Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3011. Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole, stran 9032.

  
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21) in 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 19. seji dne 20. 9. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole 
SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 
(1) Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole (v nadaljevanju: Pravilnik) določa vrsto, obseg in način financiranja materialnih in drugih stroškov na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole. V kolikor ni drugače določeno so vsi stroški vezani na izvajanje programa osnovne šole, stroški za izvajanje predšolske vzgoje so vkalkulirani v ceno programa.
(2) Vrste stroškov, ki so predmet Pravilnika so:
– fiksni materialni stroški,
– stroški za tekoče vzdrževanje in drugi materialni stroški,
– sredstva za varstvo vozačev,
– nadstandardno zaposleni delavci,
– prevozi, ki se opravljajo s šolskimi vozili,
– šolska tekmovanja,
– plavalno opismenjevanje in
– sredstva za druge programe.
(3) Pravilnik določa tudi obveznosti zavodov in ustanovitelja, ki niso podrobneje opredeljena v zakonskih in podzakonskih aktih.
SREDSTVA ZA FIKSNE MATERIALNE STROŠKE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE 
2. člen 
(1) K fiksnim materialnim stroškom se prištevajo stroški za plačilo električne energije, vode, komunalnih storitev in ogrevanje šolskega prostora.
(2) K stroškom za tekoče vzdrževanje se štejejo stroški čistil, beljenja ter manjših vzdrževalnih del skupaj z nabavo materiala in popravila.
(3) K drugim materialnim stroškom se štejejo stroški zavarovanja objekta, stroški redih letnih in obdobnih pregledov objekta in opreme, skladno z zakonskimi obveznostmi, obdobni zdravstveni pregledi za kader nadstandarda, v deležu, ki je neposredno financiran iz proračuna lokalne skupnosti.
3. člen 
Šole, ki imajo v svoji sestavi oddelke vrtca, vsako šolsko leto razmejijo stroške iz 2. člena Pravilnika, ki nastanejo v šoli in vrtcu po naslednjem ključu:
– stroški elektrike se razdelijo po številu oddelkov,
– stroški vode se razdelijo po številu otrok,
– stroški komunale se razdelijo po številu otrok,
– stroški ogrevanja se razdelijo po številu oddelkov,
– stroški tekočega vzdrževanja se razdelijo po številu oddelkov,
– drugi materialni stroški po določenem pavšalu, glede na realizacijo preteklega leta, v deležu za vrtec in šolo po številu oddelkov.
4. člen 
(1) Za izračun višine sredstev za fiksne materialne stroške posamezne osnovne šole in glasbene šole v proračunskem letu se vzamejo povprečja porabe električne energije (KWh), kuriva (l olja, plina), vode (m3) ter prispevka za komunalne storitve zadnjih treh let za vsako šolo. Iz tega se določi višina potrebnih sredstev za posamezno šolo, le-ta pa se razdeli med osnovnošolsko izobraževanje in predšolsko vzgojo po ključu, določenem v 3. členu.
(2) Za tekoče vzdrževanje se planirajo sredstva v višini 100 točk na oddelek osnovne šole, glasbene šole in vrtca, višina točke pa se določi na podlagi letnih planov zavodov ter razpoložljivih proračunskih sredstev ustanovitelja.
(3) Drugi materialni stroški se določijo glede na realizacijo preteklega leta, s poračunom ob koncu proračunskega leta.
5. člen 
(1) Sredstva, dobljena po 3. in 4. členu tega Pravilnika, so izhodišče za planiranje potrebnih sredstev za posamezno šolo. Delež sredstev za fiksne materialne stroške, izračunanih po določilih 3. člena za osnovnošolsko izobraževanje in glasbeno šolo, se v celoti zagotovijo iz proračuna za izobraževanje, delež sredstev, izračunanih za predšolsko vzgojo, pa se vkalkulira v ekonomsko ceno vrtca.
(2) Sredstva za tekoče vzdrževanje, določena glede na število oddelkov osnovne šole, se zagotovijo iz proračuna za izobraževanje, sredstva za tekoče vzdrževanje, določena gleda na število oddelkov vrtca, pa se vkalkulirajo v ekonomsko ceno vrtca.
SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA IN ZAMENJAVO OPREME 
6. člen 
(1) Sredstva za vzdrževanje šolskega prostora in zamenjavo opreme za osnovne šole in Glasbeno šolo Brežice se vsako proračunsko leto razporedijo na podlagi predlogov posameznih zavodov, ki ga le-ti ustanovitelju posredujejo s predlogom finančnega načrta za posamezno poslovno leto.
(2) Občina dodeli sredstva posameznim zavodom ali izvede vzdrževalna dela oziroma nabave glede na nujnost posameznih del in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
NADSTANDARDNO ZAPOSLENI V OSNOVNOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 
7. člen 
(1) Osnovnim šolam se zagotovijo sredstva za izvajanje varstva vozačev na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga osnovna šola odda do 15. v mesecu za pretekli mesec na obrazcu 1, ki je priloga tega Pravilnika.
(2) Ura varstva vozačev traja 60 minut.
(3) Višino obračuna ure varstva vozačev na začetku vsakega leta določi ustanovitelj v dogovoru z zavodi glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
8. člen 
Šolam se zagotovijo sredstva za plačo hišnikov, če jih MIZŠ ne zagotovi posamezni šoli za polni delovni čas. Kolikor opravlja šola prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza v in iz šole, s šolskimi vozili, opravlja hišnik tudi naloge šoferja. Od deleža delovnega časa hišnika (hišnika – šoferja) se odšteje delež časa, ki ga opravlja hišnik za potrebe vrtca. Sredstva za plačilo deleža delovnega časa, ki ga hišnik opravi za potrebe vrtca, se vkalkulirajo v ekonomsko ceno vrtca.
9. člen 
(1) Šolam se zagotovijo sredstva za plače kuharic oziroma kuharskih pomočnic, ki za otroke v osnovnošolskem izobraževanju kuhajo kosila. Na 100 otrok, ki imajo naročeno kosilo, se priznajo šoli sredstva za plačo in druge osebne prejemke ene kuharice oziroma kuharske pomočnice.
(2) Šolam se prizna ustrezen delež delovnega časa kuharic oziroma kuharskih pomočnic iz prvega odstavka tega člena z ustreznim deležem sredstev za druge osebne prejemke v primeru, da je na kosilo naročenih manj ali več kot 100 šoloobveznih otrok.
10. člen 
(1) Šolam se sredstva za nadstandardno zaposlene izplačajo na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih šole oddajo do 10. v mesecu za pretekli mesec na obrazcu 2, ki je priloga tega Pravilnika. V začetku šolskega leta šole sporočijo podatke za nadstandardno zaposlene na obrazcu 3, ki je priloga tega Pravilnika. Iz obrazca 3 mora biti razvidno, koliko učencev osnovne šole je naročenih na kosilo. Za delavce, ki so financirani iz sredstev MIZŠ, občinskih sredstev za izobraževanje in sredstev otroškega varstva, se v stolpcu 8 posebej označi delež zaposlitve, ki se financira iz posameznega vira.
(2) Za posameznega nadstandardno zaposlenega se vsi stroški pokrivajo v deležu zaposlitve, ki je za nadstandard financiran iz proračuna lokalne skupnosti.
PREVOZI S ŠOLSKIMI PREVOZI 
11. člen 
(1) Šolam, ki opravljajo prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, s šolskimi vozili, občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov prevozov.
(2) Na začetku šolskega leta oziroma najkasneje do 15. septembra tekočega šolskega leta morajo šole, ki izvajajo prevoze učencev sporočiti število otrok, relacije prevozov in število opravljenih kilometrov na posamezni relaciji. V kolikor pride do medletne spremembe izvajanja prevozov je šola spremembo dolžna sporočiti do 10. dne v naslednjem mesecu.
(3) Cena za kilometer prevoza se izračuna kot količnik skupnih letnih stroškov vozila (strošek goriva, strošek tehničnega pregleda, strošek registracije, stroški vzdrževanja vozila) ter prevoženega števila kilometrov na leto. Plačilo za hišnika – šoferja zagotavlja občina po določilih 8. člena.
ŠOLSKA TEKMOVANJA IN PLAVALNO OPISMENJEVANJE 
12. člen 
Občina zagotavlja vsaki šoli tudi sredstva za prevoz na šolska tekmovanja. Cena za kilometer prevoza na šolska tekmovanja je enaka ceni izračunani za prevoz učencev iz 11. člena. V kolikor iz izvedenih prijav in odobrenih sredstev iz državnega proračuna izhaja, da so financerji, se zahtevek za povračilo sredstev iz proračuna lokalne skupnosti ne podaja.
