Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4540. Uredba o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave, stran 10734.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena in v skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenija (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba določa skupne osnove in merila za:
– določitev upravičencev do uporabe službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije (v nadaljevanju: uporabnik),
– dodelitev službenih mobilnih telefonov,
– način uporabe službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije,
– omejitve in prekoračitve omejitev uporabe službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije,
– prenehanje upravičenosti do uporabe službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije.
Ta uredba, zaradi specifične narave dela s tujino, ne velja za Ministrstvo za zunanje zadeve, Službo Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in za tiste javne uslužbence drugih organov državne uprave, ki so napoteni na delo v tujino, razen 22. člena.
Ta uredba se ne uporablja za storitve prenosa podatkov na PCMCIA karticah.
II. UPORABNIKI IN DODELITEV SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV
2. člen
Pravico do stalne uporabe službenega mobilnega telefona in storitev mobilne telefonije imajo:
– predsednik vlade,
– ministri,
– generalni sekretar vlade,
– državni sekretarji,
– generalni direktorji v ministrstvih,
– generalni sekretarji v ministrstvih,
– direktorji vladnih služb,
– direktorji organov v sestavi ministrstev,
– vodja kabineta predsednika vlade,
– vodje kabinetov ministrstev,
– načelniki upravnih enot,
– namestniki predstojnikov vladnih služb, generalnih sekretarjev, generalnih direktorjev v ministrstvih in direktorjev organov v sestavi.
3. člen
Poleg uporabnikov službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije iz 2. člena te uredbe, se lahko službeni mobilni telefon dodeli v stalno uporabo tudi drugim javnim uslužbencem v organih državne uprave, ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi namena za uporabo službenega mobilnega telefona.
4. člen
Službeni mobilni telefon se lahko dodeli tudi v začasno uporabo, za določen čas trajanja potrebe dosegljivosti uporabnika.
5. člen
Službeni mobilni telefon za uporabo iz 3. in 4. člena dodeli predstojnik organa državne uprave ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju: predstojnik) s sklepom.
6. člen
Službeni mobilni telefon se lahko dodeli tudi za izvajanje različnih dnevnih operativnih nalog. Organ državne uprave je v tem primeru dolžan voditi posebno evidenco o uporabi službenih mobilnih telefonov za ta namen. Način dodelitve in vodenje evidence uredi organ državne uprave v internem aktu.
7. člen
Merila za dodelitev službenega mobilnega telefona v stalno ali začasno uporabo določi predstojnik, pri čemer mora upoštevati predvsem naslednje:
– delovno mesto uporabnika,
– potrebo po stalni dosegljivosti uporabnika,
– opravljanje delovnih nalog uporabnika izven lokacije organa državne uprave,
– nadomeščanje odsotnega uporabnika.
III. UPORABA SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV IN STORITEV MOBILNE TELEFONIJE
8. člen
Službeni mobilni telefon se uporablja pri izvrševanju službenih obveznosti uporabnika.
9. člen
Namen uporabe službenega mobilnega telefona in storitev mobilne telefonije je zagotovitev stalne dosegljivosti uporabnika, racionalnejša medsebojna komunikacija uporabnikov in boljša izraba delovnega časa uporabnika.
Uporabnik mora biti stalno dosegljiv in uporabljati službeni mobilni telefon v skladu z namenom uporabe.
Uporabnik je dolžan skrbeti za racionalno in gospodarno uporabo službenega mobilnega telefona, kot na primer s klici znotraj klicnih omrežij istega operaterja, uporabo sms sporočil in drugimi načini uporabe, s katerimi se zmanjšujejo stroški uporabe.
10. člen
Uporabnik je dolžan:
– službeni mobilni telefon uporabljati v skladu z navodili proizvajalcev,
– s službenim mobilnim telefonom ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– odgovorno osebo ali strokovno službo organa državne uprave v najkrajšem možnem času opozoriti na morebitne napake ali težave pri uporabi službenega mobilnega telefona,
– povrniti škodo, ki nastane po njegovi krivdi in je ni mogoče povrniti iz naslova zavarovanja.
11. člen
Ob izgubi ali tatvini službenega mobilnega telefona mora uporabnik o dogodku v najkrajšem možnem času obvestiti policijo in operaterja mobilne telefonije ter odgovorno osebo organa državne uprave, ki pri operaterju mobilne telefonije ukrene vse potrebno, da se prepreči zloraba službenega mobilnega telefona s strani tretje osebe.
IV. OMEJITVE UPORABE SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV
12. člen
Uporabniki smejo, v zvezi z izvrševanjem službenih obveznosti, mesečno komunicirati v obsegu, ki ne presega:
– 35.000 SIT (146,05 EUR) za ministre, generalnega sekretarja vlade, vodjo kabineta predsednika vlade in državne sekretarje,
– 19.500 SIT (81,37 EUR) za generalne direktorje v ministrstvih, generalne sekretarje v ministrstvih, direktorje vladnih služb, direktorje organov v sestavi ministrstev in vodje kabinetov ministrstev,
– 15.000 SIT (62.59 EUR) za namestnike predstojnikov vladnih služb, generalnih sekretarjev, generalnih direktorjev v ministrstvih, direktorjev organov v sestavi in za načelnike upravnih enot.
13. člen
Znesek mesečnega komuniciranja za ostale uporabnike določi predstojnik s sklepom, s katerim se dodeli službeni mobilni telefon v uporabo, vendar le-ta ne sme presegati:
– 9.500 SIT (39,64 EUR) za vodje služb, vodje sektorjev in vodje oddelkov, uradov, območnih enot in izpostav (v nadaljevanju: vodje NOE),
– 5.000 SIT (20,86 EUR) za druge uradnike in strokovno tehnične javne uslužbence ter za uporabo službenih mobilnih telefonov za izvajanje dnevno operativnih nalog.
Predstojnik lahko javnemu uslužbencu zaradi narave dela izjemoma dodeli višjo omejitev, kot je določena v prvem odstavku tega člena, vendar znesek ne sme presegati 19.500 SIT (81,37 EUR).
14. člen
Zneski navedeni v 12. in 13. členu te uredbe ne vsebujejo davka na dodano vrednost in mesečne naročnine.
V. PREKORAČITEV OMEJITVE UPORABE SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV IN STORITEV MOBILNE TELEFONIJE
15. člen
V primeru utemeljene prekoračitve omejitve uporabe službenega mobilnega telefona uporabnik posreduje pisno obrazložitev predstojniku.
Če predstojnik oceni, da je prekoračitev utemeljena, uporabnika s sklepom delno ali v celoti oprosti plačila prekoračitve. V nasprotnem primeru uporabnik plača prekoračeni znesek.
Če omejitev uporabe službenega telefona prekorači predstojnik organa, mora to pisno obrazložiti. Predstojnik organa v sestavi ministrstva, načelnik upravne enote in predstojnik vladne službe, ki je odgovoren generalnemu sekretarju vlade, posreduje pisno obrazložitev funkcionarju, ki mu je odgovoren, ta pa sprejme odločitev v skladu s prejšnjim odstavkom.
Predstojnik vladne službe, ki je odgovoren predsedniku vlade, posreduje pisno obrazložitev vodji kabineta predsednika vlade.
16. člen
Finančna služba organa državne uprave neupravičeni znesek prekoračitve uporabnika ali ustrezno zmanjšan znesek odtegne pri naslednjem obračunu plače, na podlagi sklepa predstojnika in pisne izjave uporabnika o dovolitvi odtegljaja prekoračitve omejitve od plače, ki jo je podal ob izdaji prevzemnice za službeni mobilni telefon.
VI. PRENEHANJE UPRAVIČENOSTI DO UPORABE SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV IN STORITEV MOBILNE TELEFONIJE
17. člen
Upravičenost do uporabe službenega mobilnega telefona in storitev mobilne telefonije preneha:
– če uporabnik preneha opravljati funkcijo ali mu preneha delovno razmerje ali se spremeni delovno mesto, na katerem ni več upravičen do uporabe službenega mobilnega telefona,
– z dnem, ko poteče čas, za katerega je bil službeni mobilni telefon dodeljen,
– v primeru daljše odsotnosti z dela, ko zaradi narave odsotnosti uporabnik ne opravlja nobenih službenih nalog (npr. odsotnost zaradi dolgotrajne bolezni, porodniškega dopusta, nepretrgana odsotnost zaradi izobraževanja),
– s sklepom predstojnika, če ni več potrebe po zagotovitvi namena za uporabo službenega mobilnega telefona.
V primeru prenehanja delovnega razmerja mora uporabnik vrniti službeni mobilni telefon najkasneje zadnji delovni dan.
18. člen
Če uporabnik ne vrne službenega mobilnega telefona v predpisanem roku, organ državne uprave od operaterja zahteva takojšnjo izključitev uporabnikove klicne številke iz prometa in lahko prične s postopkom za povrnitev škode.
19. člen
Uporabnik je dolžan vrniti službeni mobilni telefon odgovorni osebi ali strokovni službi organa državne uprave v brezhibnem stanju, z vso pripadajočo dodatno opremo, podatki in navodili, ki jih je prevzel in potrdil s podpisom prevzemnice za službeni mobilni telefon.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Organi državne uprave sprejmejo interni akt o uporabi službenih mobilnih telefonov v skladu s to uredbo, s katerim lahko natančneje opredelijo merila za omejitev zneskov uporabe posameznega uporabnika, določijo način dodelitve službenih mobilnih telefonov ter uredijo vodenje ustreznih evidenc in morebitne posebnosti uporabe službenih mobilnih telefonov.
21. člen
Organi državne uprave morajo uskladiti interne akte z določbami te uredbe najkasneje v dveh mesecih od začetka njene veljavnosti.
22. člen
Ministrstvo za zunanje zadeve, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in organi državne uprave, katerih javni uslužbenci so napoteni na delo v tujino, uredijo pravico do uporabe službenih mobilnih telefonov v svojih internih aktih, v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, in sicer v roku 30 dni od dneva veljavnosti te uredbe.
23. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta uredba, preneha veljati Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 046-01/2003-2 z dne 3. 7. 2003.
24. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2007.
Št. 00714-30/2006/21
Ljubljana, dne 5. oktobra 2006
EVA 2006-3111-0056
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik