Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3538. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Križevci, stran 8248.

Na podlagi 15. in 107. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01), 65. člena poslovnika Občinskega sveta občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na 30. redni seji dne 7. 8. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Križevci
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) se v 58. členu doda nova sedma alinea:
– odbor proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
Dosedanja sedma alinea postane osma.
2. člen
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:
64.a člen
Odbor proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci ima sedem članov.
Pristojnosti:
odbor obravnava:
– vprašanja iz področja stanovanjske politike občine;
– občinski letni in srednjeročni stanovanjski program in letni finančni načrt na stanovanjskem področju, ter predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na stanovanjskem področju ter jih predlaga v sprejem županu in občinskemu svetu;
– zagotavlja kontinuirano gradnjo, pridobivanje, oddajanje in obnovo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v lasti občine;
– oblikuje in spremlja višino najemnin za stanovanja, stanovanjske hiše in poslovne prostore;
– odloča o dodelitvi stanovanj v najem in odobritvi morebitnih stanovanjskih posojil pod pogoji sprejetih splošnih pogojev poslovanja;
– oblikuje smernice naložbene politike in z njimi seznani župana;
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01-30/02-756
Križevci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost