Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3019. Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica, stran 9052.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – Odl. US, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 – Odl. US, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 22. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica 
A – SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
– občinske ceste in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter javnih površin in prometa na njih;
– ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb »vzdrževanje občinskih javnih cest« in »urejanje in čiščenje javnih površin« ter določitev njihovih izvajalcev;
– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in javne površine ter zagotavljanje njihovega varstva;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in javnimi površinami ter sankcioniranje kršitev tega odloka;
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem občinskih cest in javnih površin.
2. člen 
(pristojni organ) 
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave, pristojen za občinske ceste in javne površine.
3. člen 
(javne ceste in javno dobro) 
(1) Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
(2) Občinske javne ceste so javno dobro, izven pravnega prometa in so v lasti občine. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic, razen v primerih, določenih z zakonom.
(3) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravljanje takih dejavnosti (spremljajoče dejavnosti) pod pogoji in postopku iz zakona in tega odloka pridobiti posebno pravico uporabe. Smiselno enako velja za druge javne površine po tem odloku.
4. člen 
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest) 
Občinske ceste na območju občine se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest in ta odlok.
5. člen 
(javne površine) 
(1) Javne površine delimo na prometne in neprometne javne površine.
(2) Javne prometne površine po tem odloku so: kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste, pločniki in kolesarske steze, parkirne površine, trgi, urejene pešpoti, avtobusna ter druge prometne površine v upravljanju ali v lasti Občine Sevnica.
(3) Neprometne javne površine po tem odloku so vse površine, ki ne sodijo med ceste v smislu Zakona o cestah ter jih delno ali v celoti vzdržujejo ali upravljajo izvajalci drugih javnih služb.
6. člen 
(pridobitev zemljišč) 
(1) Upravljavec je dolžan urejati katastrsko in zemljiško knjižno stanje javnih cest in javnih površin.
(2) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini še pred pravnomočnostjo postopka razlastitve ali druge omejitve lastninske pravica ta pravica odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
(3) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot pa določa drugi odstavek 3. člena tega odloka, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v Zakonu o urejanju prostora in Zakona o javnih cestah.
7. člen 
(smiselna uporaba zakona) 
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi Zakona o cestah in na njem temelječih predpisih.
B – OBČINSKE CESTE 
I. Kategorizacija občinskih cest
8. člen 
(kategorizirane občinske ceste) 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP).
(2) Podkategoriji lokalnih cest se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo na zbirne mestne ceste (LZ) in mestne ceste ali krajevne ceste (LK).
(3) Lokalna cesta je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije in izpolnjuje kriterije določene v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
(4) Javna pot je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije. Kategorizirana javna pot je dolga najmanj 50 metrov in vodi do stalno naseljenih objektov s hišnimi številkami ter šol in pokopališč.
(5) Uporaba kategorizirane občinske ceste je dovoljena za ves promet, če ni s prometnim znakom določeno drugače.
9. člen 
(nekategorizirane ceste) 
(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh prometnih površin.
(2) Upravljanje in vzdrževanje nekategoriziranih cest je lahko predmet pisnega dogovora med lastniki, Občino Sevnica in krajevno pristojno krajevno skupnostjo.
(3) Za promet na nekategoriziranih cestah, za katere dogovora o upravljanju ni, Občina Sevnica ne prevzema nobene odgovornosti.
(4) Priključki nekategoriziranih cest, za katere dogovor ni sklenjen, se smiselno označijo z napisno tablo z besedilom: »Nekategorizirana cesta – ni za javni promet, uporaba na lastno odgovornost«.
(5) Glede uporabe in prepovedanih ravnanj na nekategoriziranih cestah, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro ali so v lasti občine, se smiselno uporabljajo določbe zakona in tega odloka, ki urejajo uporabo javnih cest in prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste.
10. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Sevnica (v nadaljevanju: občinski svet) z odlokom na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen s sveti krajevnih skupnosti ter strokovno usklajen s pristojnim državnim organom za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
11. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se opravijo po postopku iz prejšnjega člena.
(2) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(3) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v takšnem sklepu.
(4) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo, kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine.
12. člen 
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest) 
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot nadomeščeni del ceste.
13. člen 
(opustitev občinske ceste) 
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski svet na predlog župana.
14. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) O prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 10. člena tega odloka.
15. člen 
(turistične, planinske, gozdne in druge poti) 
(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih, planinske in gozdne poti ter druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti ali dostopu do planinskih koč in vrhov, dostopu do kmetijskih površin in drugih površin oziroma nepremičnin, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov in znamenitosti, lahko pa tudi drugih virov, skladno s področno zakonodajo.
II. Gradnja občinskih cest
16. člen 
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste) 
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na sosednjem zemljišču ali objektu, kot izvedba istih ukrepov na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom sosednjega zemljišča in investitorjem občinske ceste, ali na drug, z zakonom določen način, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
17. člen 
(projektiranje občinskih cest) 
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
(3) Javne ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo gibanja.
18. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja) 
(1) Ob gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste, se preveri tudi morebitna graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, zato mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je potrebno opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovoren pristojen organ.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
19. člen 
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 
(1) Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pristojnega organa za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
20. člen 
(avtobusna postajališča) 
(1) Za vzpostavitev avtobusnih postajališč ob ali na občinskih cestah veljajo enaka določila kot za druge posege v varovalnem pasu občinskih cest, ki lahko vplivajo na stanje ali promet na občinskih cestah.
(2) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi vzpostavitev potrebnih avtobusnih postajališč pristojni organ, ob upoštevanju mnenj javnih prevoznikov in prometne policije.
21. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, morajo, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave ob ali v cestnem telesu, o tem obvestiti in pridobiti pogoje oziroma soglasje pristojnega organa k predvidenim posegom najmanj 30 dni pred začetkom del in mu dati na razpolago načrte in podatke.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi za pristojni organ, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu.
III. Upravljanje občinskih cest
22. člen 
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste) 
(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pristojni organ.
(2) Te naloge obsegajo zlasti:
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah (baza cestnih podatkov oziroma kataster cest, s katastrom prometne signalizacije);
– izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje postopkov za oddajanje del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi predpisov o javnih naročilih;
– vodenje postopkov za določitev mej javne ceste;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelava zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo po območju občine;
– naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
(3) Pristojni organ izvaja tudi naloge nadzora nad stanjem občinskih cest in nad izvajanjem gospodarske javne službe, če niso kot naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug organ.
23. člen 
(financiranje občinskih cest) 
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih lokalnih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
(2) Sredstva za graditev in vzdrževanje javnih poti se zagotavljajo v proračunu občine, v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti za posamezno območje.
IV. Vzdrževanje občinskih cest
24. člen 
(odgovornost za stanje občinskih cest) 
(1) Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) S tem odlokom se krajevne skupnosti pooblasti za izvajanje nalog investicijskega vzdrževanja javnih poti, za koordinacijo in sodelovanje pri pripravi in sprejemu letnega plana izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti ter za izvajanju nalog iz 25. člena tega odloka.
25. člen 
(javna služba vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Vzdrževanje občinskih cest se izvaja v okviru gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest. Izvajanje javne službe se podrobneje opredeli s pogodbo med občino, krajevnimi skupnostmi in izvajalcem.
(2) Vzdrževanje občinskih javnih cest obsega redno vzdrževanje občinskih cest in vodenje ter organiziranje postopkov njihovega obnavljanja.
(3) Dela rednega vzdrževanja so:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin, cestnih objektov, bankin, naprav za odvodnjavanje, brežin in berm,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
– čiščenje cest,
– redno vzdrževanje mejnikov,
– redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
– intervencijski ukrepi in
– zimska služba.
(4) Javna služba iz prvega odstavka obsega tudi izvajanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in vodenje ter organiziranje postopkov njihovega obnavljanja ob naravnih nesrečah (neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno) in drugih izrednih oziroma nepredvidenih dogodkih. V teh primerih je izvajalec dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče, pa je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.
26. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste, skrbi pristojni vzdrževalec občinske ceste višjega reda.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
27. člen 
(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa) 
(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, potrebno povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je potrebno pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
28. člen 
(čiščenje javnih cest in izvajanje drugih javnih služb) 
(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v prometnih konicah lahko pristojni organ določi:
– območje najpomembnejših prometnih površin (cest, ulic, trgov) ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno opravljati njihovega čiščenja;
– obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih površinah (ulicah, trgih) ne sme opravljati zbiranja komunalnih odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;
– območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.
(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest pristojni organ lahko začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne ceste.
29. člen 
(izvajalec javne službe vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Obvezna občinska gospodarska javna služba vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest na območju Občine Sevnica se zagotavlja v javnem podjetju Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
(2) Vzdrževanje oziroma obnovo kategoriziranih občinskih cest, ki presega dela rednega vzdrževanja cest po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest, izvaja fizična ali pravna oseba, ki po postopku in pod pogoji, ki so določeni v predpisih s področja javnih naročil, sklene ustrezno pogodbo za ta dela.
30. člen 
(financiranje javne službe) 
(1) Javna služba vzdrževanja lokalnih cest se financira iz proračuna občine na podlagi letnega plana.
(2) Javna služba vzdrževanja javnih poti se financira iz finančnega načrta posamične krajevne skupnosti glede na območje vzdrževanja le-teh na podlagi letnega plana.
