Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Ob-28659/06 , Stran 8117
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo je naslednja nepremičnina: a) Kmetija Petek, Črna na Koroškem, Podpeca 14, par. št. 103/2 in 102/1, v izmeri 856 m2, obe k.o. Podpeca. Izhodiščna cena je 10,800.706 SIT. Zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Dosedanji najemnik ima predkupno pravico. Predpisane davčne dajatve promet na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno kupljeno. 2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. 3. Oblike in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo za Kmetijo Petek, Podpeca 14, par. št. 103/2 in 102/1, 856 m2, k.o. Podpeca, stavbno zemljišče: – naziv kupca in njegov naslov; – ponujeno ceno; – program dejavnosti, katere so predvidene na omenjeni parceli; – način in rok plačila kupnine; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejše kot 6 mesecev. Osnovni kriteriji po katerih se bodo vrednotile ponudbe: – najvišja ponujena cena 80 točk, – opravljanje dejavnosti 10 točk, – število delovnih mest 10 točk. V primeru, da je kupec katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu. Za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne cene najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun, št. 01216-0100010176. Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po izbiri ponudnika. 4. Rok za oddajo ponudbe Rok za predložitev ponudbe pod točko je 23. 10. 2006 do 11. ure. Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici s pripisom » Ponudba za Kmetijo Petek«. Ponudba se odda na sedež Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku 15 dni od zaključka dneva za predložitev ponudb. Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez kakršne koli odškodninske odgovornosti kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla razloge. Obveznost prodajalca da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali kateremu koli ponudniku je izključena. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.