Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice, stran 9017.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 19. redni seji dne 20. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice 
1. člen 
Prvi odstavek 25. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS, št. 12/12, 47/13 in 32/15, v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem:
– Atletski stadion, parcela št. 196 – k.o. Zakot;
– Nogometni stadion z upravno stavbo, parcele št. 144/21 – k.o. Brežice, 650, 651/3 in 651/7 – k.o. Črnc;
– Nadkrito rokometno igrišče »Balon«, parcela št. 280/2, 281/4 in 293/1 – k.o. Brežice;
– Športna dvorana Brežice, parcela št. 270/1 (del), 294/6, 294/10 (del) – k.o. Brežice;
– Športna dvorana Dobova, parcelna št. 223/2 (del) – k.o. Gaberje;
– zunanja športna igrišča Dobova, parcela št. 229/1, 229/4, 230/1, 231, 234/1, 237/1, 237/5, 238/1 (del) – k.o. Gaberje;
– asfaltni kolesarski poligon, parcela št. 252/1 in 252/3 k.o. Zakot.«
2. člen 
Četrti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Objekt Športne dvorane Brežice v okvirnem času med 7.00 in 14.00 prioritetno uporablja Osnovna šola Brežice za izvajanje obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja.«
3. člen 
Peti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Objekt Športne dvorane Dobova v okvirnem času med 7.00 in 14.00 prioritetno uporablja Osnovna šola Dobova za izvajanje obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja.«
Črta se šesti odstavek 28. člena.
4. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti opredeljene v letnem programu dela:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,
– z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov.
Zavod pridobiva sredstva iz proračuna Občine Brežice na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa dela in poslovnega poročila za preteklo leto. Višina sredstev se opredeli v proračunu ustanovitelja. Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni materialni stroški delovanja,
– stroški dela,
– programski materialni stroški,
– stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakup opreme.
Pri splošnih materialnih stroških delovanja se upoštevajo:
– fiksni materialni stroški (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve in voda ter stroški rednih pregledov protipožarnega in drugih podobnih sistemov), ki nastanejo z opravljanjem dejavnosti, opredeljenih v tretjem, četrtem in petem odstavku 28. člena tega odloka,
– splošni stroški poslovanja izvajanja dejavnosti javne službe,
– stroški zavarovanja objektov,
– materialni stroški za izvajanje prevozov iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega odloka in vzdrževanja vozila danega v upravljanje zavodu,
– materialni stroški za izvajanje šolskih športnih tekmovanj na občinski ravni.
Pri stroških dela se zavodu za izvajanje javne službe v osnovnem obsegu priznajo sredstva za:
– direktorja,
– dve delovodji,
– tri vzdrževalce športne infrastrukture,
– receptorja,
– tri čistilke,
– šoferja in spremljevalca otrok, ki izvajata prevoze otrok iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega odloka in
– strokovnega sodelavca, ki opravlja strokovna opravila za potrebe športnih društev in njihovih zvez.
Zapisana delovna mesta se uskladijo skladno z veljavno področno zakonodajo in katalogom delovnih mest. Zavod mora k sistemizaciji delovnih mest, sofinanciranih s strani ustanovitelja pridobiti predhodno soglasje. Iz občinskega proračuna se lahko sofinancirajo tudi drugi stroški dela, glede na dogovorjen projekt in veljaven letni program dela za posamezno proračunsko leto.
Ustanovitelj in zavod določita vsa medsebojna razmerja s posebno pogodbo, s katero uredita predvsem:
– financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja za tekoče proračunsko obdobje,
– izvajanje letnega programa dela zavoda,
– način izvrševanja drugih medsebojnih pravic in obveznosti, ki so določena s tem odlokom, pravili zavoda in drugimi predpisi.«
5. člen 
31. člen se nadomesti tako, da se glasi:
»Za programe v javnem interesu ustanovitelj skladno z določenim rednim financiranjem oblikuje informativni cenik s katerim ovrednoti vrednost odobrenih programov v javnem interesu.
S prostimi kapacitetami športne infrastrukture zavod upravlja samostojno, skladno s tržnim cenikom, ki ga na predlog direktorja sprejme svet zavoda.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2021
Brežice, dne 20. septembra 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost