Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4536. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Koreji
4537. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4538. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4539. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4540. Uredba o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave
4541. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2006, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
4542. Uredba o spremembi Uredbe o lokacijskem načrtu za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava–Selo
4543. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
4544. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2006
4545. Uredba o spremembi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije
4579. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

Odloki

4546. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006

Sklepi

4547. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem

MINISTRSTVA

4548. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenega delavca za upravno-strokovni nadzor v letalstvu
4549. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S
4550. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev javnih zdravstvenih zavodov
4551. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2006
4580. Pravilnik o nošenju policijske uniforme in orožja
4581. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča

SODNI SVET

4552. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
4553. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
4554. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4555. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na tri vodstvena mesta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4556. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku in načinu izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov javnim raziskovalnim organizacijam
4557. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
4558. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4559. Statut javnega zavoda RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
4560. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

4561. Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane

Jesenice

4562. Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice«

Kranj

4563. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra

Ljubljana

4564. Odlok o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana
4565. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna in ŠP 4/1-2 Avtohiša
4566. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 križišče Drama
4567. Odlok o programu opremljanja za severni del območja urejanja BI 3/2, del območja urejanja BI 2/2, del območja urejanja BT 3/2 in del območja urejanja BK 3/1

Podlehnik

4568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi za obremenjevanje okolja

Polzela

4569. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Semič

4570. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2006
4571. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Semič

Slovenska Bistrica

4572. Program priprave lokacijskega načrta Sončni Zafošt

Slovenske Konjice

4573. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2006
4574. Odlok o lokacijskem načrtu »Livada« Loče

Vipava

4575. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006

Vojnik

4576. Odlok o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin

Vransko

4577. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko

Zagorje ob Savi

4578. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi

POPRAVKI

4582. Tehnični popravek Odloka o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti