Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4548. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenega delavca za upravno-strokovni nadzor v letalstvu, stran 10741.

Na podlagi 167. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02-ZGO-1, 114/02, 31/05, 39/05, 49/06 – ZMetD in 79/06) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici pooblaščenega delavca
za upravno-strokovni nadzor v letalstvu
1. člen
Ta pravilnik določa obrazec službene izkaznice pooblaščenega delavca za upravno-strokovni nadzor v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica), ki ga minister, pristojen za promet, pooblasti za neposredno izvajanje nalog upravno-strokovnega nadzora v letalstvu.
2. člen
(1) Službena izkaznica je plastična ali iz plastificiranega papirja in je velika 85,6 +/- 0,12 mm x 53,98 +/- 0,05 mm.
(2) Službena izkaznica je dvostranska in svetlo modre barve. Izdela se tako, da je v potrebnem obsegu zaščitena pred ponarejanjem in podobnimi oblikami zlorab. Sestavni del službene izkaznice je lahko magnetna kartica oziroma magnetni zapis, uporablja pa se lahko tudi za namene varovanja objektov in prostorov, registracijo delovnega časa ter podobno.
(3) Sprednja stran službene izkaznice vsebuje: zastavo Evropske unije, grb Republike Slovenije in napis »REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, MINISTRY OF TRANSPORT«, besedilo »SLUŽBENA IZKAZNICA, CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE«, sliko imetnika izkaznice, priimek in ime imetnika, spol, državljanstvo, datum rojstva, številko izkaznice, datum izteka veljavnosti izkaznice v obliki »MM/LL«, kraj in datum izdaje ter podpis imetnika, vse v slovenskem jeziku in v primernem obsegu tudi v angleškem jeziku.
(4) Hrbtna stran službene izkaznice vsebuje: zastavo Evropske unije, grb Republike Slovenije in napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, besedilo pooblastila v slovenskem jeziku, ki se glasi: »Ta službena izkaznica je dokazilo, da je njen imetnik pooblaščen za opravljanje nalog upravno-strokovnega nadzora v skladu s predpisi o letalstvu.«, in v angleškem jeziku, ki se glasi: »This certificate is a document of proof that its holder is authorised to perform supervision tasks in accordance with aviation regulations.«, kraj in datum izdaje ter podpis uradne osebe, ki je izdala izkaznico. Preostali del (23,2 mm) je namenjen strojno čitljivemu zapisu.
(5) Službena izkaznica se izdela v obliki identifikacijske priponke ali značke (priponke). Vzorec službene izkaznice je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Službene izkaznice se izdajo delavcem ministrstva, pristojnega za promet, ki imajo pooblastila za izvajanje upravno-strokovnega nadzora v letalstvu.
(2) Službeno izkaznico izda minister, pristojen za promet.
(3) Službena izkaznica ni prenosljiva.
4. člen
(1) Veljavnost službene izkaznice preneha z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika službene izkaznice na ministrstvu, pristojnem za promet,
– prenehanja opravljanja nalog, za katere je službena izkaznica izdana,
– preklica v Uradnem listu Republike Slovenije, če jo je imetnik izgubil.
(2) Službena izkaznica se zamenja, če je poškodovana ali če je imetnik spremenil osebno ime. V teh primerih mora imetnik službeno izkaznico, ki se menja, vrniti ministrstvu, pristojnemu za promet.
5. člen
Imetniki službene izkaznice morajo nositi službeno izkaznico na vidnem mestu vedno, kadar opravljajo naloge upravno-strokovnega nadzora, ne glede na čas in kraj opravljanja teh nalog.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Pravilnik o izkaznici pooblaščenega delavca ministrstva za promet in zveze (Uradni list RS, št. 72/98) in Pravilnik o identifikacijskem znaku – priponki za osebe, zaposlene v Upravi Republike Slovenije za zračno plovbo in za druge osebe (Uradni list RS, št. 43/98).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2630-20/2005/15-004087
Ljubljana, dne 28. avgusta 2006
EVA 2006-2411-0051
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet