Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 40401-00002/2006 0300 Ob-28400/06 , Stran 8139
1. Prodajalec Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 2. Predmet prodaje je 112.179 navadnih delnic (v paketu) oziroma 34,09% delež družbe Plinarna Maribor d.d., Plinarniška 1, 2000 Maribor. 3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki in pravne osebe. 4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za vložitev ponudb. 5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa lahko ponudi tudi krajši rok. 6. Ponudbi je potrebno priložiti: – za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje, – za fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje, – dokazilo o vplačani varščini. Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma fizična oseba, mora vse zahtevane listine predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu. 7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 100,000.000 SIT, na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom »Varščina za nakup delnic Plinarne Maribor d.d.«. Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od poteka roka za oddajo ponudb. 8. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec z namenom dosega najvišje ponudbene cene, dopušča možnost pogajanja z vsemi ponudniki. 9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic družbe Plinarna Maribor d.d. s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek, na predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla, ustavi. 10. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom »Ponudba za nakup delnic Plinarne Maribor d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do 14. 11. 2006 do 12. ure. Na nahrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 11. Odpiranje ponudb bo javno, dne 14. 11. 2006 ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 205. 12. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju. 13. O izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki obveščeni po končanem izboru s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od poteka roka za oddajo ponudb. 14. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji delnic oziroma deleža družbe Plinarna Maribor d.d., najkasneje v roku 10 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži. 15. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika. 16. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu v Oddelku za finance pri Francu Štelcerju, tel. 02/22-01-262; e-pošta: franc.stelcer@maribor.si.