Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3498. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, stran 8206.

Na podlagi 82. člena in četrte alinee 83. člena zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje in način dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, neposredno prek računalniške povezave (v nadaljnjem besedilu: računalniški dostop do podatkov).
2. člen
(načini računalniškega dostopa do podatkov)
(1) Računalniški dostop do podatkov je možen na način javnega vpogleda v podatke, vpogleda v podatke, posredovanja podatkov ali spreminjanja podatkov.
(2) Javni vpogled v podatke je vpogled v zadnje vpisane podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, ki se pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, omogoča vsakomur. Javni vpogled v podatke ne omogoča vpogleda v podatek o enotni matični številki občana. Javni vpogled v podatke zemljiškega katastra in katastra stavb je vpogled v podatke za vsako nepremičnino posebej in omogoča iskanje po identifikacijski oznaki nepremičnine in po legi nepremičnine.
(3) Vpogled v podatke je vpogled v zadnje vpisane podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, ki subjektom, ki jim zakon posebej dopušča vpogled v osebne podatke o lastništvu nepremičnine, omogoča pridobitev podatkov o lastniku nepremičnine.
(4) Posredovanje podatkov je prenos oziroma prepis podatkov iz zbirk podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot na računalniške medije uporabnika.
(5) Spreminjanje podatkov je poseg, pri katerem se spremeni vsebina podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot ter podatkov o zemljiščih in stavbah, ki se po zakonu povezujejo z zemljiškim katastrom in katastrom stavb, v skladu z zakonom.
3. člen
(uporaba računalniškega programa)
Subjekt, ki ima na podlagi predpisa o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot ali na podlagi drugega zakona pravico pridobiti podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, lahko računalniško dostopa do podatkov le z uporabo računalniškega programa, ki ima licenco podeljeno po določbah tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: računalniški program z licenco).
II. DOVOLILNICA ZA RAČUNALNIŠKI DOSTOP DO PODATKOV
4. člen
(pogoji za pridobitev dovolilnice za računalniški dostop do podatkov)
(1) Za vse načine računalniškega dostopa do podatkov, razen za javni vpogled v podatke, je treba pridobiti dovolilnico za računalniški dostop do podatkov (v nadaljnjem besedilu: dovolilnica).
(2) Dovolilnico za računalniški dostop do podatkov lahko pridobi subjekt iz prejšnjega člena, če razpolaga z računalniškim programom z licenco in če ima zaposleno vsaj eno osebo z opravljenim programom usposabljanja o uporabi podatkov po določilih tega pravilnika.
(3) Če ima subjekt iz 3. člena tega pravilnika pravico dostopa do osebnih podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb, mora imeti z aktom urejene postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.
5. člen
(vloga za pridobitev dovolilnice)
(1) Subjekt iz 3. člena tega pravilnika (nadaljnjem besedilu: vlagatelj) vloži vlogo za pridobitev dovolilnice pri Geodetskem inštitutu Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Geodetski inštitut).
(2) Vlogo za pridobitev dovolilnice se vloži pisno ali v digitalni obliki po načelu varnega elektronskega poslovanja.
(3) Vloga mora vsebovati:
– naziv subjekta, naslov, matično številko in davčno številko;
– navedbo podatkov, za katere želi pridobiti dostop;
– namen uporabe podatkov;
– ime računalniškega programa s številko licence;
– podatke o kontaktni osebi, zaposleni pri vlagatelju: priimek in ime, telefonsko številko v službi, elektronski naslov, številko telefaksa, številko in datum potrdila o opravljenem usposabljanju.
(4) Če vlagatelj, ki ima pravico dostopa do osebnih podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb, želi vpogled v osebne podatke zemljiškega katastra in katastra stavb, mora v vlogi za pridobitev dovolilnice navesti pravni temelj za dostop do osebnih podatkov ter naslov in datum akta, s katerim ima urejene postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
6. člen
(izdaja dovolilnice)
(1) Dovolilnico izda Geodetski inštitut na stroške vlagatelja. V dovolilnici se ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za računalniški dostop do podatkov, in navedejo način računalniškega dostopa do podatkov ter vrsta in obseg podatkov, do katerih lahko vlagatelj dostopa.
