Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

Št. 679-0020/2021 Ob-3001/21, Stran 2071
Občina Velike Lašče na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19), Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 111/21), Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19, 30/21) in Letnega programa športa za leto 2021, sprejetega 23. 9. 2021, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v Občini Velike Lašče v letu 2021
1. Predmet razpisa in udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klubi, šola in vrtec, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti v športu in imajo sedež v Občini Velike Lašče ali delujejo na območju Občine Velike Lašče in je v to dejavnost vključenih najmanj 60 % občanov Občine Velike Lašče ter izpolnjujejo pogoje iz Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 111/21).
V skladu z Nacionalnim programom športa 2014‒2023 in Izvedbenim načrtom (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – 2014) morajo: (cit.) »izvajalci letnih programov športa dokazati znižanje cene športnega programa za vadeče zaradi javnega sofinanciranja programov. Izračuni cen morajo biti javno dostopni (prebivalcem mora biti nazorno predstavljeno, za koliko imajo cenejši športni program zaradi javnega sofinanciranja)«.
2. Merila in kriteriji
Merila in kriteriji so opredeljeni v Odloku o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 111/21), na podlagi katerih se bodo iz proračunskih sredstev v letu 2021 sofinancirali naslednji programi in področja športa:
– Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine: 
– promocijski športni programi: Naučimo se plavati, 
– šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip na tekmovanjih, 
– celoletni športni programi za otroke in mladino. 
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Športna rekreacija: 
– celoletni športni programi za odrasle. 
– Organiziranost v športu:
– Delovanje športne zveze in športnih društev. 
– Športne prireditve:
– Druge športne prireditve. 
3. Namen in višina razpoložljivih sredstev
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
p.p.
2021/sredstva
ŠV-VIZ
promocijski športni programi: NSP
18082 in
18091
2.000,00 €
ŠV-VIZ
šolska športna tekmovanja: ŠŠT
1.000,00 €
ŠV-PRO
Športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi
2.000,00 €
5.000,00 €
ŠV-PRI
Športna vzgoja otrok in mladine: pripravljalni programi
RE
programi športne rekreacije
3.000,00 €
DEDR
delovanje športnih društev in zveze
5.000,00 €
PRIREDITVE
športne prireditve
7.000,00 €
PROGRAMI IN PODROČJA JAVNEGA RAZPISA (JR):
25.000,00 €
4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani (www.obcina.velike-lasce.si). Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, tel. 01/78-10-377, mag. Barbara Pečnik.
5. Način in rok prijave
Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri financiranja. Iz cene, ki jo plačujejo udeleženci posameznih športnih programov, mora biti razvidno, kolikšen znesek predstavlja strošek vaditelja, strošek najema prostora in drugi stroški.
Obvezne priloge k prijavi na razpis so:
‒ seznam aktivnih registriranih športnikov v panožni športni zvezi,
‒ seznam članov po posameznih vadbenih skupinah z navedbo vaditelja skupine,
‒ kopije dokazil o strokovni usposobljenosti vaditeljev,
‒ urnik vadbe,
‒ predračun za nakup opreme,
‒ poročilo o delu v preteklem letu na priloženem obrazcu,
‒ finančno poročilo za leto 2020 ter finančni plan za leto 2021.
Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Rok za prijavo na razpis je 22. oktober 2021.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov: obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
6. Obravnava prejetih prijav in odločanje o sofinanciranju
Na podlagi pogojev za sofinanciranje športnih programov v Občini Velike Lašče, meril ter prejetih prijav na razpis pripravi komisija, ki jo imenuje župan, predlog za sofinanciranje izbranih programov športa. Prednost pri sofinanciranju programov imajo športna društva pred drugimi izvajalci programov.
Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2021.
Občina Velike Lašče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti