Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 478-50/2006-2 Ob-28339/06 , Stran 8116
A) Predmet prodaje je zasedeno stanovanje, in sicer: 1. Stanovanje etažna številka 1 v izmeri 50,64 m2 na naslovu Sežana, Pod Taborom 11, vl. št. 2990/12 k.o. Sežana. Izhodiščna cena je 6,218.190 SIT, brez davka od prometa nepremičnin, ki ga plača kupec. 2. Stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe 00786/041 (41.E) – stanovanjska raba v izmeri 75.14 m2, z identifikacijsko številko stavbe 786.ES, v Sežani, Ul. I. tankovske brigade 5, ki stoji na parc. št. 4217/16, 4212/620 vpisanega v podv. št. 2874/18 k.o. Sežana. Izhodiščna cena je 13,852.413,50 SIT, brez davka od prometa nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe 00406/027 (27.E) v izmeri 60.90 m2 in pomožni prostor ident. št. dela stavbe 00406/028 (28.E) v izmeri 8 m2 z identifikacijsko številko stavbe 00406 (406.ES) v Sežani, Partizanska cesta 30, ki stoji na parc. št. 6212/1 v podv. št. 285/3 k.o. Sežana. Izhodiščna cena je 11,606.266,50 SIT, brez davka od prometa nepremičnin, ki ga plača kupec. Službeno najemno stanovanje na naslovu Pod Taborom 11, Sežana, je zasedeno z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas za čas trajanja službovanja v javnem zavodu; sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja; vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. Neprofitni najemni stanovanji na naslovu Sežana, Ul. I. tankovske brigade 5 in Partizanska cesta 30, sta zasedeni z najemniki z najemnim razmerjem za nedoločen čas; sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja; vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. B) Pogoji in pravila javnega razpisa: 1. Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno. 2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije ali pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Zastopniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje. 3. Interesenti morajo do začetka javnega razpisa, vključno do 23. 10. 2006 položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na TRR št. 01311-0100005909 Občine Sežana in se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje (navedba nepremičnine). 4. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. 5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javnega razpisa. Izbrani ponudnik mora plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR št. 01311-0100005909 Občine Sežana, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana kavcija ne vrne. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo Občina Sežana izdala ponudniku pisno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika. 6. Vplačano kavcijo bo prodajalec uspelemu ponudniku vračunal v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnil v 10 dneh od zaključka javne dražbe brez obresti. 7. Sedanji najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. 8. Kupec je dolžan pridobiti vsa potrdila za prodajo in plačati davek od prometa nepremičnin, ki ni vključen v ceno in stroške overitve. Za sestavo pogodbe poskrbi Občina Sežana. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. Občina Sežana bo vložila zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne lastnine. 9. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v stavbi Občine Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana (soba 72/II) ali na telefon 05/731-01-25. 10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti kuverti z oznako v spodnjem levem kotu »Ne odpiraj – javni razpis – ponudba za nakup stanovanja Pod Taborom 11 ali Ul. I. tankovske brigade 5 ali Partizanska cesta 33«, v zgornjem levem kotu oznaka ponudnika, ter v spodnjem desnem kotu naslov Občine Sežana. Ponudbe je potrebno posredovati na naslov občine najkasneje do 23. 10. 2006 do 9. ure. 11. Javno odpiranje ponudb bo 23. 10. 2006 ob 10. uri v prostorih male sejne sobe Občine Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana. 12. K ponudbi morajo biti priloženi naslednji dokumenti: – potrdilo o vplačani kavciji in priloženo celotno številko TTR za primer vračila kavcije, – izpisek iz registra pravnih oseb (za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni, za s.p. pa ustrezno listino pristojnega davčnega organa, – fotokopija osebne izkaznice ali fotokopija drugega osebnega dokumenta, ki izkazuje slovensko državljanstvo (fizične osebe), – davčno številko, matično številko (za pravne osebe), EMŠO za fizične osebe in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji se bo ponudba štela kot nepopolna in se ne bo obravnavala. 13. Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe. 14. Pravila javnega razpisa: Javni razpis se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javnega razpisa nadzoruje pristojna komisija.