Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4566. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 križišče Drama, stran 10787.

Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 11. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za del območja urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 križišče Drama
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z zazidalnim načrtom za del območja urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 križišče Drama (v nadaljevanju: zazidalni načrt), sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 5909.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz prejšnjega člena tega odloka so:
+---------------------------+------------------------------+
|Komunalna infrastruktura  |Strošek investicije (SIT brez |
|              |       DDV)       |
+---------------------------+------------------------------+
|Ceste in javna       |        18.742.570 SIT|
|razsvetljava        |               |
+---------------------------+------------------------------+
|Vodovodno omrežje     |        26.177.329 SIT|
+---------------------------+------------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |        63.914.051 SIT|
+---------------------------+------------------------------+
|Skupaj           |        108.833.950 SIT|
+---------------------------+------------------------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture
7. člen
(1) Obračunsko območje investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz 5. člena tega odloka je gradbena parcela načrtovanega objekta Šumi.
(2) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako 1. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
(3) Obračunska območja iz drugega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo
8. člen
(1) Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo znašajo:
+----------------------------+------------------+
| Komunalna infrastruktura |  Obračunski  |
|              |   strošek   |
|              |  investicije  |
+----------------------------+------------------+
|Ceste in javna razsvetljava |  18.742.570 SIT|
+----------------------------+------------------+
|Vodovodno omrežje      |  15.958.354 SIT|
+----------------------------+------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  25.558.051 SIT|
+----------------------------+------------------+
|Skupaj           |  60.258.975 SIT|
+----------------------------+------------------+
(2) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena tega odloka v višini 38.356.000 SIT za kanalizacijsko omrežje je potrebno pokriti iz drugih virov financiranja.
(3) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena tega odloka v višini 10.218.975 SIT za vodovodno omrežje je potrebno pokriti iz drugih virov financiranja.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
9. člen
(1) Stroški na enoto gradbene parcele in neto tlorisne površine so:
+-----------------------+--------------------------+-------------------------+
|Komunalnainfrastruktura| Strošek na m2 gradbene |  Strošek m2 gradbene  |
|            |  parcele za obstoječo  | parcele za obstoječo  |
|            | primarno infrastrukturo |    sekundarno    |
|            |     (SIT/m2)     | infrastrukturo (SIT/m2) |
+-----------------------+--------------------------+-------------------------+
|ceste in javna     |           2.293|          5.027|
|razsvetljava      |             |             |
+-----------------------+--------------------------+-------------------------+
|vodovodno omrežje   |            675|          1.093|
+-----------------------+--------------------------+-------------------------+
|kanalizacijsko omrežje |            872|          2.900|
+-----------------------+--------------------------+-------------------------+
|vročevodno omrežje   |           1.991|          1.180|
+-----------------------+--------------------------+-------------------------+
|plinovodno omrežje   |            783|           613|
+-----------------------+--------------------------+-------------------------+
|javne površine     |            804|          1.528|
+-----------------------+--------------------------+-------------------------+
 
+------------------+----------------------------+----------------------------+
|   Komunalna  |   Strošek na m2 neto   |   Strošek na m2 neto   |
| infrastruktura |  tlorisnih površin za  |  tlorisnih površin za  |
|         |   obstoječo primarno   |  obstoječo sekundarno  |
|         |  infrastrukturo (SIT/m2) | infrastrukturo (SIT/m2)  |
+------------------+----------------------------+----------------------------+
|ceste in javna  |            2.455|            1.532|
|razsvetljava   |              |              |
+------------------+----------------------------+----------------------------+
|vodovodno omrežje |             705|             322|
+------------------+----------------------------+----------------------------+
|kanalizacijsko  |             735|             793|
|omrežje      |              |              |
+------------------+----------------------------+----------------------------+
|vročevodno omrežje|             855|             242|
+------------------+----------------------------+----------------------------+
|plinovodno omrežje|             637|             155|
+------------------+----------------------------+----------------------------+
|javne površine  |             842|             449|
+------------------+----------------------------+----------------------------+
(2) Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo:
+-------------------+------------------------+-----------------+-------------+
|   Komunalna   | Strošek za obstoječo |  Strošek za  |  Skupaj  |
| infrastruktura  |primarno infrastrukturo |  obstoječo  |       |
|          |            |  sekundarno  |       |
|          |            | infrastrukturo |       |
+-------------------+------------------------+-----------------+-------------+
|Ceste in javna   |     51.413.819 SIT|  46.276.101 SIT|  97.689.920|
|razsvetljava    |            |         |     SIT|
+-------------------+------------------------+-----------------+-------------+
|Vodovodno omrežje |     11.236.218 SIT|  9.757.007 SIT|  20.993.225|
|          |            |         |     SIT|
+-------------------+------------------------+-----------------+-------------+
|Kanalizacijsko   |     17.567.448 SIT|      0 SIT|  17.567.448|
|omrežje      |            |         |     SIT|
+-------------------+------------------------+-----------------+-------------+
|Vročevodno omrežje |     21.128.625 SIT|  6.411.029 SIT|  27.539.654|
|          |            |         |     SIT|
+-------------------+------------------------+-----------------+-------------+
|Plinovodno omrežje |     15.247.969 SIT|  3.992.790 SIT|  19.240.758|
|          |            |         |     SIT|
+-------------------+------------------------+-----------------+-------------+
|Javne površine   |     20.009.819 SIT|  11.424.746 SIT|  31.434.566|
|          |            |         |     SIT|
+-------------------+------------------------+-----------------+-------------+
|skupaj       |     136.603.898 SIT|  77.861.674 SIT| 214.465.572|
|          |            |         |     SIT|
+-------------------+------------------------+-----------------+-------------+
4. Skupni obračunski stroški
10. člen
Vsota posameznih obračunskih stroškov investicije iz 8. člena in 9. člena tega odloka so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka za obravnavano območje.
+----------------------------+--------------------------+
| Komunalna infrastruktura |Skupni obračunski strošek |
+----------------------------+--------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava |      116.432.491 SIT|
+----------------------------+--------------------------+
|Vodovodno omrežje      |      36.951.579 SIT|
+----------------------------+--------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |      43.125.499 SIT|
+----------------------------+--------------------------+
|Vročevodno omrežje     |      27.539.654 SIT|
+----------------------------+--------------------------+
|Plinovodno omrežje     |      19.240.758 SIT|
+----------------------------+--------------------------+
|Javne površine       |      31.434.566 SIT|
+----------------------------+--------------------------+
|Skupaj           |      274.724.547 SIT|
+----------------------------+--------------------------+
5. Podrobnejša merila
11. člen
(1) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine za obstoječo komunalno infrastrukturo je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1,5. Faktor dejavnosti za tiste dele etaž, ki so namenjeni parkiranju, je 0,5, pri čemer se za te površine določi obračunske stroške le za ceste – CE (dovoz) ter vodovodno omrežje – VO (požarna varnost).
(3) Olajšav za zavezance ni.
6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
12. člen
(1) Skupne nove površine objekta znašajo 25.025 m2 uporabnih in komunikacijskih površin ter 13.820 m2 podzemnih garaž v kleteh. Za izračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture se upošteva zmanjšanje za neto tlorisne površine obstoječih objektov, ki se rušijo, in sicer v skupni površini 3.030 m2.
(2) Skupna površina nove gradbene parcele objekta je 5.383 m2. Za izračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture se upošteva zmanjšanje za gradbene parcele obstoječih objektov, ki se rušijo, in sicer v skupni površini 3.078 m2.
(3) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objekta večje od navedenih skupnih površin v prvih dveh odstavkih tega člena, se obračunski stroški iz 10. člena tega odloka povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.
(4) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objekta manjše od navedenih skupnih površin v prvih dveh odstavkih tega člena, se obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo zmanjšajo tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena tega odloka, vendar največ do vrednosti, navedenih v drugem odstavku 9. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v SIT in ne zajemajo DDV.
(2) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
14. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage iz tretjega odstavka 7. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-13/2006-23
Ljubljana, dne 11. septembra 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.