Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 465-03-4/2006 Ob-28767/06 , Stran 8141
I. Prodajalec: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, tel. 02/761-04-82, e-mail: obcina.zavrc@siol.net. II. Predmet prodaje je: stanovanjska stavba, dvorišče in gospodarsko poslopje, ki stoji na parc. št. 70.S k.o. Belski Vrh, vpisana pri vl. št. 74, v skupni izmeri 1.107 m2, za izklicno ceno 8,807.900 SIT; stanovanjska stavba ni zasedena. Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec. III. Način prodaje: prodaja stanovanjske stavbe, dvorišča in gospodarskega poslopja se bo izvedla v skladu s 45. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) z javnim zbiranjem ponudb. IV. Roki prodaje: stanovanjska stavba, dvorišče in gospodarsko poslopje bo na prodaj z zbiranjem ponudb do vključno 20. 10. 2006 do 13. ure. Ponudbo za nakup stanovanjske stavbe, gospodarskega poslopja in dvorišča lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Ponudniki za nakup stanovanjske stavbe, gospodarskega poslopja in dvorišča svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo na naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. V. Pogoji zbiranja ponudb Ponudnik za javno ponudbo mora v ponudbi navesti: – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodišče cene, – podatke o ponudniku (ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta in potrdilo o državljanstvu oziroma dokazilo o registraciji za pravne osebe oziroma za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu); dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni, – način in rok plačila kupnine, – pisno izjavo, da se ponudnik strinja s pogoji javnega razpisa. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje župan Občine Zavrč. VI. Kriterij za izbor: pri višini najugodnejše kupnine ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine, pri enaki ponudbi pa tistega, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine. VI. Ostale določbe Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 30 dneh po končanem postopku. V primeru, da se kupec v 8 dneh od poziva Občine Zavrč k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil. Rok plačila kupnine je 8 dni od podpisa pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno. Kupec stanovanjske stavbe, gospodarskega poslopja in dvorišča, mora plačati stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine. Občina Zavrč lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak delovni dan na tel. 02/761-04-82.