Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

35. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MEKPPKZ-B), stran 213.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MEKPPKZ-B) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MEKPPKZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. septembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-206
Ljubljana, dne 30. septembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH IN DODATNEGA PROTOKOLA K EVROPSKI KONVENCIJI O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH (MEKPPKZ-B) 
1. člen
V Zakonu o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 25/99 in 13/01) se v 3. členu za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) V skladu s 24. členom konvencije, kot je bila spremenjena s 6. členom Drugega dodatnega protokola h konvenciji, Republika Slovenija kot država članica Evropske unije, ki sodeluje v okrepljenem sodelovanju v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva, izjavlja, da se Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: EJT) v okviru izvajanja svojih pristojnosti, kot je določeno v 22., 23. in 25. členu Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta (EU) 2017/1939), šteje za pravosodni organ za namene izdajanja zaprosil za medsebojno pomoč, v skladu s konvencijo in njenimi protokoli, ter za namene zagotavljanja, na zahtevo druge pogodbenice, v skladu s konvencijo in njenimi protokoli, informacij ali dokazov, ki jih je EJT že pridobilo ali jih bo lahko pridobilo po začetku preiskave v okviru svojih pristojnosti. EJT se šteje za pravosodni organ tudi za namene prejemanja informacij v skladu z 21. členom konvencije v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so v njegovi pristojnosti, kot je določeno v 22., 23. in 25. členu Uredbe Sveta (EU) 2017/1939. Ta izjava je namenjena dopolnitvi prejšnjih izjav, ki jih je dala Republika Slovenija v skladu s 24. členom konvencije.
(3) Ob sklicevanju na to izjavo, dano v skladu s 24. členom konvencije, Republika Slovenija izkorišča možnost razlage pravnih učinkov te izjave, kot sledi:
a) kadar se konvencija ali njeni protokoli nanašajo na pogodbenico prosilko ali zaprošeno pogodbenico, se to v primeru zaprosil, ki jih je EJT izdalo ali so nanj naslovljene, razlaga kot nanašanje na državo članico EU pristojnega evropskega delegiranega tožilca, katerega pooblastila in naloge so navedene v 13. členu Uredbe Sveta (EU) 2017/1939;
b) kadar se konvencija ali njeni protokoli nanašajo na pravo pogodbenice prosilke ali zaprošene pogodbenice, se to v primeru zaprosil, ki jih je EJT izdalo ali so nanj naslovljene, razlaga kot nanašanje na pravo Unije, zlasti Uredbo Sveta (EU) 2017/1939, ter na nacionalno pravo države članice EU pristojnega evropskega delegiranega tožilca, kolikor se to uporablja v skladu s tretjim odstavkom 5. člena navedene uredbe;
c) če konvencija ali njeni protokoli določajo možnost, da pogodbenica poda izjave ali pridržke, se vse take izjave in pridržki Republike Slovenije štejejo za relevantne v primeru zaprosil, ki jih druga pogodbenica naslovi na EJT, kadar koli je evropski delegirani tožilec, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, pristojen v skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe Sveta (EU) 2017/1939;
d) EJT kot pravosodni organ prosilec, ki deluje v skladu s 24. členom konvencije, kot je bila spremenjena s 6. členom Drugega dodatnega protokola h konvenciji, izpolnjuje vse pogoje ali omejitve glede uporabe pridobljenih informacij in dokazov, ki jih lahko naloži zaprošena pogodbenica na podlagi konvencije in njenih protokolov;
e) obveznosti, ki jih pogodbenici prosilki nalaga 12. člen konvencije, so zavezujoče tudi za pravosodne organe države članice EU pristojnega evropskega delegiranega tožilca. Enako velja za obveznosti pogodbenice prosilke v skladu z 11. členom konvencije, kakor je bila spremenjena s 3. členom Drugega dodatnega protokola in 13., 14. in 23. členom Drugega dodatnega protokola, v zvezi z državo članico EU evropskega delegiranega tožilca, pristojnega v skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe Sveta (EU) 2017/1939.
(4) V skladu s 15. členom konvencije, kot je bila spremenjena s 4. členom Drugega dodatnega protokola h konvenciji, Republika Slovenija izjavlja, da se zaprosila EJT za medsebojno pomoč in informacije, ki jih pogodbenica predloži v skladu z 21. členom konvencije, naslovijo neposredno na EJT. Zaprosila za medsebojno pomoč se pošljejo glavnemu uradu EJT ali evropskemu delegiranemu tožilstvu navedene države članice. EJT po potrebi takšno zahtevo posreduje pristojnim nacionalnim organom, če EJT v določeni zadevi nima ali ne izvaja svoje pristojnosti.
(5) V skladu s 15. členom konvencije, kot je bila spremenjena s 4. členom Drugega dodatnega protokola h konvenciji, Republika Slovenija poleg tega izjavlja, da vloge v skladu z 11. členom konvencije, kot je bila spremenjena s 3. členom Drugega dodatnega protokola ter 13. in 14. členom Drugega dodatnega protokola, kot se nanašajo na zgoraj navedeni 11. člen, ki jih je vložil eden od evropskih delegiranih tožilcev v navedeni državi članici EU, posreduje Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije.«.
2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 713-01/21-17/12
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 2080-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Branko Simonovič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti