Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

Ob-3010/21, Stran 2062
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20 in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
4. javni razpis
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.
Razpisana sredstva 
po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Obdobje vlaganja vloge 
na javni razpis: 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. oktobra 2021 do vključno 10. decembra 2021 do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Obdobje upravičenosti je določeno v 99. členu Uredbe.
V skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe se lahko zadnji zahtevek za izplačilo sredstev vloži do 30. junija 2025.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
2. Namen podpore: namen podpore je določen v 50. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen v 51. členu Uredbe.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 53. in 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 9. in 19. točke prvega odstavka ter drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in pete točke prvega odstavka 61. člena Uredbe se izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije;
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni zavod;
b) izpolnjevanje pogoja iz 17. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) oziroma investicijskega programa (IP)«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 25. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o začetku nastanka del«.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 94. in 101. člena Uredbe. V skladu s prvim odstavkom 101. člena Uredbe se šteje, da je finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini najmanj 40 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
3. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
5. Upravičeni stroški in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 52., 95. in 98. členu Uredbe.
2. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune oziroma predračune.
3. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4. Neupravičeni stroški so določeni v 96. členu Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu s 54., 93. in 93.a členom Uredbe ter v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila-za-izbor-operacij_13.-sprememba.pdf in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki znaša 50 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji elektronskega prijavnega obrazca oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog:
Št.
MERILO
Maksimalno število točk
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
30
1.1.
Mogoča izkoriščenost namakalnega sistema, kar se izkazuje z deležem soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo namakalnega sistema
Upošteva se delež soglasij lastnikov zemljišč na namakalnem območju, ki se strinjajo z izgradnjo namakalnega sistema in imajo skupaj v lasti več kot 67 odstotkov površin namakalnega območja. Če je delež soglasij drugačen od tistega, ki je naveden v odločbi o namakanju, se nov delež soglasij izkazuje s prilogo »Izjava vlagatelja o deležu soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč«, ki je del razpisne dokumentacije.
10
Delež soglasij je 90 odstotkov ali več.
10
Delež soglasij je od 83 do manj kot 90 odstotkov.
8
Delež soglasij je od 77 do manj kot 83 odstotkov.
5
Delež soglasij je več kot 67 do manj kot 77 odstotkov.
3
1.2.
Velikost namakalnega območja 
Upošteva se velikost namakalnega območja.
10
Namakalno območje je veliko 100 ha ali več.
10
Namakalno območje je veliko od 50 do manj kot 100 ha.
8
Namakalno območje je veliko od 10 do manj kot 50 ha.
5
Namakalno območje je manjše od 10 ha.
3
1.3.
Medsebojno povezovanje zemljiških operacij 
Upošteva se predhodno izvedena komasacija in agromelioracija kmetijskega zemljišča na območju namakalnega sistema.
10
Vlagatelj je predhodno izvedel komasacijo in agromelioracijo.
10
Vlagatelj je predhodno izvedel le komasacijo.
5
2.
GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
10
2.1.
Koeficient razvitosti občine 
Upošteva se koeficient razvitosti občin za leto 2021 iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
10
Koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manj.
10
Koeficient razvitosti občine je večji od 0,8 in manjši od 1,00.
5
Koeficient razvitosti občine je 1,00 ali več.
1
3.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
10
3.1.
Delež mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem oziroma mikrorazpršilci
Upošteva se delež mogočih površin, ki bodo opremljene s kapljičnim načinom namakanja oziroma namakanjem z mikrorazpršilci.
10
Delež opremljenosti bo večji od 20 odstotkov.
10
Delež opremljenosti bo od 10 do 20 odstotkov.
8
Delež opremljenosti bo od 5 do manj kot 10 odstotkov.
5
Delež opremljenosti bo manjši od 5 odstotkov.
3
7. Finančne določbe: finančne določbe so določene v 57. členu Uredbe.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 60 odstotkov,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih spremembah: 30 odstotkov, in
– geografski vidik naložbe: 10 odstotkov.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo so določeni v 55., 102. in 105. členu Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 102. členu Uredbe, razen 8. in 10. točke šestega odstavka in dvanajstega odstavka 102. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo »Izjava o izbiri izvajalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju«.
3. Prilogi iz prejšnje točke sta določeni v razpisni dokumentaciji.
10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 56., 103. in 106. členu Uredbe.
11. Javna objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletišču agencije.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost