Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4561. Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 10774.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 24. redni seji dne 28. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju denarne socialne pomoči
v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci, nameni in kriteriji, višina in postopek dodeljevanja ter izplačevanja denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: pomoč) v Občini Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Gorenja vas - Poljane, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.
3. člen
Pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin,
– nakup ozimnice ali kurjave,
– plačilo šolskih kosil osnovnošolcem,
– plačilo šole v naravi osnovnošolcem,
– kritje drugih izdatkov za premestitev trenutne materialne in zdravstvene ogroženosti.
4. člen
Kriterij za odobritev pomoči je dohodek na družinskega člana, ki ne presega 100% minimalnega dohodka po določilih Zakona o socialnem varstvu oziroma v primeru samske osebe, ki živi kot ednini član v stanovanju ali hiši, ki ne presega 150% minimalnega dohodka.
5. člen
Višina denarne pomoči je v koledarskem letu največ dvakratni minimalni dohodek.
Pomoč se izplača v denarju neposredno upravičencu ali se nakaže neposredno izvajalcu storitve ali se izstavi naročilnica za nabavljeno blago.
Upravičenci, ki imajo šoloobvezne otroke, lahko poleg denarne pomoči za plačevanje šolskih kosil v višini do 50% cene, dobijo še pomoč za ostale alinee iz 3. člena tega odloka.
6. člen
Pomoč se upravičencu ne dodeli, če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov.
Pristojna služba v postopku odločanja smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek in tiste določbe zakona, ki urejajo socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
7. člen
Postopek za uveljavitev denarne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca, zdravstvene službe, šolske svetovalne službe, vaške skupnosti, krajevne ali občinske organizacije Rdečega križa, Karitasa, Centra za socialno delo Škofja Loka in po uradni dolžnosti.
Predlagatelji vlagajo zahtevek za dodelitev pomoči na obrazcu, ki je priloga tega odloka, pri pristojni službi, ki vodi postopek.
O upravičenosti in višini pomoči pristojna služba odloči z odločbo v roku 30 dni od dneva prejema vloge.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan Občine Gorenja vas - Poljane.
8. člen
Pristojna služba za vodenje postopka za dodeljevanje pomoči je strokovna služba Občine Gorenja vas - Poljane.
O višini sredstev upravičencu odloči Odbor za zdravstvo, socialno varnost in skrbstvo.
V postopku si pridobi mnenje Centra za socialno delo Škofja Loka o socialnem stanju upravičenca.
9. člen
Sredstva za pomoč se zagotovijo na posebni postavki proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za vsako koledarsko leto posebej.
Pomoči se dodeljujejo do porabe sredstev na posebni zgoraj navedeni proračunski postavki.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-122-16/06
Gorenja vas, dne 28. septembra 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.