31. člen 
(obveznosti izvajalca) 
Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest:
– mora naloge iz tega odloka opravljati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije, s strokovno usposobljenem kadrom, v skladu s tem odlokom ter zagotavljati uporabnikom neprekinjeno in kakovostno opravljanje javne službe;
– opravlja redno vzdrževanje cest v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest;
– mora pripraviti letni program izvajanja gospodarske javne službe za naslednje leto in ga do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve predložiti v potrditev občini oziroma krajevnim skupnostim;
– mora pripraviti mesečne programe izvajanja javne službe, ter Občini podati tedenske najave aktivnosti;
– mora ažurno voditi vsa izvedena dela v kontrolni knjigi;
– je dolžan letno najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama in obrazložitve morebitnih odstopanj od letnega programa;
– je dolžan obveščati pristojni organ o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje javne službe ter Občini Sevnica vsak čas omogočiti vpogled v delovne aktivnosti.
32. člen 
(obračun storitev) 
(1) Storitve gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest se obračunavajo na podlagi osnove za določitev vrednosti storitve, ki je določena v letnem programu. Cene gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest izvajanja ne smejo presegati konkurenčnih cen na trgu. Cene na trgu preveri Občina Sevnica vsako leto pred potrditvijo letnega programa.
(2) V letnem programu se določijo stroški opravljanja storitev gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest, ki vključujejo strošek dela delavcev, morebitne stroške storitev, strošek amortizacije sredstev, neposredne materialne stroške, priznan strošek skupnih služb in normiran donos gospodarske javne službe.
33. člen 
(uporabniki storitev) 
(1) Uporabniki storitev gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest so vsi, ki uporabljajo občinske ceste.
(2) Uporabniki imajo pravico opozoriti izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest na kvaliteto opravljenih storitev in oblikovati predloge in pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest je dolžan o opozorilu, predlogu in pobudi uporabnika podati odgovor uporabniku v pisni obliki v roku 30 dni od vložitve opozorila, predloga in pobude in odgovor hkrati poslati tudi pristojnemu organu.
V. Zimska služba
34. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki so potrebna za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin in varnega prometa v zimskih razmerah.
(2) Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
35. člen 
(izvajalec zimske službe) 
Zimsko službo izvaja izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest, v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest, po izvedbenem programu zimske službe, vse v skladu s pogodbo iz 25. člena tega odloka.
36. člen 
(izvajanje zimske službe v izrednih razmerah) 
(1) V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko župan poleg izvajalca aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe.
VI. Varstvo občinskih cest
37. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 17. členom tega odloka.
(5) Varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestišča, je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 10 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 10 m,
– pri javni poti 5 m.
38. člen 
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav) 
(1) Nadzemni in podzemni vodi in naprave ter njihovo vzdrževanje, katerih investitor ni Občina Sevnica, se sme napeljevati, postavljati oziroma vzdrževati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod predhodno izdanimi pogoji oziroma soglasjem pristojnega organa.
(2) Pristojni organ lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Pristojni organ lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto in promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Predhodni pogoji ali soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti upravljavca občinskih cest ter izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti upravljavca občinskih cest in izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(5) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno in popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
39. člen 
(opravljanje del ob občinski cesti in posebna uporaba javne prometne površine) 
(1) Dovoljenje pristojnega občinskega organa je potrebno tudi za vse omejitve javne uporabe javnih cest in drugih javnih prometnih površin, kot jo zlasti terja:
– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje gradbišč;
– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
– postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic in druga oblika širjenja gostinskega, trgovskega ali drugega poslovanja;
– zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev.
(2) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če so izven javnih površin, vendar vplivajo na odvijanje prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma izvajalca ter po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdrževanja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet. Pristojni organ lahko pred izdajo dovoljenja za uporabo javne ceste oziroma javne prometne površine od stranke zahteva predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.
40. člen 
(izredni prevozi po občinskih cestah) 
(1) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pristojni občinski organ po določbah Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji.
(2) Za izdajo dovoljenja za izredni prevoz je treba vložiti pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki mora vsebovati podatke o:
– vložniku vloge za dovoljenje za izredni prevoz (podatki o fizični ali pravni osebi),
– tovoru (vrsta tovora in tehnični podatki o tovoru),
– vozilu ali vozilih, s katerimi bo izredni prevoz opravljen (registrska označba vozila; za vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji, se priloži kopija prometnega dovoljenja in potrdila o skladnosti vozila ali druga listina, iz katere je mogoče ugotoviti ustreznost vozila ter državo registracije; za vozila, za katera ni potrebna registracija vozila, se predloži identifikacijska številka vozila),
– izrednem prevozu (dimenzije, skupna masa, osne obremenitve),
– času prevoza oziroma prevozov (predviden začetek in trajanje),
– načrtovani prevozni poti.
(3) Dovoljenje za izredni prevoz se izda za vsak posamični izredni prevoz in velja največ 30 dni od dneva izdaje dovoljenja.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izdajatelj dovoljenja izda eno dovoljenje za izredni prevoz z več vozili v primeru, da gre za sočasni prevoz enakih tovorov z enakimi vozili po isti prevozni poti. V tem primeru izdajatelj dovoljenja določi obvezno razdaljo med vozili, s katerimi se opravlja izredni prevoz, in druge pogoje opravljanja izrednega prevoza.
(5) Dovoljenje za izredne prevoze se lahko izda tudi za obdobje od najmanj enega do največ dvanajst mesecev:
– za več izrednih prevozov ali
– za izredne prevoze, ki se opravljajo z več vozili.
(6) Povračilo za izredni prevoz se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, potek prevoznih poti, obseg dovoljene prekoračitve skupne mase ter glede na obseg dovoljene prekoračitve osnih obremenitev ob upoštevanju določb Uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze.
41. člen 
(zagotavljanje varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih površin) 
(1) Uporabniki javnih prometnih površin morajo slednje uporabljati na način, da ne ovirajo uporabo le-teh drugim uporabnikom, da ne povzročajo škodo na javnih prometnih površinah. V primeru onesnaženja javnih prometnih površin morajo po končanem opravilu, ki povzroči onesnaženje, javno površino očistit oziroma vzpostaviti prvotno stanje pred uporabo.
(2) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge javne prometne površine so dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati tako, da morebitno drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne razraščajo na občinske ceste ali dele cest.
(3) Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so dolžni na svojem objektu:
– s streh in žlebov odstranjevati ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce,
– poskrbeti, da so na pročeljih, ki so obrnjena na javno cesto ali drugo javno površino, nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, ki morajo biti speljani od javnih površin ter preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali drugo javno površino.
(4) Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira pešcev in prometa z vozili.
(5) V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, morajo lastniki vozil odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
(6) Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
42. člen 
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob javni cesti) 
Lastniki zemljišč ob javni cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta;
– izvedbo ukrepov za vzpostavitev prevoznosti ceste, za zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste oziroma odpravo neposredno grozeče nevarnosti.
VII. Ukrepi za varstvo prometa na občinskih cestah
43. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 
(1) Če je občinska cesta v takšnem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),
lahko pristojni organ s sklepom začasno, najdlje za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Pristojni organ mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in javnost po sredstvih javnega obveščanja.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policijo in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojni organ.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta se sprejme v skladu z določbo 45. člena tega odloka.
44. člen 
(dovoljenja za zaporo občinske ceste in drugih javnih prometnih površin) 
(1) Vloga za zaporo občinske ceste in drugih javnih prometnih površin mora biti vložena najmanj 5 dni pred predlaganim rokom zapore ceste ter drugih javnih prometnih površin in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste in drugih javnih prometnih površin. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste in drugih javnih prometnih površin lahko spremeni čas in trajanje zapore, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami.
(2) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste in drugih javnih prometnih površin izda pristojni organ. Z dovoljenjem za zaporo se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste in drugih javnih prometnih površin, preusmeritve prometa zaradi zapore in čas njenega trajanja.
(3) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste ali druge javne prometne površine, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in drugih javnih prometnih površin in preusmeritve prometa zaradi zapore krije njen predlagatelj.
45. člen 
(prometna ureditev na posameznih območjih) 
(1) Prometno ureditev na občinskih cestah, ki obsega:
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev načina vodenja prometa – enosmerne ureditev prometa;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu;
sprejme občinski svet na predlog župana z odredbo, ki se kot samostojen akt objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Prometno ureditev na občinskih cestah, ki obsega:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;
– določitev prednostnih smeri in sistem;
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa;
sprejme župan na predlog policije, druge pooblaščene uradne osebe, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali sveta krajevne skupnosti s sklepom, ki se kot samostojen akt objavi na spletni strani Občine Sevnica.
(3) Prometna ureditev iz tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
(4) Pristojni organ na predlog policije, druge pooblaščene uradne osebe, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali sveta krajevne skupnosti s sklepom določi postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije na občinskih cestah.
46. člen 
(opredelitev javnih parkirnih prostorov) 
(1) Javni parkirni prostori na območju Občine Sevnica so vsi parkirni prostori na javnih površinah in površinah, katerih upravljavec je Občina Sevnica.
(2) Upravljavec javnega parkirnega prostora skrbi za vzdrževanje prometne signalizacije, skrbi za red in čistočo in ne odgovarja za škodo, ki nastane na vozilu, ki se nahaja na javnem parkirnem prostoru.
47. člen 
(parkiranje) 
(1) Voznik na javnih parkirni prostor lahko parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je javni parkirni prostor določen.
(2) Za parkiranje vozil na javnih parkirnih prostorih mora voznik plačati parkirnino, če je tako določeno.
(3) Če je parkiranje na javnih parkirnih prostorih s prometno signalizacijo omejeno na določen čas, mora voznik na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda skladno z določili prometne signalizacije ter vozilo odstraniti iz parkirišča pred iztekom dovoljenega časa.
48. člen 
(prostori za parkiranje tovornih vozil in avtobusov) 
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za to določenih in s prometno signalizacijo označenih parkiriščih.
49. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
(1) Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki obveščajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pristojni organ.
(2) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinski cesti zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni organ lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(3) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo v skladu z občinskim predpisom, ki ureja oglaševanje.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.). Spodnji rob transparenta mora biti najmanj 5,5 m nad voziščem ceste.
C – VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 
I. Gospodarska javna služba
50. člen 
(vsebina javne službe) 
(1) Vzdrževanje javnih površin se izvaja v okviru gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin, ki se podrobneje opredeli s pogodbo med občino in izvajalcem.
(2) Urejanje in čiščenje javnih površin zajema:
1. vzdrževanje in tekoče urejanje parkov, drevoredov, zelenic, javnih nasadov oziroma drugih javnih površin, zlasti pa:
– sajenje, negovanje, obrezovanje, zalivanje, gnojenje, čiščenje in obnavljanje drevja, grmičevja in trat ter košnjo travnatih površin,
– sajenje, negovanje, obrezovanje, zalivanje, gnojenje, čiščenje in obnavljanje cvetličnih nasadov in rastlin v posodah,
– zatiranje plevela, alergenih, invazivnih in drugih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci,
– redno čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov ter čiščenje po posledicah elementarnih nezgod,
– podiranje in odstranjevanje dreves ali grmovnic,
– čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje poti in ostalih tlakovanih površin, meteorne kanalizacije, ograj, pitnikov, klopi, posod za odpadke, igral in drugih elementov mestne opreme,
– postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih napisov,
– postavljanje urbane opreme,
– čiščenje grafitov,
– praznjenje in vzdrževanje košev za smeti, kot elementov mestne opreme na javnih krajih;
2. druga vzdrževalna dela, ki jih določi pristojni organ in ki so potrebna, da se ohranja urejen videz javnih površin;
3. vodenje katastra javnih površin;
4. pripravo programov izvajanja gospodarske javne službe in poročil o izvajanju gospodarske javne službe.
51. člen 
(javne površine) 
(1) Javne površine po tem odloku so vse površine, ki so javno dobro v lasti občine ter druge površine v lasti Občine Sevnica in ki ne sodijo med ceste v smislu zakona o cestah. Javne površine so praviloma javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, skupine drevja, druge zelenice ob objektih v lasti Občine Sevnica, športna in otroška igrišča ter podobne rekreacijske površine, druge površine, namenjene pešcem, ki niso kategorizirane kot javne ceste ter podobne površine v lasti Občine, ki so prosto dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, objekti in oprema na javnih površinah, kot so klopi, igrala, pitniki, vodnjaki, izlivke, cvetlična korita, stebriči in jambori, ograje, stojala za kolesa, parkomati, koši za odpadke, spominska obeležja, skulpture in njihovo vzdrževanje načeloma bremeni občinski proračun, razen v obsegu, ko za te površine ob svojih objektih skrbijo upravljavci javnih objektov oziroma izvajalci drugih javnih služb (na primer vrtci, šole, muzeji in drugi zavodi).
(2) Kot druge javne površine se obravnavajo tudi površine, ki sicer nimajo statusa javnega dobra in se ne glede na lastnino, uporabljajo za javne namene.
(3) Objekti in naprave iz prvega odstavka, so infrastruktura lokalnega pomena.
(4) Javne površine se smejo uporabljati samo za namene, ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni z zakoni in prostorskimi akti ali drugimi odločitvami občinskega sveta.
52. člen 
(kataster javnih površin) 
(1) Kataster z vsemi zbirkami podatkov zagotavlja občina in je last Občine Sevnica.
(2) Kataster javnih površin vsebuje:
– lokacijo javne površine,
– navedbo katastrske občine in parcelne številke oziroma dela parcelne številke, na kateri leži javna površina,
– velikost in rabo javne površine,
– podatke o obstoječi komunalni in urbani opremi, načinu zasaditve in vrsti in številu rastlin,
– obseg in pogostnost potrebnega urejanja in dejavnosti na javni površini.
(3) Izvajalec mora ažurno izvajati vse naloge vodenja katastra javnih površin in mora v roku treh delovnih dni v kataster vpisati vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo v kataster.
(4) Občina mora izvajalcu gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin vzpostaviti in vzdrževati stalni spletni (»on-line«) dostop do katastra.
53. člen 
(upravljanje javnih površin) 
(1) Z javnimi površinami na območju občine upravlja Občina Sevnica (v nadaljevanju: Občina).
(2) Javne površine se morajo vzdrževati in obnavljati tako, da se ohranja njihova funkcionalnost, dostopnost in estetskost.
54. člen 
(strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge) 
(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za pridobivanje, graditev, vzdrževanje in varstvo javnih površin opravlja pristojni organ.
(2) Pristojni organ izvaja naloge nadzora nad stanjem javnih površin in nad izvajanjem gospodarske javne službe, če niso kot naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug organ. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe, zlasti pa nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(3) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
55. člen 
(izvajalec javne službe urejanje in čiščenje javnih površin) 
Obvezna občinska gospodarska javna služba urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Sevnica se zagotavlja v javnem podjetju Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
56. člen 
(financiranje javne službe in njen letni plan) 
Graditev in vzdrževanje javnih površin se financira iz proračuna Občine Sevnica in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, v skladu s potrjenim letnim planom.
57. člen 
(obveznosti izvajalca gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin) 
Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin:
– mora naloge iz tega odloka opravljati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije, s strokovno usposobljenem kadrom, v skladu s tem odlokom ter zagotavljati uporabnikom neprekinjeno in kakovostno opravljanje javne službe;
– opravlja redno vzdrževanje cest v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest;
– mora pripraviti letni program izvajanja gospodarske javne službe za naslednje leto, ga uskladiti s strokovnimi institucijami s področja urejanja okolja in ga do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve predložiti v potrditev občini oziroma krajevnim skupnostim;
– mora pripraviti mesečne programe izvajanja javne službe, ter Občini podati tedenske najave aktivnosti;
– mora ažurno voditi vsa izvedena dela v kontrolni knjigi;
– mora ažurno voditi kataster javnih površin;
– je dolžan letno najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama in obrazložitve morebitnih odstopanj od letnega programa;
– je dolžan obveščati pristojni organ o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje javne službe ter Občini Sevnica vsak čas omogočiti vpogled v delovne aktivnosti.
58. člen 
(obračun storitev) 
(1) Storitve gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin se obračunavajo na podlagi osnove za določitev vrednosti storitve, ki je določena v letnem programu. Cene gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest izvajanja ne smejo presegati konkurenčnih cen na trgu. Cene na trgu preveri Občina Sevnica vsako leto pred potrditvijo letnega programa.
(2) V letnem programu se določijo stroški opravljanja storitev gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin, ki vključujejo strošek dela delavcev, morebitne stroške storitev, strošek amortizacije sredstev, neposredne materialne stroške, priznan strošek skupnih služb in normiran donos gospodarske javne službe.
59. člen 
(uporabniki storitev) 
(1) Uporabniki storitev gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest so vsi, ki uporabljajo občinske ceste.
(2) Uporabniki imajo pravico opozoriti izvajalca gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest na kvaliteto opravljenih storitev in oblikovati predloge in pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest je dolžan o opozorilu, predlogu in pobudi uporabnika podati odgovor uporabniku v pisni obliki v roku 30 dni od vložitve opozorila, predloga in pobude in odgovor hkrati poslati tudi pristojnemu organu.
II. Varovanje neprometnih javnih površin
60. člen 
(javni objekti) 
(1) Izvajalec na površinah, ki jih vzdržuje, in upravljavci tržnic, sejmišč, igrišč, avtobusnih in železniških postaj in postajališč, parkov in parkirišč, ulic, pločnikov in drugih površin, namenjenih prostemu dostopu javnosti, morajo na površinah, ki jih vzdržujejo oziroma upravljajo, zagotoviti stalno čistočo ter zagotoviti redno praznjenje tipiziranih košev za odpadke in se z izvajalcem javne službe ravnanje z odpadki dogovoriti za ustrezen odvoz odpadkov, če to ni urejeno neposredno po splošnih pogojih delovanja te javne službe.
(2) Oseba iz prvega odstavka je dolžna na površine, ki jih vzdržuje oziroma upravlja, namestiti potrebno število košev oziroma tipiziranih posod za odpadke, jih redno vzdrževati in sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi.
61. člen 
(prepovedana ravnanja na javnih površinah) 
(1) Na javnih površinah, ki niso temu namenjene, je prepovedano:
– spremeniti namen, funkcionalnost ali estetski videz javne površine;
– zasesti javno površino ali nanjo postaviti objekt ali oviro;
– voziti in parkirati motorna vozila;
– pustiti vozilo, prikolico, odložiti ali hraniti predmete ali kakršne koli količine odpadnega ali uporabnega materiala;
– sekati, lomiti, zažigati ali drugače poškodovati drevja ali grmovja, trgati ali drugače poškodovati gojene rastline;
– premikati, prevračati ali poškodovati klopi, koše za smeti, igrala, pitnike, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente mestne opreme;
– odmetavati odpadke, papir, cigaretne ogorke;
– odlagati odpadke;
– kuriti;
– izlivati ali izpuščati odpadne vode;
– obešati plakate ali druge napise na drevje, klopi, koše za smeti, igrala, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente opreme;
– opravljati gospodarsko ali drugo dejavnost brez dovoljenja pristojnega organa ali v neskladju z njim;
– prirejati prireditve brez dovoljenja pristojnega organa ali v neskladju z njim;
– taboriti, prebivati ali prenočevati;
– prebivati ali prenočevati v vozilih, razen v avtodomih na avtodomskih parkiriščih;
– izvajati aktivnosti, ki motijo rabo javnih površin ali je zaradi njih raba javnih površin ostalim uporabnikom otežena;
– pustiti ali postaviti predmete, ki posegajo v javno površino ali jo lahko poškodujejo ali ovirajo uporabo javne površine drugim uporabnikom.
