Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 322-284/2006 Ob-28701/06 , Stran 8120
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper za leto 2007. Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjen širši javnosti, katerega vsebina se nanaša na eno ali več področij navedenih v javnem razpisu. Prireditve, ki niso predmet tega razpisa: – športna tekmovanja, ki niso rekreacijske narave, – otvoritve razstav in same razstave, – aktivnosti javnih zavodov, društev in drugih subjektov, ki so del njihovega rednega programa, – prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot del večjega dogodka (posamezne prireditve znotraj večjega dogodka se bo sofinanciralo preko sofinanciranje krovne prireditve), – prireditve, ki so bile že izvedene, – tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, ki so zaprtega tipa, – prireditve, ki se izvajajo na istih lokacijah v središču Kopra, v času Rumene noči, novoletnih prireditev in v času Dnevov kmetijstva Slovenske Istre, saj so navedene prireditve že sofinancirane s strani Mestne občine Koper. Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu ne bodo predložili izvoda letaka ali plakata oziroma drugega promocijskega materiala in članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju. 2. Pogoji in merila: Na razpis se lahko prijavijo: – društva in zveze društev, – ustanove, – javni in zasebni zavodi, – gospodarske družbe in samostojni podjetniki ter – drugi subjekti, ki opravljajo dejavnost s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper. Na javni razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe. Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve: – ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev; – ki bodo izvedene v letu 2007; – ki so pretežno brezplačne za obiskovalce; – ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja; – ki bodo izvedene v Mestni občini Koper; – ki v letu 2007 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine Koper; – katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja prireditev; – katerih prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje prireditve; – imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj; – dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta; – katerih vsebina je vezana na področja, ki so predmet razpisa. Za ocenjevanje posameznih prireditev bodo uporabljena naslednja merila: 1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene prireditve: – kakovost prireditve; – realnost izvedbe prireditve; – namembnost prireditve (široki, jasno opredeljeni množici članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper); – javna predstavitev prireditve; – inovativnost prireditve. 2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije: – pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi); – ima zagotovljene druge, realne vire sofinanciranja prireditve. 3. Dosedanje delo in reference prijavitelja: – kvalitetno in redno delo na področju izvajanja prireditev oziroma na področjih, ki so predmet javnega razpisa; – kakovost doslej realiziranih prireditev. Prednostno bodo sofinancirane prireditve, ki: – so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja; – pomenijo obogatitev ponudbe v Mestni občini Koper oziroma Slovenski Istri; – pomenijo oživitev starih običajev; – imajo posreden ali neposreden vpliv na spodbujanje turizma v Mestni občini Koper; – so namenjene širši javnosti v občini; – spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih; – povezujejo več organizacij k skupni izvedbi; – vključujejo sodelovanje mednarodnih organizacij in – katerih prijavitelji imajo večletne izkušnje na področju izvajanja prireditev. 3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2007 je višina proračunskih sredstev v letu 2006 in znaša 70,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper za leto 2007 bo opredeljena s proračunom za leto 2007. 4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje: – do 18. 12. 2006, za prireditve, ki se izvajajo od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, – do 2. 2. 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. 3. 2007 do 31. 12. 2007, – do 6. 4. 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. 5. 2007 do 31. 12. 2007, – do 8. 6. 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007, – do 13. 7. 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. 8. 2007 do 31. 12. 2007, – do 14. 9. 2007 za prireditve, ki se izvajajo od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-284/2006, prireditev«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa. 7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo dne 22. 12. 2006 ob 13. uri, 7. 2., 13. 4., 15. 6., 20. 7., 21. 9. 2007 ob 13. uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve, razen za prijave oddane v razpisnem roku decembra 2006, za katere bodo obvestila o izidu izdana v roku 30 dni od dneva uveljavitve proračuna Mestne občine Koper za leto 2007. Z izbranimi izvajalci prireditev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/66-46-217.