Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3972. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta v EUP LI-20 (del), stran 13019.

  
Na podlagi 128. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) župan Občine Litija sprejema
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta v EUP LI-20 (del) 
1. člen 
(uvodna določba) 
S tem sklepom se določa priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta v del enote urejanja prostora LI-20 (v nadaljevanju kot OPPN) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Obravnavna zemljišča so nezazidana in so del območja, ki se ureja z OPN Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10, 34/11, 53/12, 63/18). V OPN je območje označeno z EUP LI-20 z namensko rabo SSa, predpisan je način urejanja z OPPN.
(2) Za izvedbo investicijske namere na obravnavnih zemljiščih se pripravi delni OPPN, ki bo pravna podlaga za pripravo projektov in pridobitev gradbenega dovoljenja. Preostala površina se ohranja kot gozd.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) OPPN se pripravi za del enote urejanja prostora EUP LI-20 in obsega zemljišča s parc. št. 1335/6, 1335/7, 1335/8, 1335/2, 1335/5 in 1338/102, vse k.o. 1835-Hotič.
(2) Investicijska namera je nova parcelacija, gradnja stanovanjskih objektov, ureditev javnega parkirišča in gradnja javne infrastrukture (širitev in rekonstrukcija obstoječe dostopne ceste, komunalno urejanje).
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3 in spremljajočimi predpisi.
(2) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek OPPN se izvede po rednem postopku priprave OPPN, kot je določen v 129. členu ZUreP-3.
6. člen 
(roki za pripravo OPN in posameznih faz postopka) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz prostorskega akta OPPN so:
– izdelava strokovnih podlag
90 dni po objavi sklepa
– izdelava osnutka
90 dni po izdelanih strokovnih podlagah in vključitvi javnosti
– pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni po izdelavi osnutka
– izdelava dopolnjenega osnutka
60 dni po pridobitvi prvih mnenj
– javna objava z javno obravnavo
30 dni
– potrditev predloga stališč do pripomb javnosti
90 dni po zaključku javne objave
– izdelava predloga
60 dni po potrditvi stališč
– pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni
– izdelava usklajenega predloga prostorskega akta
30 dni po pridobitvi drugih mnenj
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
odv. od datuma sej
– objava v uradnem glasilu
15 dni
(2) Terminski plan je informativen in se lahko spremeni ob izvedbi CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev v postopku OPPN. Roki se lahko podaljšajo tudi zaradi drugih okoliščin, ki jih ni možno predvideti vnaprej.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija;
– JP Komunalno stanovanjsko podjetje Litja d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija;
– CEROZ d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku;
– Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana;
– ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
– Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, 1001 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Litija.
(2) Javnost se vključi v pripravo osnutka OPPN ter se ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev. Javnosti se omogoči dajanje pripomb na dopolnjeni osnutek OPPN v času javne objave, ki traja najmanj 30 dni, in na javni obravnavi v času javne objave. Pripombe javnosti bo občina preučila in pripravila predlog stališča glede njihovega upoštevanja ter po potrebi izvedla usklajevanje interesov. Občina bo s sklepom potrdila predlog stališč in jih javno objavila.
(3) Z namenom vključevanja javnosti se lahko med postopkom priprave OPPN organizira tudi dodatne javne posvete, delavnice in podobno, občina pa objavlja informacije v občinskem glasilu, na spletni strani, oglasni deski ali podobno.
9. člen 
(seznam podatkov, strokovnih podlag, obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so akti in dokumenti, ki jih izdela prostorski načrtovalec in drugi strokovnjaki glede na posamezno področje:
– geodetski načrt območja,
– idejna zasnova območja,
– elaborat ekonomike.
Če se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
10. člen 
(izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
V postopku OPPN ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3563-0073/2022-2, z dne 19. 9. 2022.
V postopku OPPN prav tako ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-600/2022-2550-3, z dne 2. 12. 2022.
Oba dokumenta sta priložena temu sklepu.
11. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN financira predlagatelj spremembe. Postopek OPPN izvede občinska uprava Občine Litija v okviru svojih nalog.
12. člen 
(objava in veljavnost) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z mnenjema o obveznosti izvedbe presoj sprejemljivosti na varovana območja in vplivov na okolje objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Litija, www.litija.si.
Št. 350-2/2022-9
Litija, dne 5. decembra 2022
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost