Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3002. Sklep o izračunu letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank in EU podružnic in izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja, stran 9013.

  
Na podlagi četrtega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 159. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21) ter v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o izračunu letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank in EU podružnic in izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa podrobnejša pravila za izračun:
1. rednih letnih in izrednih prispevkov EU podružnic za namene reševanja, pod pogoji, ki jih določata Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 225 z dne 30. julija 2014, str. 1, zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 806/2014) in Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju: ZRPPB-1), ter
2. letnega nadomestila, ki ga zaračunava Banka Slovenije bankam in EU podružnicam v zvezi z izvajanjem nalog in pooblastil, ki jih opravlja Banka Slovenije glede reševanja in prisilnega prenehanja na podlagi Uredbe (EU) št. 806/2014 in ZRPPB-1.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) V tem sklepu so za akte Evropske unije uporabljeni naslednji skrajšani naslovi:
(a) Delegirana uredba (EU) št. 2015/63 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 44), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 38; v nadaljevanju: Delegirana uredba (EU) št. 2015/63);
(b) Uredba (EU) št. 575/2013 je Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 406 z dne 3. 12. 2017, str. 67; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. št. 575/2013).
(2) Pojmi uporabljeni v tem sklepu imajo enak pomen kot v določbah ZRPPB-1, Delegirane uredbe (EU) št. 2015/63, Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3), Uredbe (EU) št. 575/2013 ter predpisih, izdanih na njihovi podlagi.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. IZRAČUN PRISPEVKOV EU PODRUŽNIC ZA REŠEVANJE 
3. člen 
(izračun predhodnih prispevkov) 
(1) Letni predhodni prispevek EU podružnice je pavšalni znesek v višini 15.000 EUR.
(2) Banka Slovenije lahko v posamičnem primeru za EU podružnico določi drugačen znesek predhodnega prispevka, upoštevajoč okoliščine iz tretjega odstavka 159. člena ZRPPB-1.
(2) Če se institucija na novo nadzoruje samo določen del prispevnega obdobja, se njen delni letni prispevek pobere skupaj z letnim prispevkom za poznejše prispevno obdobje.
4. člen 
(izračun izrednih naknadnih prispevkov) 
(1) V primeru potrebe po vplačilu izrednih naknadnih prispevkov se višina izrednega naknadnega prispevka EU podružnice izračuna upoštevajoč sorazmerno višino vplačanega rednega letnega prispevka EU podružnice v skupnem znesku rednih letnih prispevkov vseh bank in EU podružnic.
(2) Izredni prispevki v posamičnem letu ne smejo preseči trikratnika višine rednega letnega prispevka.
3. LETNO NADOMESTILO V ZVEZI Z REŠEVANJEM IN PRISILNIM PRENEHANJEM BANK IN EU PODRUŽNIC 
5. člen 
(izračun letnega nadomestila) 
(1) Banka Slovenije za namen izračuna letnega nadomestila izračuna skupni znesek letnega nadomestila na podlagi dejanskih stroškov, ki v zvezi z nalogami in pooblastili glede reševanja in prisilnega prenehanja, ki jih opravlja Banka Slovenije na podlagi ZRPPB-1 in Uredbe (EU) št. 806/2014, nastanejo Banki Slovenije v posameznem letu, za katerega se zaračunava nadomestilo. Skupni znesek letnega nadomestila v posameznem poslovnem letu ne presega dejanskih stroškov Banke Slovenije v tem letu. Dejanski stroški obsegajo neposredne in posredne stroške Banke Slovenije v zvezi z opravljanjem nalog in pooblastil glede reševanja in prisilnega prenehanja v skladu z ZRPPB-1 in Uredbo (EU) št. 806/2014. Pri ugotavljanju dejanskih stroškov Banke Slovenije se ne upoštevajo stroški, ki Banki Slovenije nastanejo v zvezi s konkretnim postopkom reševanja ali prisilnega prenehanja.
(2) Fiksni delež skupnega letnega nadomestila znaša 20 %, variabilni pa 80 % skupnega zneska letnega nadomestila.
(3) Višina letnega nadomestila zavezanca za posamezno leto je vsota fiksnega in variabilnega dela, ki se izračuna za tega zavezanca v skladu s četrtim do šestim odstavkom tega člena.
(4) Fiksni del letnega nadomestila zavezanca se izračuna tako, da se fiksni del skupnega zneska letnega nadomestila, deli s številom vseh bank in EU podružnic.
(5) Variabilni del letnega nadomestila za vse zavezance se izračuna tako, da se variabilni del skupnega letnega nadomestila, razdeli med banke in EU podružnice po deležih v skupni višini bilančnih vsot. Pri tem se za izračun tega dela letnega nadomestila za posamezno leto upoštevajo bilančne vsote po stanju na zadnji dan predhodnega leta.
(6) V primeru statusnih sprememb iz 121. člena ZBan-3 se letno nadomestilo za posamezno leto izračuna s smiselnim upoštevanjem stanja po statusni spremembi zavezanca.
6. člen 
(obvestilo zavezancu ob izdaji računa) 
Banka Slovenije v roku iz tretjega odstavka 14. člena ZRPPB-1 izda posameznemu zavezancu račun, ki mora vsebovati višino dejanskih stroškov reševanja in prisilnega prenehanja, višino skupnega letnega nadomestila in znesek, ki ga mora plačati zavezanec.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(razveljavitev predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja in letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem (Uradni list RS, št. 60/16 in 92/21 – ZRPPB-1).
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. septembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti