Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3494. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3495. Uredba o spremembah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD)

MINISTRSTVA

3496. Pravilnik o načinu ocenjevanja obstoječih snovi
3497. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
3498. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot
3499. Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za fitofarmacevtska sredstva
3500. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev
3501. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge
3502. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove J. P. Nielsen Trust
3503. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3504. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 2002
3505. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2002

OBČINE

Beltinci

3506. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci

Bled

3507. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

3508. Poročilo Občinske volilne komisije Brežice o izidu glasovanja na referendumu za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice

Celje

3509. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski center "na Golovcu"
3510. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno

Črna na Koroškem

3511. Razpis rednih volitev v Svet krajevne skupnosti Žerjav

Črnomelj

3512. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj

Divača

3513. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3514. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača

Dolenjske Toplice

3515. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice
3516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice
3517. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dolenjske Toplice
3518. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice
3519. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
3520. Pravilnik za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
3521. Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture
3522. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Ilirska Bistrica

3523. Program priprave zazidalnega načrta za cono 01-2 v Ilirski Bistrici - I. faza
3524. Program priprave ureditvenega načrta za cono C2-2 v Ilirski Bistrici
3525. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
3526. Pravilnik o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica

Jesenice

3527. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
3528. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Kobarid

3529. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
3530. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid
3531. Sklep o ceni šolskih prevozov
3532. Sklep osnutka odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001

Kočevje

3533. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje

Kranj

3534. Navodila o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj

Križevci

3535. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
3536. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Križevci
3537. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Križevci
3538. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Križevci
3539. Sprememba odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci
3540. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
3541. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Križevci

Krško

3542. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško

Kungota

3543. Sklep o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3544. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti

Litija

3545. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana

3546. Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Ljutomer

3547. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer
3548. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljutomer

Logatec

3549. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec

Medvode

3550. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode

Metlika

3551. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestne skupnosti na območju Občine Metlika

Mislinja

3552. Sklep o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Mislinja

Moravske Toplice

3553. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice

Mozirje

3554. Razpis rednih volitev članov krajevnih skupnosti na območju Občine Mozirje

Murska Sobota

3555. Sklep o razpisu o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2002
3556. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

3557. Odlok o zazidalnem načrtu za Vrtni center Bučna vas v Novem mestu
3558. Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik
3559. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavne ceste G II-105
3560. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina

Ormož

3561. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ormož

Osilnica

3562. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3563. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ravne na Koroškem

3564. Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Semič

3565. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za počitniško naselje Gričice-Rog
3566. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
3567. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič

Sevnica

3568. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
3569. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica za leto 2002
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti