Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3012. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica za leto 2021, stran 9041.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJFin 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 19. redni seji dne 23. 9. 2021
O D L O K 
o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica za leto 2021 
1. člen 
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2021 (Uradni list št. 194/20) se spremeni tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin kontov
»
Podatki so v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.808.439
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.133.567
70
DAVČNI PRIHODKI 
10.135.315
700
Davki na dohodek in dobiček 
8.121.707
703
Davki na premoženje 
1.833.800
704
Domači davki na blago in storitve 
179.808
706
Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.998.253
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.509.440
711
Takse in pristojbine 
11.000
712
Globe in druge denarne kazni 
64.100
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714
Drugi nedavčni prihodki 
413.713
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
424.341
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
235.115
721
Prihodki od prodaje zalog 
3.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgo sredstev 
186.226
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.250.531
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.132.975
741
Prejeta sredstva iz držav. pror. iz sredstev proračuna EU 
117.556
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
14.786.333
40
TEKOČI ODHODKI 
3.409.960
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
763.787
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
126.470
402
Izdatki za blago in storitve 
2.318.035
403
Plačila domačih obresti 
65.255
409
Rezerve 
136.414
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.389.545
410
Subvencije 
438.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.785.070
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
539.556
413
Drugi tekoči domači transferi 
2.626.419
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.739.128
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.739.128
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
247.700
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 
124.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
123.700
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–977.894
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
Dana posojila 
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
300.000
50
ZADOLŽEVANJE
300.000
500
Domače zadolževanje 
300.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
545.372
55
ODPLAČILA DOLGA
545.372
550
Odplačila domačega dolga 
545.372
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.223.266
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–245.372
XI.
NETO FINANCIRANJE
977.894
Stanje sredstev na računu konec leta 2020
9009 – splošni sklad za drugo stanje 2020 
1.223.266
« 
2. člen 
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2021 ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0038/2021
Cerknica, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina