Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

Št. 2104/2021-SZS/ŠV-UBG Ob-3005/21, Stran 2065
Socialna zbornica Slovenije na podlagi četrtega odstavka 56. člena, prvo alinejo drugega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), soglasja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, št. 013-54/2020/10, z dne 21. 12. 2020 in sklepa 6, sprejetega dne 6. 9. 2021 na 14. redni seji Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije, dne 1. 10. 2021 objavlja
javni razpis 
za izbiro izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda 
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda.
Namen razpisa je izbrati izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki bo izvajal Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga je v skladu s četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu določila Socialna zbornica Slovenije.
Program za vodenje socialno varstvenega zavoda (v nadaljevanju: program) traja 200 ur, v katerega se bodo vključevali novi imenovani direktorji, lahko se ga udeležijo tudi obstoječi direktorji in srednji vodstveni kader, vse skladno z veljavnim programom za vodenje socialno varstvenega zavoda, kot ga je oblikovala zbornica, september 2019.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski ali fakultetni zavodi, javni izobraževalni zavodi, zasebne izobraževalne organizacije, zasebni zavodi z izobraževalno dejavnostjo, druge statusne in organizacijske oblike izvajalcev, ki so registrirane za opravljanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je registriran za dejavnost izobraževanja,
2. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
3. ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije v skladu s predpisi,
4. ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, povezano z njegovim poslovanjem oziroma da mu ni bilo s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
5. ima zagotovljene prostore za izvajanje programa.
Prijavitelji morajo vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, s katero izkazujejo in potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
4. Rok in način oddaje vlog
Prijavitelji pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do 16. 10. 2021 do 24. ure, v zaprti kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu naslovne strani jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda« ter označene s polnim imenom ter naslovom prijavitelja na hrbtni strani kuverte.
V enako opremljeni kuverti lahko prijavitelji vloge oddajo tudi osebno, v tajništvu zbornice na zgoraj navedenem naslovu, v času razpisa vsak delovni dan od 8. do 12. ure, vendar najkasneje do 15. 10. 2021 do 12. ure.
Nepravilno označene in nepravočasno oddane kuverte bodo neodprte vrnjene pošiljatelju in ne bodo predmet presoje v razpisu.
Iz nadaljnjega postopka presoje v okviru razpisa bodo izločene in pošiljatelju vrnjene tudi vloge, za katere se bo pri odpiranju ugotovilo, da niso bile oddane na predpisanih obrazcih.
Oddaja vloge pomeni, da se kandidat strinja s pogoji tega javnega razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljevanju: komisija), imenovana s strani generalnega sekretarja, skladno s Statutom Socialne zbornice Slovenije.
Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, 21. 10. 2021, s pričetkom ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.
Odpirale se bodo samo pravočasne in pravilno označene vloge. Vloge, za katere se bo po odprtju ugotovilo, da niso bile oddane na predpisanih obrazcih, pa ne bodo predmet preverjanja formalne popolnosti, ampak bodo izločene iz nadaljnjega postopka izbire.
Razpisna komisija bo po odprtju vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog, ki so se uvrstile v nadaljnji postopek. Preverjanje formalne popolnosti vlog bo potekalo na način, kot je opredeljeno v 6. točki tega razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge formalno niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev bo 8 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vlog bo prijaviteljem posredovan skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), na naslov prijavitelja, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela vloga.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo kot nepopolne zavržene.
6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec Obr. SZS ŠV-1, iz katerega so razvidni podatki:
– o prijavitelju
– reference prijavitelja za izvajanje izobraževalne dejavnosti na področju managementa, sociale in zdravstva
– mednarodne reference prijavitelja
– reference prijavitelja na področju on-line izobraževanja
– strokovne reference predavateljev
– struktura izobraževalnega programa po modulih
– finančna konstrukcija za izvajanje izobraževalnega programa
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 3. točke tega razpisa
b) izpolnjen obrazec Obr. SZS ŠV-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno na obrazcih Prijava na javni razpis za izbiro izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda (Obr. SZS ŠV-1, Obr. SZS ŠV-2), ki so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije tega razpisa, ter mora vsebovati vse priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani dokumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnjevanje vloge.
Vloga mora vsebovati overjene (notarsko ali pri upravni enoti) fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Obrazci Obr. SZS ŠV-1 in Obr. SZS ŠV-2 morajo biti opremljeni z lastnoročnim podpisom in žigom.
7. Ocenjevanje vlog
Komisija za izvedbo razpisa bo ocenjevala le pravilno označene, pravočasno in pravilno oddane ter formalno popolne vloge.
Komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, kot so določeni v 3. točki tega razpisa.
Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega razpisa iz 3. točke, bo takšna vloga zavrnjena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril za izbor, kot so določena v 8. točki tega razpisa, se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na tem razpisu.
8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo vloge, ki so se glede na predhodni postopek izbire uvrstile v nadaljnji postopek ocenjevanja, ocenila na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor
Maksimalno št. točk
1
Reference prijavitelja na področju podiplomskega izobraževanja na področju managementa, sociale in zdravstva 
1 referenca = 1 točka
20
2
Mednarodna vpetost prijavitelja 
1 konferenca = 1 točka
1 pogodba = 1 točka
10
3
Reference prijavitelja pri izvajanju on-line izobraževanja
1 on-line izobraževanje = 1 točka
10
4
Reference predavateljev
1 strokovna referenca = 1 točka
10
5
Struktura programa po posameznih modulih: 
– struktura programa v celoti sledi programu (10 točk)
– struktura programa delno sledi programu (5 točk)
– struktura programa ne sledi programu (0 točk)
10
6
Cena programa
/
Skupaj število točk
60
Vloge za izbor izvajalca bodo ocenjene po navedenih merilih. V primeru, da bi več prijaviteljev doseglo enako število točk v merilih 1–5, bo prednost imel prijavitelj, ki bo imel najnižjo ceno programa.
Vloge, ki bodo skupno dosegle manj kot 55 % vseh točk, bodo kot neustrezne zavrnjene.
8.1. Podrobnejše obrazložitev meril
1. Strokovne reference prijavitelja (število strokovnih referenc, ki jih ima prijavitelj na področju izobraževanja in usposabljanja na podiplomskem študiju s področij managementa, sociale in zdravstva, ki se nanašajo na izvedbo predavanj: 1 referenca 1 točka).
2. Mednarodna vpetost prijavitelja (število organiziranih konferenc z mednarodno udeležbo na področju managementa, sociale in zdravstva ter število pogodb o sodelovanju s tujimi partnerji: 1 konferenca 1 točka, 1 pogodba 1 točka.
3. Reference prijavitelja pri izvajanju on-line izobraževanja (število izvedenih on-line izobraževanj, 1 izobraževanje 1 točka. Kot dokazilo se priloži izvoz kopije e-učilnic iz sistema za upravljanje učenja (t. i. »learning management system«).
4. Reference predavateljev (število strokovnih referenc na področju izobraževanja in usposabljanja, ki se nanašajo na izvedbo predavanj: 1 referenca 1 točka).
5. Struktura programa po posameznih modulih (ocenjuje se struktura za posamezni modul z vsebinami, navedbo predavateljev):
– struktura programa v celoti sledi programu (10 točk)
– struktura programa delno sledi programu (5 točk)
– struktura programa ne sledi programu (0 točk).
6. Cena programa (predstavitev stroškov organizacije in izvedbe programa, višina kotizacije).
8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Zbornica si pridržuje pravico, da ne izbere vloge, v kolikor ta ne izpolnjuje posameznega predhodno določenega kriterija. Razpis je veljaven tudi v primeru, če prispe samo ena vloga.
O izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni pisno predvidoma do 16. 11. 2021, s pisnim sklepom.
Izbrani izvajalec bo z zbornico podpisal pogodbo, ki bo sklenjena za določen čas.
8.3. Pravno varstvo
Zoper sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, lahko kandidat v roku 15 dni od prejema sklepa pri zbornici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno navesti razloge, zaradi katerih izpodbija sklep.
O pritožbah zoper sklepe odloča strokovni svet zbornice, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper sklep strokovnega sveta zbornice ni pritožbe.
9. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice www.szslo.si.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne dokumentacije lahko prijavitelji v času tega roka za oddajo vlog na javni razpis pridobijo pri mag. Urški Borišek Grošelj, na tel. 01/292-73-14, urska.borisek@szslo.si, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure.
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS ŠV-1: Vloga na razpis za izbiro izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda
Priloge: 
– redni izpis iz poslovnega/sodnega registra
– potrdilo Finančne uprave RS, da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obveznosti, v skladu s predpisi
– potrdilo o nekaznovanosti, da prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, povezano z njegovim poslovanjem oziroma da mu ni bilo s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa
– izjava o izpolnjevanju kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje programa
– Obr.: SZS ŠV-2: Izjava prijavitelja.
V primeru, da se nihče ne prijavi na javni razpis, se razpis lahko ponovi.
Socialna zbornica Slovenije 

AAA Zlata odličnost