Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

Ob-3036/21, Stran 2090
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.) ter sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01301-2/2021/5 z dne 29. 9. 2021 Vlada Republike Slovenije objavlja
javni poziv 
za zbiranje prijav možnih kandidatov za predsednika in dva člana Fiskalnega sveta
Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni poziv, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so strokovnjaki s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije. Kot strokovnjak s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije se šteje oseba z najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in ima najmanj deset let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju, pri čemer se ocenjujejo tudi poslovna uspešnost, uspešnost na dosedanjih delovnih mestih in ugled;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.
Vsak kandidat mora k prijavi priložiti:
1. pisno izjavo, v kateri navede, ali kandidira za predsednika Fiskalnega sveta ali člana Fiskalnega sveta ali pa vlaga kandidaturo hkrati za predsednika in člana Fiskalnega sveta;
2. življenjepis (priporočeno: življenjepis europass, dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae);
3. dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
4. dokazilo o vseh svojih dosedanjih zaposlitvah, iz katerih je razviden datum sklenitve in prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu. Kandidat tudi kratko opiše delo, ki ga je opravljal oziroma ga opravlja pri posameznem delodajalcu;
5. pisno izjavo, v kateri izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev;
6. pisno izjavo, da sprejema kandidaturo;
7. obrazložitev prijave;
8. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc. Če kandidat ne soglaša z vpogledom v uradne evidence, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo, da Ministrstvo za finance Republike Slovenije preveri resničnost podatkov, navedenih v prijavi, ter obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov v zvezi s postopkom imenovanja.
Član Fiskalnega sveta je imenovan za dobo petih let, vendar največ dvakrat zaporedoma.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami do vključno 2. novembra 2021 na naslov: Ministrstvo za finance, p. p. 644, 1001 Ljubljana z označbo »za javni poziv št. 1001-1/2021 za predsednika in dva člana Fiskalnega sveta« ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Nepravočasne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V primeru nepopolne vloge bodo kandidati pozvani k dopolnitvi vloge. Kandidat jo lahko dopolni v petih dneh od poziva, drugače je njegova vloga izločena.
Za dodatne informacije o objavi pokličite Katjo Novak na številko 01/369-68-79.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Vlada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost