Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

Ob-3031/21, Stran 2077
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
REACT EU – Javni poziv 
za Vavčer za pripravo digitalne strategije 
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21), Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/II), Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, ki ga je Vlada RS sprejela dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3 in spremembe št. 47602- 30/2020/6 z dne 30. 3. 2021.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem pozivu za Vavčer za pripravo digitalne strategije (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:
– oceno stanja na področju digitalizacije,
– pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
– pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
– Izkušnja kupca (Customer eXperience), 
– Podatkovna strategija, 
– Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, 
– Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, 
– Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, 
– Strategija razvoja digitalne kulture, 
– Kibernetska varnost, 
– Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištvo in akvakulturo, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež na območju Republike Slovenije. Sedež mora biti vpisani v Poslovni register Slovenije.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (tj. do oddaje zahtevka) najmanj 5 zaposlenih.
3. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje priprave strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo za prijavitelja izdelal digitalno strategijo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.
4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
5. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1). Obrazec št. 1 ne sme biti izdan pred objavo javnega poziva (1. 10. 2021).
5. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
6. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
7. Digitalna strategija ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv.
8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, 
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba o sofinanciranju.
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor je javni poziv še vedno odprt oziroma so sredstva še vedno na voljo ima prijavitelj v primeru, da ustreza pogojem, možnost ponovne oddaje vloge.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 2.800.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
– Stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).
Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenije, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenije je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje (Obrazec št. 2 – Mnenje DIH Slovenije k pripravljeni digitalni strategiji).
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
Strošek DDV ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod pogojem, da od leta 2019 še ni pridobil sofinanciranega vavčerja za pripravo digitalne strategije.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V primeru, da je oddanih vlog več kot 250, se rok obravnave sorazmerno podaljša.
Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje. V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski podjetniški sklad od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti