Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

2996. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja, stran 8975.

  
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 136. člena in 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) in drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja 
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE 
1. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz vrtine JAN-1/04 (ID-znak 369–178/8-0; koordinate X: 147328,67, Y: 567653,18, Z: 254,85).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena letna količina rabe termalne vode iz vrtine JAN-1/04, je 220.752 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok termalne vode iz vrtine JAN-1/04 je 7,0 l/s.
(3) Koncesija se podeli za rabo termalne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1. in za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne količine med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(5) Območje koncesije obsega območje vrtine JAN-1/04 in zajema termalno vodo iz vodnega telesa podzemne vode zahodne Slovenske gorice (VTPodV_3015), in sicer iz tretjega vodonosnika – termalni vodonosniki v globljih terciarnih sedimentih in predterciarni podlagi.
(6) Napajalno območje vrtine JAN-1/04 iz prvega odstavka tega člena in meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
2. člen 
(začetek in trajanje koncesije) 
(1) Koncesija se podeli za 30 let.
(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki ureja vode.
3. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 
Koncesija se podeli osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti kopališč;
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami;
– proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
– ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana izvršljiva sodna odločba za kaznivo dejanje, ali izvršljiva sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije.
4. člen 
(pogoji za izvajanje koncesije) 
(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo vode.
(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima in načina rabe termalne vode:
1. zagotavljati, da največja dovoljena letna količina rabe termalne vode in največji dovoljeni trenutni pretok rabe termalne vode iz 1. člena te uredbe nista presežena;
2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in količinskega stanja vodnega telesa termalne vode, določenega v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
3. imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos onesnaževal v vodonosnik;
4. zagotavljati, da je izkoristek toplotne energije odvzete termalne vode več kakor 70 % v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe;
5. dejavnost izvajati tako, da nastanejo le občasne spremembe toka termalne vode ali stalne spremembe toka le na omejenem območju, vendar pa to ne sme povzročiti vdora druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda sprememb toka, zaradi česar bi taki vdori lahko nastali pozneje;
6. zagotavljati monitoring v skladu s 7. členom te uredbe in Prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe;
7. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja;
8. uporabljati termalno vodo izključno za lastne potrebe, za katere se podeljuje koncesija;
9. izpolnjevati pogoje in izvajati ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na stanje rib.
(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednja naravovarstvena pogoja:
1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter
2. preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
(4) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje druge pogoje:
1. zagotavljati varstvo objektov in naprav za rabo termalne vode ter njihovo redno vzdrževanje;
2. vzpostaviti stalni nadzor nad objekti in napravami za rabo termalne vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim osebam koncesionarja;
3. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa podzemnih voda na vrtini iz prvega odstavka 1. člena te uredbe;
4. zagotavljati enkrat na dan (on-line) prenos podatkov iz Priloge 2 te uredbe v podatkovno zbirko Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija);
5. po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju kratkotrajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki jo zaradi ocenjevanja količinskega stanja termalne vode praviloma enkrat letno hkrati izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo vodo iz istega vodonosnika (prekinitveni test);
6. zagotoviti koncedentu brezplačni dostop do podatkov o opravljenih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi;
7. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se nanašajo na rabo vode;
8. vzdrževati ali sanirati vrtino, izvedeno pri raziskavah vodnega vira, ki je predmet koncesije;
9. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali pri intervencijskih in sanacijskih ukrepih ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda in
10. redno odstranjevati plavje in odvzemati naplavine na območju najmanj 10 m gorvodno in dolvodno od posameznega izpusta odpadne vode v površinske vode.
(5) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi, vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe termalne vode, v določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram, če pride do:
1. značilnega trenda zniževanja gladine termalne vode, ki zajema najmanj šestletno obdobje;
2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih sprememb režima toka termalne vode;
3. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sistema ali
4. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske vode.
(6) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na podlagi podatkov monitoringa iz 7. člena te uredbe ali ga o njih obvesti pristojni upravni organ.
III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA 
5. člen 
(vodenje ločenega računovodstva) 
Koncesionar redno vodi ločeno računovodstvo za dejavnost koncesije in evidenco odvzetih količin termalne vode.
6. člen 
(poslovnik) 
Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.
7. člen 
(monitoring) 
(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki vključuje monitoring odvzetih količin termalne vode in vpliva rabe vode ter nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine v skladu z zahtevami iz Priloge 2 te uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za tri zaporedna koledarska leta pripravi koncesionar, potrdi pa agencija (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa).
(3) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, ter predpisi, ki urejajo meroslovje.
(4) Koncesionar predloži agenciji v potrditev program monitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom novega obdobja, za katero se pripravlja program monitoringa. Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če agencija ugotovi, da program monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in Prilogo 2 te uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in priporočil agenciji poslati popravljeni program monitoringa.
(5) Koncesionar v skladu s Prilogo 2 te uredbe najpozneje do 28. februarja tekočega leta pošlje agenciji poročilo o meritvah, obdelavi podatkov in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero se poročilo nanaša,
– rezultate monitoringa za preteklo leto po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih ter
– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov monitoringa.
(7) Vzorec obrazca poročila iz petega odstavka tega člena je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. člen 
(hramba dokumentacije) 
Koncesionar hrani dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa iz prejšnjega člena, in dokumentacijo v zvezi s plačili za koncesijo najmanj pet let po prenehanju koncesije.
9. člen 
(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije) 
(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo v koncesijski pogodbi.
IV. PODELITEV KONCESIJE 
10. člen 
(postopek podelitve koncesije) 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena najmanj ena veljavna prijava.
(5) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
(6) Predlog o izbiri koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne komisije.
(7) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Člane strokovne komisije imenuje minister, pristojen za vode.
(8) Člani strokovne komisije ne smejo biti s prijavitelji na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) ali zaposlenimi pri prijaviteljih v poslovnem ali sorodstvenem razmerju v ravni ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski ali partnerski zvezi, svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska ali partnerska zveza že prenehala, ali živeti z njimi v zunajzakonski skupnosti ali nesklenjeni partnerski zvezi. V strokovno komisijo prav tako ne sme biti imenovana oseba, ki je bila zaposlena pri prijavitelju ali je kako drugače delala za prijavitelja, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še niso pretekla tri leta.
(9) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo vsak član potrdi s pisno izjavo. Če član pozneje izve za razlog iz prejšnjega odstavka, mora takoj predlagati svojo izločitev. Izločenega člana strokovne komisije zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka nadomesti nadomestni član strokovne komisije, ki ga imenuje minister, pristojen za vode.
(10) Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s prijavitelji, temveč le posredno prek ministrstva.
11. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
Javni razpis vsebuje:
1. podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet in predvideni obseg koncesije,
4. pogoje za pridobitev koncesije,
5. podatke, ki jih mora vsebovati prijava na javni razpis, in dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na javni razpis,
6. začetek in trajanje koncesije,
7. način dostopa do razpisne dokumentacije,
8. čas in kraj oddaje prijave na javni razpis,
9. naslov, prostor, dan in uro javnega odpiranja prijav na javni razpis,
10. prednostna merila za izbiro koncesionarja,
11. postopek za izbiro koncesionarja,
12. rok za izbiro koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri koncesionarja,
14. podatke o odgovorni osebi za dajanje informacij med javnim razpisom.
12. člen 
(prednostna merila za izbiro koncesionarja) 
Prednostni merili, ki se upoštevata pri izbiri koncesionarja na podlagi javnega razpisa, sta:
– lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah, ki so potrebne za dejavnost ogrevanja in kopališke dejavnosti, ter
– ponujena višina plačila za koncesijo, ki ne sme biti nižja od višine, določene v 16. členu te uredbe.
13. člen 
(odločba o izboru) 
(1) Koncesija se podeli z odločbo o izboru na podlagi javnega razpisa.
(2) Odločba o izboru koncesionarja se odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti koncesijska pogodba ni sklenjena zaradi razlogov na strani koncesionarja.
V. KONCESIJSKA POGODBA 
14. člen 
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe) 
(1) Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
(3) V koncesijski pogodbi se podrobneje določijo ukrepi in pogoji iz 4. člena te uredbe na podlagi podatkov o:
1. globini črpanja in temperaturi termalne vode na ustju vrtine ter
2. stanju termalne vode na vodnem telesu iz 1. člena te uredbe.
(4) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
VI. PLAČILO ZA KONCESIJO 
15. člen 
(opredelitev plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako leto rabe vode.
(2) Koncesionar začne plačevati plačilo za koncesijo z dnem začetka izvajanja koncesije.
(3) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
16. člen 
(višina plačila za koncesijo) 
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej.
(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledarsko leto izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija = 0,15 × C × ((Qdej + Qvod_prav)/2) × ∆T × 4,2 × D,
pri čemer je:
– Vkoncesija:višina plačila za koncesijo, izražena v eurih;
– C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred letom, za katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna letna cena za 1 MJ toplote je izražena v eurih;
– Qdej: letna količina iz vseh vrtin odvzete termalne vode v m3 oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko niso na voljo meritve načrpane termalne vode, izražene brez enote za količino (m3);
– Qvod_prav: obseg vodne pravice v m3 iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, ki določa največjo dovoljeno letno prostornino (količino) v m3, izraženo brez enote za količino (m3);
– ∆T: temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo termalne vode na ustju vrtine in med 12 °C, izražena brez enote za stopinje (°);
– D: faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se višina plačila za koncesijo v primeru vračanja neonesnažene termalne vode v vodonosnik za posamezno koledarsko leto izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija_R = 0,15 × C × ((Qdej – 80 % Qvrnjene)+ (Qvod_prav – 80 % Qvrnjene))/2 × ∆T × 4,2 × D,
pri čemer:
– je Qvrnjena:letna količina vrnjene termalne vode v vodonosnik v m3, izražena brez enote za količino (m3);
– spremenljivke Vkoncesija, C, Qdej, Qvod_prav, ∆T in D pomenijo enako, kakor je določeno v prejšnjem odstavku.
(4) Poročanje o količini vrnjene neonesnažene termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
17. člen 
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote posebne rabe vode (D)) 
(1) Povprečno letno ceno toplote za 1 MJ toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) iz prejšnjega člena določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Spremembo povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) določi vlada najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto v skladu s prejšnjim odstavkom.
18. člen 
(pošiljanje podatkov, potrebnih za izračun plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar Direkciji Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija) vsako leto najpozneje do 28. februarja pošlje podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo iz 16. člena te uredbe, za preteklo leto.
(2) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso poslani v roku iz prejšnjega odstavka, se za izračun plačila za koncesijo uporabijo podatki, ki jih ima na voljo direkcija.
19. člen 
(način plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar med letom za koncesijo plačuje na podlagi računa v obliki dveh akontacij, in sicer na podračun, določen s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev ter drugih javnofinančnih prihodkov.
(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zneska, izračunanega po enačbi iz 16. člena te uredbe, pri čemer se uporabita povprečna cena toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D), določena na podlagi 17. člena te uredbe. Vrednosti ∆T in Qdej se pridobita iz podatkov iz prejšnjega člena za preteklo leto.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo, direkciji v 30 dneh po prenehanju izvajanja koncesije pošlje podatke iz prejšnjega člena.
20. člen 
(poračun) 
Morebitna razlika med z akontacijama plačanimi zneski in zneskom plačila za koncesijo, določenim v skladu s 16. členom te uredbe, se plača tako, kakor je določeno v prvem odstavku prejšnjega člena, ali vrne koncesionarju v 60 dneh po izdaji poračuna plačil za koncesijo.
VII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu) 
(1) Koncesionar prvi program monitoringa iz drugega odstavka 7. člena te uredbe pošlje agenciji v potrditev najpozneje v šestih mesecih po začetku izvajanja koncesije.
(2) Koncesionar prvo poročilo iz petega odstavka 7. člena te uredbe pošlje agenciji najpozneje do 28. februarja leta, ki sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.
22. člen 
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote posebne rabe vode (D) v prehodnem obdobju) 
Do uveljavitve sklepa iz 17. člena te uredbe znaša povprečna letna cena za 1 MJ toplote (C) 0,026 eura, faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) pa 0,5.
23. člen 
(prva akontacija plačila za koncesijo) 
(1) Ne glede na 19. člen te uredbe se prva akontacija plačila za koncesijo obračuna naslednje leto po začetku izvajanja koncesije.
(2) Za izračun akontacije iz prejšnjega odstavka se uporabijo podatki o dejanski količini odvzete termalne vode v tekočem letu, ki jih koncesionar predloži direkciji najpozneje do 28. februarja naslednjega leta po sklenitvi koncesijske pogodbe.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 104/08).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-40/2021
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-2550-0051
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost