Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3043. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2021, stran 9090.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. seji, dne 29. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, PODSK.
ZAP. ŠT.
REBALANS 2021
1
2
3
4
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
20.853.168,46
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
15.674.807,40
70
DAVČNI PRIHODKI
13.243.991,00
700
Davki na dohodek in dobiček
11.553.461,00
703
Davki na premoženje
1.383.530,00
704
Domači davki na blago in storitve
307.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.430.816,40
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.174.520,00
711
Takse in pristojbine
20.000,00
712
Globe in denarne kazni
65.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
72.400,00
714
Drugi nedavčni prihodki
1.098.896,40
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
530.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.
530.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.319.461,06
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.319.461,06
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 
2.328.900,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
2.328.900,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
23.336.220,02
40
TEKOČI ODHODKI
5.667.201,56
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
982.476,20
401
Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
146.281,52
402
Izdatki za blago in storitve
4.314.443,84
403
Plačila domačih obresti
0,00
409
Rezerve
224.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
6.360.186,35
410
Subvencije
94.010,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.843.831,31
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
629.300,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.793.045,04
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
10.971.927,11
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.971.927,11
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
336.905,00
431
Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
216.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
120.905,00
III. PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–2.483.051,56
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE 
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
131.778,90
55
ODPLAČILA DOLGA 
550
Odplačila domačega dolga
131.778,90
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.614.830,46
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–131.778,90
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.483.051,56
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
4.533.332,04
«. 
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0049/2020-81
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti