Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2021, stran 9092.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13), je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 30. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.671.325,93
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.841.040,63
70
DAVČNI PRIHODKI
5.836.458,03
700 Davki na dohodek in dobiček 
4.519.171,00
703 Davki na premoženje
1.158.880,45
704 Domači davki na blago in storitve
158.406,58
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.004.582,60
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
823.932,47
711 Takse in pristojbine
7.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
74.350,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
85.300,13
72
KAPITALSKI PRIHODKI
652.217,61
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
70.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
582.217,61
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.130.822,35
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.783.825,84
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.346.996,51
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
47.245,34
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije
47.245,34
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.937.050,12
40
TEKOČI ODHODKI
3.508.297,33
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
856.496,96
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
124.987,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.384.462,81
403 Plačila domačih obresti
30.000,00
409 Rezerve
112.350,56
41
TEKOČI TRANSFERI
3.452.577,40
410 Subvencije
480.710,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.761.490,38
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
539.056,22
413 Drugi tekoči domači transferi
671.320,80
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.494.810,39
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.494.810,39
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
481.365,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
393.200,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
88.165,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–265.724,19
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. 44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in dr. osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 50
ZADOLŽEVANJE (500)
450.000,00
500 Domače zadolževanje
450.000,00
VIII. 55
ODPLAČILA DOLGA (550)
535.937,02
550 Odplačila domačega dolga
535.937,02
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
ؘ–351.661,21
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–85.937,02
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
265.724,19
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
351.661,21
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka: https://www.pivka.si Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Doda se novi 4.a člen. Besedilo novega člena se glasi:
»4.a člen 
Občina za posamezno večstanovanjsko stavbo, kjer ima v lasti stanovanja, v proračunu ločeno izkazuje namenska sredstva rezervnega sklada za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja na podlagi drugega ostavka 41. člena Stanovanjskega zakona ter 119. člena Stvarnopravnega zakonika.«
3. člen 
Besedilo 8. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so: – podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 70.000,00 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do celotne višine oblikovanih (to je vsota prenesenih sredstev preteklih let in izločenih sredstev tekočega leta) sredstev proračunske rezerve in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet ob zaključnem računu proračuna Občine Pivka.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-17/2021
Pivka, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost