 131. člena te uredbe iz evidence izobraževanja za leto 2022 prevzame podatek o številki KMG-MID 6. marca 2023.
(32) Ne glede na določbo osmega odstavka tega člena agencija za opravljeno svetovanje iz enajstega odstavka 132. člena te uredbe iz evidence izobraževanja za leto 2022 prevzame podatek o številki KMG-MID 6. marca 2023.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-434/2022
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-2330-0123
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost