Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3048. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2021, stran 9095.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21 in 54/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sežana se za leto 2021 določa v višini 19.611.514 EUR.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do podskupin kontov v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
16.768.540
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
12.497.557
70
DAVČNI PRIHODKI 
10.023.740
700 Davki na dohodek in dobiček 
8.286.740
703 Davki na premoženje 
1.473.000
704 Domači davki na blago in storitve 
264.000
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.473.817
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.685.867
711 Takse in pristojbine 
15.600
712 Globe in druge denarne kazni 
133.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
19.350
714 Drugi nedavčni prihodki 
620.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
770.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
170.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
600.000
73
PREJETE DONACIJE 
8.622
730 Prejete donacije iz domačih virov 
8.295
731 Prejete donacije iz tujine
327
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.315.422
740 Transferni prihodki od drugih javnofinančnih institucij 
1.736.981
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
1.578.441
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
176.939
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
176.939
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
18.682.074
40
TEKOČI ODHODKI 
4.655.462
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
1.309.933
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
210.989
402 Izdatki za blago in storitve 
2.934.693
403 Plačila domačih obresti 
49.580
409 Rezerve 
150.267
41
TEKOČI TRANSFERI 
7.047.128
410 Subvencije 
327.107
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
2.982.412
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
393.754
413 Drugi tekoči domači transferi
3.343.855
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
6.429.369
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
6.429.369
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
550.115
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporab.
68.434
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
481.681
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–1.913.534
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
2.687.000
50
ZADOLŽEVANJE 
2.687.000
500 Domače zadolževanje 
2.687.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
929.440
55
ODPLAČILO DOLGA 
929.440
550 Odplačilo domačega dolga 
929.440
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–155.974
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
1.757.560
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
1.913.534
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020 
155.974
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov ter načrt razvojnih programov sta prilogi tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Sežana.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-9/2021-9
Sežana, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost