Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

Št. 5440-5/2022-3340-4 Ob-3718/22, Stran 2617
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012,
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013) z vsemi spremembami,
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 z vsemi spremembami,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21),
– Vsakokrat veljavnih Navodil Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju besedila Navodila organa upravljanja), dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja št. 10-1/3/MK/0 za program »Štipendije za specializirane poklice v kulturi« z dne 29. 3. 2018
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2022/2023 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2023-USP) 
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2023-USP) s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023.
Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu in ki se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.
Pomen izrazov:
– usposabljanje ali izobraževanje je nadgradnja teoretičnih ali praktičnih znanj in usposobljenosti s področja delovanja prijavitelja, za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje poklicev v kulturi, ki lahko traja od 3 do 12 mesecev (ob zaključku razpisa še poteka) in na katerem ob zaključku prijavitelj prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju,
– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa,
– vzhodna regija in zahodna regija: podrobnejša opredelitev po NUTS 2 na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-objave/Javni-razpisi/JR-ESRR-Razvoj-slovenscine-v-digitalnem-okolju/Preglednica-delitve-slovenskih-obcin-po-NUTS-2.xls,
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini je usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.
Štipendija za usposabljanje:
– štipendija se podeli za usposabljanje ali izobraževanje, ki poteka v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023 in se do dne zaključka razpisa še ni zaključilo,
– prijavitelj lahko pridobi štipendijo za najmanj 3 in največ 12 mesecev glede na trajanje programa usposabljanja ali izobraževanja,
– institucija usposabljanja ali izobraževanja mora prijavitelju izdati potrdilo o zaključenem programu.
Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.
Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na področju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno usposabljanje ali izobraževanje v tujini),
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1993),
– izobraževalni obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti,
– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev ali Erasmus štipendije,
– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom),
– v času izobraževanja ali usposabljanja prebiva oziroma bo prebival v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje ali se bo izobraževanja ali usposabljanja redno udeleževal v državi, v kateri poteka izobraževanje ali usposabljanje,
– se ne prijavlja na izobraževanje ali usposabljanje, ki poteka na daljavo oziroma on-line izobraževanje,
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini poteka v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023 (dokazuje se z dokazilom o trajanju usposabljanja ali izobraževanja, iz katerega je jasno razvidno, v katerem časovnem obdobju usposabljanje ali izobraževanje poteka) in se do dne oddaje vloge na razpis še ni zaključilo,
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini ni v okviru izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj morebiti vpisan in bi mu bilo priznano oziroma ovrednoteno kot del rednega študijskega programa, ki ga opravlja na tej ustanovi,
– ne gre za javno veljaven študijski program,
– izobraževalna institucija izda udeležencem ob zaključku usposabljanja ali izobraževanja potrdilo o zaključenem programu (dokazuje se z opisom predvidenega poteka usposabljanja ali izobraževanja).
4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice (razen kjer je to v merilih drugače določeno):
Kvaliteta podeljevanja točk
Prejete točke 
neustrezno 
0
pomanjkljivo 
1
delno ustrezno 
2–3
ustrezno 
4
odlično
5
5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)
MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE
Največje možno št. točk
PRIPOROČILA, DOSEŽKI, PREJETE NAGRADE
15
Reference prijavitelja na podlagi priporočil (najmanj 2 priporočili strokovnjakov ali profesorjev iz kulturnega področja na katerem prijavitelj deluje)
do 5
Dosežki, prejete nagrade ali priznanja s področja na mednarodni ali državni ravni
do 5
Aktivnost na področju (izkazuje se z npr. medijskimi objavami, koncertnimi listi, razstavami, sodelovanjem v nacionalno ali mednarodno pomembnih projektih …) 
do 5
Utemeljitev izobraževanja z vidika pridobivanja novih kompetenc prijavitelja
5
Utemeljitev izobraževanja z vidika nadaljnjega poklicnega razvoja prijavitelja
5
Utemeljitev povezave med programom izobraževanja, področjem delovanja ter izobrazbo prijavitelja
5
PODROČJE USPOSABLJANJA
8
Kritika na vseh področjih kulture, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka, oblikovanje luči, scenaristika, igranje v muzikalih, kulturni management, organizator literarnih festivalov, literarni agent, književni urednik, trženje in promocija v založništvu, vrednotenje umetnin, interpretacija kulturne dediščine, vrednotenje in upravljanje kulturne dediščine, glasbenik solist, pedagog v kulturi, pravljičar/pripovedovalec, plesalec (sodobni ples ali balet), konservatorsko-restavratorstvo specialistične smeri, filmska režija, lutkarstvo
8
ostala področja 
0
KONČANA RAVEN IZOBRAZBE 
* v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)
2
do V. stopnje 
2
VI. in VII. stopnja
1
VIII. stopnja
0
SKUPAJ
40
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2023 znaša največ do 66.500 EUR:
– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 37.240,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in 
– 9.310,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 
– za zahodno kohezijsko regijo:
– 15.960,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in 
– 3.990,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike financiranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): ministrstvo bo financiralo štipendije za usposabljanje ali izobraževanje, ki bo potekalo v obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023 in se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.
8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja (pavšal za življenjske stroške), ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju skupaj s prevodom v slovenski jezik.
Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom financiranja:
Vrsta stroška
Podrobnejša opredelitev
Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto
Štipendija za usposabljanje
dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraževanje s prevodom
Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključku usposabljanja:
Vrsta stroška
Podrobnejša opredelitev
Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto
Štipendija za usposabljanje
dokazilo o zaključku usposabljanja ali izobraževanja s prevodom
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj se bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila za obseg in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na javni razpis.
9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec v spletni aplikaciji eJR na naslovu http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web (elektronski prijavni obrazec) s prilogami,
– obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov pri javnem razpisu.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane obrazce ter dokazila v tiskani oziroma elektronski obliki:
A) prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2023-USP,
B) dokazilo o zadnji doseženi stopnji izobrazbe,
C) dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraževanje,
Č) dokazilo o trajanju usposabljanja ali izobraževanja, iz katerega je jasno razvidno časovno obdobje poteka usposabljanja ali izobraževanja,
D) opis predvidenega poteka usposabljanja ali izobraževanja s temeljnimi moduli, predavatelji, doseženimi cilji itd.,
E) priporočili vsaj 2 področnih strokovnjakov, ki nista starejši od 6 mesecev od datuma zaključka razpisa z lastnoročnim oziroma elektronskim podpisom strokovnjakov,
F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (npr. kopija osebnega dokumenta).
Dokumentom v tujem jeziku je potrebno priložiti prevod v slovenski jezik.
10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Ministrstvo, ki izvaja operacijo, mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba (EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije, za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Šteje se, da z oddajo vloge prijavitelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa ter vsebino razpisne dokumentacije. Prijavitelj z oddajo vloge tudi dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa, objave rezultatov razpisa, za znanstveno raziskovanje in statistične namene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in veljavnim zakonom, ki ureja varstvo podatkov. Prijavitelji lahko do preteka razpisnega roka vlogo dopolnjujejo in spreminjajo. Upošteva se zadnja oddana vloga.
12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Javni razpis se začne dne 16. 12. 2022 in se zaključi dne 16. 1. 2023. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 1. 2023. Vloge morajo biti izpolnjene in oddane v elektronski obliki na spletnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web (v nadaljnjem besedilu: prijavni obrazec), in morajo vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vse vloge morajo biti predložene elektronsko. Način podpisovanja je opredeljen v točkah 12.1 in 12.2.
V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika prijaviteljem priporočamo, da vloge na javni razpis oddajo pred zadnjim dnem razpisnega roka.
12.1 Oddaja elektronsko podpisane vloge
Vlogo na javni razpis oddate na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web. Podpišete jo elektronsko. V tem primeru vloge ni potrebno tiskati in poslati po navadni pošti.
Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR do vključno 16. 1. 2023 do 23.59.
12.2 Oddaja lastnoročno podpisane vloge
Če prijavitelj nima možnosti elektronsko podpisati vloge, se vloga na javni razpis kljub temu mora oddati na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web, nato natisne in lastnoročno podpiše.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Natisnjena in lastnoročno podpisana prijava mora biti najkasneje do 16. 1. 2023 poslana priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma neposredno izročena ministrstvu na navedenem naslovu. Na ovojnico obvezno nalepite A4 dokument »Kuverta«, ki vsebuje vse potrebne podatke, kot so naslov, oznaka razpisa, številka vloge in navedba prijavitelja.
Pri elektronski prijavi je potrebno vse obvezne priloge, določene v razpisni dokumentaciji oziroma besedilu razpisa, priložiti le v spletnem obrazcu in jih ne pošiljati še fizično.
Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR in:
– poslana po pošti s priporočeno poštno pošiljko in označena s poštnim žigom do vključno dne 16. 1. 2023,
– ali poslana po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bo v vložišče ministrstva prispela do vključno dne 16. 1. 2023,
– ali osebno oddana, če bo oddana v poslovnem času ministrstva v vložišču ministrstva do vključno dne 16. 1. 2023.
Če prijavitelj odda več elektronskih vlog oziroma pošlje več tiskanih vlog, bo obravnavana zadnja prispela vloga oziroma njena sprememba ali dopolnitev, ki bo pravočasno oddana, vse ostale vloge pa se ne bodo obravnavale.
13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog se bo pričelo dne 18. 1. 2023 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 313) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj sme v dopolnitvi spreminjati le tisto, za kar je bil pozvan k dopolnitvi.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno število točk. Skupno najvišje možno število doseženih točk je 40 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki bo dosegel najmanj 26 točk. Izbrani bodo prijavitelji z višjim številom točk.
Izmed prijaviteljev, ki bodo dosegli najvišje število točk, se izbere štipendiste tako, da je delitev podeljenih sredstev v skladu z razpoložljivimi sredstvi glede na vzhodno in zahodno regijo. Merilo je kraj stalnega prebivališča štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. V primeru, da bosta dve ali več vlog dosegli enako število točk za zadnja razpoložljiva sredstva glede na določeno kohezijsko regijo (Slovenija se deli na 2 kohezijski regiji skladno s Standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE oziroma angleška kratica NUTS)), se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.
Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijaviteljev za sofinanciranje. Minister bo na podlagi predloga komisije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi.
Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prijavitelj, ki je odstopil. V primeru, da bosta dve ali več prijav dosegli enako število točk, se dodelijo sredstva prijavitelju iz vzhodne regije. Če sta oba prijavitelja iz vzhodne regije, se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki dosežejo vsaj 26 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev niso izbrani v financiranje.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski naslov janja.krapec@gov.si.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili pogodbe.
Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost