Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3017. Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, stran 9051.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 14. redni seji dne 15. 9. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom 
1. člen 
Pravilnik ureja dodeljevanje denarne nagrade zlatim maturantom na območju Občine Luče, določa upravičence, pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja, višino ter način dodelitve denarne nagrade.
2. člen 
Do denarne nagrade so upravičeni zlati maturanti, ki imajo stalno bivališče v Občini Luče in so državljani Republike Slovenije.
3. člen 
Pravico do denarne nagrade zlatim maturantom uveljavlja upravičenec na podlagi pisne vloge. K vlogi je potrebno priložiti kopijo maturitetnega spričevala s pohvalo zlati maturant ter kopijo transakcijskega računa, na katerega želi prejeti denarno nagrado. Izpolnjeno vlogo skupaj s prilogami je potrebno poslati na Občino Luče najkasneje v šestih mesecih od datuma zaključka srednje šole.
4. člen 
O pravici do denarne nagrade odloči občinska uprava z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo je možno podati ugovor pri županu Občine Luče v roku 8 dni od prejema odločbe. O ugovoru odloči župan v roku 30 dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna.
5. člen 
Denarna nagrada se podeli tistim dijakom, ki so po opravljeni maturi (splošni ali poklicni) pridobili naziv zlati maturant. Zlati maturantje prejmejo denarno nagrado v znesku 300 €.
6. člen 
Občina Luče nakaže znesek denarne nagrade iz 5. člena tega pravilnika na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe.
7. člen 
V primeru, da se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno nagrado na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto denarno nagrado dolžan vrniti v celoti z zamudnimi obrestmi, v roku enega leta od dneva, ko je bilo ugotovljeno, da je pridobil denarno nagrado neupravičeno.
8. člen 
Po sprejetju tega pravilnika se morajo sredstva zagotavljati v vsakoletnem proračunu Občine Luče.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2021
Luče, dne 15. septembra 2021
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 

AAA Zlata odličnost