13. člen 
(1) Občina zagotavlja vsaki šoli finančna sredstva za izvedbo 10-urnega prilagajanja na vodo, ki se izvaja v 1. razredu osnovne šole in 20-urnega obveznega plavalnega tečaja, ki ga šole izvajajo v 2. ali 3. razredu.
(2) Sredstva se zagotovijo v višini polovične dnevne vstopnice na bazen za posameznega udeleženca.
DRUGA PROGRAMSKA SREDSTVA 
14. člen 
Šolam se zagotavljajo sredstva za dodatne dejavnosti, ki jih predložijo znotraj letnega programa. Višina dodeljenih sredstev je določena na podlagi predvidenega obsega in kvalitete predloženega programa ter višine razpoložljivih sredstev.
NAJEMNINE 
15. člen 
Šole, ki dajejo v najem športne objekte, zaračunavajo najemnikom, ki izvajajo programe, ki so v javnem interesu v višini, ki jo v letnem programu športa določi občina.
16. člen 
Za najem kombija zaračunava šola uporabnikom, ki izvajajo programe v javnem interesu (šport, kultura, delo z mladimi) po določilih 11. člena. V ceno najema poleg kilometrine vkalkulira tudi plačilo šoferja, kolikor ga je potrebno posebej plačati.
NAČIN NAKAZIL 
17. člen 
(1) E-zahtevek, ki mora imeti priložene ustrezne obrazce, ki so priloga tega Pravilnika ter zahtevana dokazila, bo plačan najpozneje 30. dan od prejema. E-zahtevek mora biti posredovan na Občino Brežice, preko UJP net, do najkasneje 15. dne v mesecu za pretekli mesec:
– za materialne stroške in tekoče vzdrževanje (3. člen) se višina sredstev na zahtevku navaja v dvanajstinah pogodbeno odobrenega zneska, za druge materialne stroške po realizaciji in predhodni potrditvi, predvidoma do višine razpoložljivih sredstev,
– za plačilo varstva vozačev (7. člen) mesečno, na ustreznem obrazcu, razen za julij in avgust,
– za plače hišnikov oziroma hišnikov šoferjev ter plače kuharic oziroma kuharskih pomočnic (8., 9. člen) mesečno, ter ostalih prejemkov, ki jih delavci prejemajo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
– za prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza (11. člen) mesečno, razen za julij in avgust ter v primeru izrednih okoliščin, ko se prevozi učencev ne izvajajo,
– za prevoze učencev na občinska tekmovanja v začetku julija na podlagi zahtevka za obdobje januar–junij in konec meseca decembra na podlagi zahtevka za obdobje september–december, na obrazcu 4, ki je priloga tega Pravilnika,
– za plavalno opismenjevanje po realizaciji ter oddanem obrazcu 5, ki je priloga tega Pravilnika, po predhodni potrditvi ustreznosti zahtevka,
– za izvedbo drugih programov, po izvedbi programa, umeščenega v letnem programu, predhodno potrjen s strani strokovnega sodelavca in ima priložena vsa ustrezna dokazila,
– za druge osebne prejemke (prevoz na delo, stroški prehrane med delom) za nadstandardno zaposlene delavce, ki so financirani iz občinskega proračuna in vse zaposlene v glasbeni šoli mesečno, na podlagi zahtevka,
– razlika med plačilom staršev in ceno programov v vrtcu na podlagi mesečnega zahtevka 30. dan po prejemu e-računa, po realizaciji.
(2) V primeru finančnih težav se izplačajo sredstva iz prejšnjega odstavka v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna.
18. člen 
(1) Šola zahtevane podatke za izračun višine fiksnih materialnih stroškov posreduje občini ob pripravi proračuna za naslednje leto. Enako velja tudi za podatke v zvezi s plačilom varstva vozačev, plačo in drugimi osebnimi prejemki za nadstandardno zaposlene, podatke v zvezi s prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov in se vozijo s šolskimi vozili, podatke za prevoze na šolska tekmovanja ter plavalno opismenjevanje.
(2) Šole zagotavljajo namensko porabo pridobljenih sredstev po tem Pravilniku, kar je razvidno iz realizacije finančnega poslovanja za posamezno šolo za proračunsko leto.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/16).
20. člen 
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 11. 2021.
Št. 007-0004/2021
Brežice, dne 20. septembra 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost