Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 181-27/2006 Ob-28703/06 , Stran 8121
1. Predmet, namen in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov in akcij promocije zdravja v Mestni občini Koper za leto 2007, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije zdravja. Prednost bodo imeli projekti, ki se bodo izvajali ob razglašenih dnevih zdravja in v okviru Tedna mobilnosti od 16. do 22. 9. in so usklajeni z Lokalnim programom promocije zdravja v MOK 2005-2007. Prednostna področja so: – izboljšanje samopodobe in krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter odraslih, – promocija zdravja starostnikov, – promocija zdrave prehrane za vse starostne skupine, – informiranje in ozaveščanje o preprečevanju bolezni. Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov in letovanj ter dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov Mestne občine Koper. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za dejavnost. Razpis je namenjen sofinanciranju projektov in akcij promocije zdravja, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper in sicer društev, zavodov, ustanov ali drugih organizacij, ki delujejo na nepridobitveni osnovi. Osnovni cilj razpisa sredstev je dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije zdravja. Zato so izbrani predlagatelji dolžni udeležiti se javne predstavitve sofinanciranih projektov in akcij, ki bo organizirana decembra 2007 v prostorih MOK. Podrobnejši vsebinski okvir predmeta razpisa je opredeljen v okviru javnega razpisa. 2. Merila: – pomen projekta za promocijo zdravja, – stopnja medijskega doseganja populacije, – način vključevanja ciljne populacije, – kakovost projekta, – finančni načrt in stroškovna učinkovitost, – reference izvajalca projekta, – raven (obseg) projekta. 3. Ocenjevanje vlog Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo. Izločitveno merilo: – kolikor je projekt neskladen s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. 5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2007 je višina proračunskih sredstev v letu 2006. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za leto 2007. 6. Rok izvedbe: projekti morajo biti končani najkasneje do 30. 11. 2007. Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer potrdi končno poročilo o izvedbi projekta. 7. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja. 8. Rok za predložitev prijav in način oddaje Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, najkasneje do ponedeljka 13. 11. 2006. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-386. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno: – vidna označba: »Ne odpiraj – vloga Razpis za sofinanciranje programov, projektov in akcij promocije zdravja v Mestni občini Koper za leto 2007«, – sklop javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja, – točen naslov vlagatelja, – naslov MOK. V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga. Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl in je tudi ne bo obravnaval. Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge. 9. Izid razpisa O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku veljave proračuna Mestne občine Koper za leto 2007. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.