Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3015. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje, stran 9043.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), drugi odstavek 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19), 70. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 18. redni seji dne 23. 6. 2021 sprejel
S K L E P 
o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom podaja Občina Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen 
(ustanovitev pokrajin) 
Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Goriško pokrajino.
3. člen 
(ime pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim imenom Goriška pokrajina.
4. člen 
(sedež pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Novi Gorici.
5. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0007/2021-8
Kanal ob Soči, dne 23. junija 2021
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost