Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Ob-28549/06 , Stran 8131
Svet Centra za socialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, Maribor – Razpisna komisija na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, štev. 12/91, 8/96 in 36/00), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 - UPB) ter 32. in 33. člena Statuta Centra za socialno delo Maribor, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Maribor. Skladno s Statutom Centra za socialno delo Maribor mora kandidat/kandidatka poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu: – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali – višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – strokovni izpit na področju socialnega varstva; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje; – za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, če ne mu mandat na podlagi zakona preneha. Kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za mandatno dobo petih let. Mandat bo nastopil/nastopila, ko bo po končanem postopku imenovanja podal soglasje minister, pristojen za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa Mestne občine Maribor. Prijavi je potrebno priložiti ustrezna dokazila in življenjepis s pomembnimi podatki o strokovni karieri. Prijavo morajo kandidati/kandidatke poslati po pošti v zaprti ovojnici z opombo »Ne odpiraj – prijava na razpis« v osmih dneh po objavi razpisa na naslov Center za socialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, Maribor – za razpisno komisijo. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.