Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2988. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-C)
2989. Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P)
2990. Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-E)
2991. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A)
2992. Zakon o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-I)
2993. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-E)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2994. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2995. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2996. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja

MINISTRSTVA

2997. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2998. Odredba o določitvi programov strokovnega usposabljanja in obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika
2999. Odredba o določitvi programov strokovnega usposabljanja in obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov
3000. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju Fundacije za pomoč učencem Osnovne šole Cirila Kosmača Piran, ustanove
3051. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

3001. Odločba o ugotovitvi, da drugi in tretji odstavek 8. člena, prvi odstavek 9. člena, prvi in tretji odstavek 10. člena, prvi in drugi odstavek 11. člena ter prvi odstavek 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) niso v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

3002. Sklep o izračunu letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank in EU podružnic in izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja
3003. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3004. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Komisiji za preprečevanje korupcije
3005. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2021
3006. Poročilo o gibanju plač za julij 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3007. Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja mestnih občin Slovenije
3008. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Brežice

3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
3010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Brežice
3011. Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole

Cerknica

3012. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica za leto 2021

Dobrepolje

3042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2021

Dobrna

3013. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2021

Dobrova-Polhov Gradec

3014. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ivančna Gorica

3043. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2021
3044. Sklep o višini cen programov v vrtcu Pod Lipo

Kanal ob Soči

3015. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje
3045. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021

Krško

3016. Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško

Luče

3017. Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom

Murska Sobota

3018. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo

Pivka

3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2021

Ribnica

3047. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica št. 2 za leto 2021

Sevnica

3019. Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica
3020. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05) ID št. prostorskega akta 2008
3021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31
3022. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
3023. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
3024. Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora KZ27.od
3025. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

3048. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2021

Slovenske Konjice

3026. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
3049. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2021

Šempeter-Vrtojba

3027. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada

Šmarješke Toplice

3050. Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Šmarješke Toplice

Tržič

3028. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Turnišče

3029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče

Velike Lašče

3030. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče
3031. Odlok o spremembah Odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče
3032. Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče
3033. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji
3034. Cenik že oblikovanih oglasov, reklam in drugih promocijskih objav v občinskem glasilu Trobla
3035. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2021

Zagorje ob Savi

3036. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Zagorje ob Savi
3037. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2247 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/477 na območju Občine Zagorje ob Savi
3038. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2263 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/379 na območju Občine Zagorje ob Savi
3039. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2293 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1042 na območju Občine Zagorje ob Savi
3040. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2346 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/377 na območju Občine Zagorje ob Savi
3041. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2224 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1301 na območju Občine Zagorje ob Savi

POPRAVKI

3052. Popravek Pravil za delovanje trga z elektriko
3053. Popravek Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE«
3054. Popravek Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2021
3055. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

34. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MDPEKMPP-A)
35. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MEKPPKZ-B)
36. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MKPPKZ-A)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti