Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 16/06 Ob-28409/06 , Stran 8129
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02-69/06) in na podlagi tretjega odstavka 20. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, Vodnikova ulica št. 2/II, 2250 Ptuj, objavlja prosto delovno mesto višjega pravosodnega svetovalca (strokovnega sodelavca) – 1 prosto uradniško delovno mesto z delovnim razmerjem za nedoločen čas. Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – znanje uradnega jezika, – znanje enega od svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba, – fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Potrdili, navedeni v peti in šesti alinei prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, Vodnikova ulica št. 2/II, Ptuj. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, Vodnikova ulica št. 2/II, Ptuj. Če je prijava poslana priporočeno po pošti se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v 15 dneh po opravljenem postopku izbire. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Informacije o objavljenem prostem delovnem mestu dobite na tel. 02/787-90-60. V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.