(2) Na javnih površinah ni dovoljeno prosto gibanje psov in drugih domačih živali ali onesnaževanje javnih površin z njihovimi iztrebki. Lastnik ali imetnik živali mora počistiti iztrebke živali in jih odvreči v posode za odpadke.
(3) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za tiste površine iz prejšnjega odstavka, ki jih upravljajo ali so v lasti javnih subjektov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
62. člen 
(namembnost) 
(1) Neprometne javne površine se smejo uporabljati samo za namene, ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni s prostorskimi akti ali drugimi odločitvami občinskega sveta.
(2) Poseg v javne površine in raba javnih površin izven njihovega osnovnega namena je dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
(3) Vlogi za izdajo dovoljenja mora prosilec, če z zakonom ni določeno drugače, priložiti projekt ali ustrezni del projekta, idejno zasnovo oziroma drugačen grafični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe javne površine.
(4) Vlogo je potrebno vložiti vsaj 15 dni pred nameravanim posegom ali pred predvidenim prvim dnem uporabe javne površine.
(5) V izdanem dovoljenju po vlogi iz drugega odstavka pristojni organ predpiše zlasti: vsebino dovoljenega posega, način zavarovanja javnih površin pred poškodbami ali imisijami, rok, način vzpostavitve v prejšnje stanje, način zavarovanja gradbišča, morebitne ukrepe za zavarovanje varnosti uporabnikov.
63. člen 
(obveznost organizatorjev prireditev) 
(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na javnih površinah so dolžni pridobiti dovoljenje iz prejšnjega člena tega odloka in mesto prireditve opremiti z zadostnim številom ustreznih posod oziroma košev za odpadke in zadostnim številom mobilnih kemičnih stranišč.
(2) Po končani prireditvi mora prireditelj prireditveni prostor očistiti tako, da so odpadki iz mesta javne prireditve odpeljani najkasneje v roku 24 ur od zaključka prireditve, v primeru, da gre za večdnevno prireditev pa po zaključku vsakega dne prireditve do 8.00 ure zjutraj, v enakem času mora organizator prireditve poskrbeti tudi za odvoz mobilnih kemičnih stranišč.
(3) Prireditelj mora zagotoviti, da je odvoz iz drugega odstavka tega člena opravljen v skladu s prepisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
64. člen 
(odprava škode) 
Če se s posegom v javne površine ali zaradi prireditve javne površine, rastline ali urbana oprema poškoduje ali uniči, je izvajalec posega ali prireditelj dolžan na svoje stroške nemudoma oziroma v roku, ki mu ga določi prekrškovni organ, odpraviti škodo in vzpostaviti stanje, kot je bilo pred njenim nastankom, sicer to na njegove stroške izvede izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin ob predhodnem evidentiranju stanja.
65. člen 
(urejanje površin v urbanih naseljih) 
(1) Lastnik, uporabnik ali upravnik večstanovanjskega objekta, h kateremu pripada zelena površina, ki je ne vzdržuje izvajalec (skupne površine, vezane na objekte in/oziroma v uporabi lastnikov objektov), je odgovoren za njeno vzdrževanje.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka je tudi odgovorna za stanje teh površin, s tem da na teh površinah brez ustreznega upravnega dovoljenja ne sme postavljati začasnih objektov (barak, drvarnic, nadstrešnic), ne sme dopustiti kurjenja, odlaganja ali skladiščenja odpadnega ali drugega materiala ter opravljanja gospodarske dejavnosti.
66. člen 
(obveznost lastnikov sosednjih nepremičnin) 
Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge javne površine so dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati tako, da so urejenega videza, da morebitno drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne razraščajo na občinske ceste ali dele cest ali javne površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin.
D – KAZENSKE DOLOČBE 
67. člen 
(1) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– neizpolnjuje odločitev organa v zvezi neoviranega prometa vozil in pešcev (28. člen);
– investitor objektov ali naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega organa ali če mu ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (38. člen);
– investitor pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (38. člen);
– ne pridobi dovoljenja za omejitev javne uporabe javnih cest in drugih javnih prometnih površin (39. člen);
– za parkiranje vozil na javnih parkirnih prostorih ne plača parkirnine oziroma na vidnem mestu v vozilu ne označi časa prihoda skladno z določili prometne signalizacije ter vozilo ne odstrani iz parkirišča pred iztekom dovoljenega časa (47. člen);
– tovorno vozilo in avtobus ne parkira na za to določenem in s prometno signalizacijo označenem parkirišču (48. člen);
– izvaja oglaševanje in obveščanje ob občinskih cestah v nasprotju s predpisi, soglasji (49. člen).
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 50 EUR se za prekršek kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.
68. člen 
(1) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– kot izvajalec oziroma upravljalec na površinah, ki jih vzdržuje ne zagotovi stalne čistoče, ne namesti potrebnih košev oziroma tipiziranih posod za odpadke, jih redno vzdržuje ter ne zagotovi rednega praznjenja košev za odpadke (60. člen);
– spremeni namen, funkcionalnost ali estetski videz javne površine (1. točka prvega odstavka 61. člena);
– zasede javno površino ali nanjo postavi objekt ali oviro (2. točka prvega odstavka 61. člena);
– vozi ali parkira motorna vozila na javnih površinah (3. točka prvega odstavka 61. člena);
– pusti vozilo, prikolico, odloži ali hrani predmete ali kakršne koli količine odpadnega ali uporabnega materiala na javni površini (4. točka prvega odstavka 61. člena);
– seka, lomi, zažiga ali drugače poškoduje drevja ali grmovja, trga ali drugače poškoduje gojene rastline na javnih površinah (5. točka prvega odstavka 61. člena);
– premika, prevrača ali poškoduje klopi, koše za smeti, igrala, pitnike, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente mestne opreme na javnih površinah (6. točka prvega odstavka 61. člena);
– odmetava odpadke, papir, cigaretne ogorke na javnih površinah (7. točka prvega odstavka 61. člena);
– odlaga odpadke na javnih površinah (8. točka prvega odstavka 61. člena);
– kuri na javnih površinah (9. točka prvega odstavka 61. člena);
– izliva ali izpušča odpadne vode na javno površino (10. točka prvega odstavka 61. člena);
– obeša plakate ali druge napise na drevje, klopi, koše za smeti, igrala, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente opreme na javnih površinah (11. točka prvega odstavka 61. člena);
– opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na javnih površinah brez dovoljenja pristojnega organa ali v neskladju z njim (12. točka prvega odstavka 61. člena);
– prireja prireditve na javnih površinah brez dovoljenja pristojnega organa ali v neskladju z njim (13. točka prvega odstavka 61. člena);
– tabori, prebiva ali prenočuje na javnih površinah (14. točka prvega odstavka 61. člena);
– prebiva ali prenočuje v vozilih na javnih površinah, razen v avtodomih na avtodomskih parkiriščih (15. točka prvega odstavka 61. člena);
– izvaja aktivnosti, ki motijo rabo javnih površin ali je zaradi njih raba javnih površin ostalim uporabnikom otežena (16. točka prvega odstavka 61. člena);
– pusti ali postavi predmete, ki posegajo v javno površino ali jo lahko poškodujejo ali ovirajo uporabo javne površine drugim uporabnikom (17. točka prvega odstavka 61. člena);
– dopusti prosto gibanje psov in drugih domačih živali na javnih površinah ali ne počisti iztrebkov živali in jih odvrže v posode za odpadke (drugi odstavek 61. člena);
– kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja ter ne zagotovi zadostno število ustreznih posod oziroma košev za odpadke, kemična stranišča, ne zagotovi ustreznega čiščenja prostora (63. člen);
– svoje nepremičnine, ki meji na javno površino, ne uredi in vzdržuje v skladu z ureditvijo, predpisano v prostorskih načrtih, skladno z načrti ureditve zelenih površin oziroma jih ne čisti, hortikulturno ureja in vzdržuje tako, da se drevje, grmovje, žive meje, plevel ali druge rastline ne razraščajo na javne površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da nepremičnina ne odstopa od standarda urejenosti sosednjih površin (68. in 69. člen).
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 50 EUR se za prekršek kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.
E – PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
69. člen 
(objekti brez pisnega soglasja) 
V roku enega leta po uveljavitvi tega odloka, morajo vsi lastniki oziroma uporabniki objektov, ki so postavljeni, brez pisnega dovoljenja, na javnih površinah v lasti Občine Sevnica, te objekte odstraniti oziroma pridobiti pisno dovoljenje.
70. člen 
(obstoječe omejitve uporabe občinske ceste) 
(1) Določbe 49. člena tega odloka se ne nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
(2) Odredbe prometnih ureditev na občinskih cestah, sprejete pred pričetkom veljave tega odloka, ostanejo še naprej v veljavi.
71. člen 
(zimska služba 2021/2022) 
Izbor izvajalca za izvajanje rednega vzdrževanja javnih poti v delu izvajanja zimske službe v sezoni 2021/2022 izvedejo krajevne skupnosti za svoje območje v letu 2021 ter se preko izbranega izvajalca slednja izvaja ne glede na določila predmetnega odloka.
72. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13).
73. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 007-0001/2021
Sevnica, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost