Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 322-282/2006 Ob-28705/06 , Stran 8122
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo v Mestni občini Koper za leto 2007. 2. Pogoji in merila Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe, ki: – so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper, – katerih investicija je vezana na območje Mestne občine Koper in povezana s spodbujanjem turizma, – niso prejela sredstev za prijavljeno investicijo, iz drugih virov Mestne občine Koper, – delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma za območje Mestne občine Koper. Mestna občina Koper bo sofinancirala investicijska vlaganja v turistično infrastrukturo, ki temeljijo na: – spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije ipd.), – izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju, – aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter organizacij, oziroma elementov civilne družbe, – aktivnostih, ki bodo predstavljeni širši javnosti, – aktivnosti, ki pomenijo dodano vrednost k turistični ponudbi Mestne občine Koper. Za ocenjevanje posameznih investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo bodo uporabljena naslednja merila: 1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene investicije: – ima postavljene jasne cilje; – kakovost predložene prijave; – realnost izvedbe prijavljene investicije; – široka namembnost prijavljene investicije (jasno opredeljena množica uporabnikov iz Mestne občine Koper oziroma potencialnih turistov); – izvirnost in inovativnost prijavljene investicije. 2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije: – pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi); – zagotovljeni drugi, realni viri sofinanciranja prijavljene investicije. 3. Dosedanje delo in reference prijavitelja: – kvalitetno izvedeno delo na področjih, ki so predmet javnega razpisa; – kakovost doslej realiziranih projektov. Mestna občina Koper bo prednostno sofinancirala investicijska vlaganja vezana na: – ureditev javnih večnamenskih prireditvenih prostorov, – nabavo in montažo turistične infrastrukture za razgledne točke (koši, klopce, mize, informacijske table...), – nabavo in montažo turističnih informativnih tabel. 3. Okvirna višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2007 je višina proračunskih sredstev v letu 2006 in znaša 10,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo bo opredeljena s proračunom za leto 2007. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila o realizaciji vlaganj z dokazili izvedene investicije. Sredstva se dodeljujejo v skladu s priglasitvijo Ministrstvu za finance, Sektor za nadzor državnih pomoči po pravilu de minimis. 4. Rok porabe sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za izvedbo projektov, porabo odobrenih sredstev in posredovanje zahtevkov in poročil je 20. 10. 2007. 5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa s strani pooblaščene osebe občine. 6. Rok za predložitev prijav Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 18. 12. 2006 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – št. 322-282/2006«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa. 7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo dne 22. 12. 2006 ob 10. uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. 8. Dvig razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (tel. 05/664-62-17) vsak dan v času uradnih ur.