Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

36. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MKPPKZ-A), stran 214.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MKPPKZ-A) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MKPPKZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. septembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-207
Ljubljana, dne 30. septembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE, KI JO JE SVET PRIPRAVIL NA PODLAGI 34. ČLENA POGODBE O EVROPSKI UNIJI (MKPPKZ-A) 
1. člen
V Zakonu o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/05) se v 3. členu za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) V skladu s prvim odstavkom 24. člena konvencije se izjava, ki jo je Svetu Evrope dala Republika Slovenija v zvezi z Evropsko konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959 in njenimi protokoli, uporablja tudi za to konvencijo.
(3) V skladu s prvim odstavkom 24. člena konvencije Republika Slovenija izjavlja, da je Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: EJT) v okviru svojih pristojnosti, kot je določeno v 22., 23. in 25. členu Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2017, str. 1), pristojno za izdajanje zaprosil v skladu z 18. členom konvencije ter za delovanje kot pristojni organ v skladu z drugim odstavkom 19. člena in prvim do petim odstavkom 20. člena konvencije.
(4) Kadar so zaprosila naslovljena na EJT kot zaprošeni organ, jih je treba poslati glavnemu uradu EJT. V nujnih primerih se lahko pošljejo neposredno evropskemu delegiranemu tožilcu v Republiki Sloveniji. V tem primeru je treba kopijo poslati glavnemu uradu EJT.«.
2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 713-01/21-18/11
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 2081-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Branko Simonovič 
podpredsednik 
 

AAA Zlata odličnost