Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 322-28/2006 Ob-28759/06 , Stran 8125
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2007. 2. Pogoji in merila Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična društva, ki: – imajo sedež v Mestni občini Koper, – so registrirana na območju Mestne občine Koper, – delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper in – ne bodo prejela sredstev za delovanje iz drugih virov proračuna Mestne občine Koper v letu 2007. Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja turističnih društev, katerih aktivnosti temeljijo na: – izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno), – organiziranju in usklajevanju prireditev, – izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem, – izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju, – aktivnosti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov civilne družbe, – aktivnosti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper, – aktivnosti z večletnim delovanjem, – aktivnosti, ki bodo predstavljeni širši javnosti, – vključevanju v aktivnosti in prireditve Mestne občine Koper. Merila za izbor vlog: 1. usklajenost vsebine prijave s predmetom razpisa – do 10 točk, 2. kakovost vsebine prijave – do 30 točk, 3. finančni načrt – do 20 točk, 4. reference izvajalca projekta – do 70 točk, 5. način vključevanja ciljne populacije – do 20 točk, 6. drugo – do 20 točk. Merila na podlagi katerih bo strokovna komisija ocenjevala prijave, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Turistična društva, ki ne dosežejo vsaj 60% vseh možnih točk, po zgoraj navedenih merilih se izločijo iz nadaljnje obravnave. Prednost pri sofinanciranju bodo imela društva, ki so v preteklem letu uspešno izvedla več različnih aktivnosti in projektov ter sodelovala pri dejavnostih Mestne občine Koper (glej merilo številka 4). 3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2007 je višina proračunskih sredstev v letu 2006 in znaša 6,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev bo opredeljena s proračunom za leto 2007. 4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 18. 12. 2006 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-281/2006«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa. 7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo dne 22. 12. 2006 ob 9. uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (05/664-62-17) vsak dan v času uradnih ur.