Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Ob-28410/06 , Stran 8139
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi. II. Predmet prodaje: 1. zasedeno neprofitno stanovanje št. 8 v izmeri 30,04 m2 v pritličju večstanovanjske stavbe Prečna pot 12, Zagorje ob Savi (etažna lastnina še ni vpisana), za izklicno ceno 3,823.000 SIT, 2. zasedeno neprofitno stanovanje št. IV/31 v izmeri 63 m2 v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe Cesta zmage 14, Zagorje ob Savi, vpisano v vl. št. 1279/67 k.o. Zagorje-mesto, za izklicno ceno 12,168.000 SIT. Oba predmetna neprofitna stanovanja sta obremenjena z najemnimi razmerji za nedoločen čas. V izhodiščno vrednost stanovanj, davek na promet nepremičnin ni vključen. III. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora najkasneje do dne 25. oktobra 2006 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, za katero daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna občine št. 01342-0100018358, ki je odprt pri UJP Ljubljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 3. Pri nakupu ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom, položaj najemnika pa se po izrecni zakonski določbi ne sme poslabšati. 4. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo). 5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec. Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. 6. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v skladu z 49. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. 7. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo brezplačno vsak delovni dan med 8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve občinske uprave Občine Zagorje ob Savi. 8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo nepremičnine, – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2), – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p., – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.), – dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene (datum vplačila varščine mora biti najkasneje 25. oktober 2006), – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3). 9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 100.000 SIT. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo - najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. 10. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve. 11. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03). 13. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti. 14. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 27. oktobra 2006 do 10. ure ne glede na vrsto prenosa na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj - ponudba na javni razpis za prodajo stanovanj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro v Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi dne 27. oktobra 2006 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak delovni dan na tel. 03/565-57-02 ali 565-57-14.