(2) Geodetski inštitut pred izdajo dovolilnice preveri, če so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika in če je vloga za izdajo dovolilnice popolna. Pred izdajo dovolilnice za vpogled v podatke zemljiškega katastra in katastra stavb, ki omogoča tudi vpogled v osebne podatke o lastništvu nepremičnine, Geodetski inštitut preveri, ali ima vlagatelj pravico do vpogleda v te podatke na podlagi zakona.
(3) Če Geodetski inštitut ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za računalniški dostop do podatkov, izda dovolilnico in omogoči vlagatelju računalniški dostop do podatkov, sicer pa ga obvesti o zadržkih za podelitev dovolilnice.
(4) Izdaja dovolilnice je za potrebe sodišč brezplačna.
(5) Dovolilnica se izda vlagatelju in ni prenosljiva.
7. člen
(računalniški dostop do podatkov)
(1) Geodetski inštitut omogoči vlagatelju računalniški dostop do podatkov najkasneje v tridesetih dneh po izdaji dovolilnice.
(2) Po izvedbi računalniškega dostopa do podatkov postane vlagatelj uporabnik računalniškega dostopa do podatkov (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
III. PRIDOBITEV LICENCE ZA RAČUNALNIŠKI PROGRAM
8. člen
(licence za računalniški program)
(1) Za računalniški program se glede na način računalniškega dostopa do podatkov, ki ga omogoča, lahko podeli ena ali več licenc: licenca za javni vpogled v podatke, licenca za vpogled v podatke, licenca za posredovanje podatkov in licenca za spreminjanje podatkov.
(2) Licenco lahko pridobi računalniški program, ki zagotavlja:
– varen način računalniškega dostopa do podatkov;
– kontroliran računalniški dostop do podatkov, ki omogoča nadzor dostopa do podatkov, do katerih imajo subjekti iz 3. člena tega pravilnika pravico dostopati;
– zaščito s tehnologijo, ki onemogoča nepooblaščen poseg v delovanje računalniškega programa;
– vodenje podatkov o uporabnikih, namenu uporabe, vrsti in obsegu uporabljenih podatkov in zagotovitev dostopa do teh podatkov Geodetskemu inštitutu;
– zaračunavanje podatkov v skladu s predpisom o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov.
(3) Če računalniški program omogoča dostop do osebnih podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb, mora izpolnjevati pogoje glede varovanja in uporabe osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
9. člen
(predlog za podelitev licence za računalniški program)
(1) Predlog za podelitev licence za računalniški program se vloži pri Geodetskem inštitutu.
(2) Predlog za podelitev licence za računalniški program lahko vloži vsakdo.
(3) Če subjekt, ki vloži predlog za podelitev licence za računalniški program, ni lastnik računalniškega programa, mora predložiti soglasje lastnika računalniškega programa.
(4) Predlog za podelitev licence za računalniški program mora vsebovati:
– naziv lastnika računalniškega programa, naslov, matično številko in davčno številko;
– ime računalniškega programa;
– namen uporabe podatkov;
– način računalniškega dostopa do podatkov z uporabo računalniškega programa, za katerega je vložen predlog za podelitev licence;
– navodilo za uporabo računalniškega programa;
– podrobno opredelitev načina varovanja in uporabe osebnih podatkov v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, če računalniški program omogoča dostop do osebnih podatkov.
(5) Subjekt, ki vloži predlog za podelitev licence za računalniški program, mora do odločitve o predlogu za podelitev licence Geodetskemu inštitutu omogočiti uporabo računalniškega programa.
10. člen
(podelitev licence za računalniški program)
(1) Licenco za računalniški program podeli Geodetski inštitut na stroške subjekta, ki vloži predlog za podelitev licence za računalniški program.
(2) V licenci se ugotovi, da je računalniški program izdelan tako, da izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega pravilnika, in navedejo vrsta licence in vrsta uporabnikov, ki jim je računalniški program z licenco namenjen. V licenci morajo biti navedeni tudi načini računalniškega dostopa do podatkov, ki so možni z uporabo računalniškega programa z licenco.
(3) Licenca za računalniški program se vroči lastniku računalniškega programa. Če subjekt, ki je vložil predlog za podelitev licence za računalniški program, ni lastnik računalniškega programa, se ga o podelitvi licence obvesti.
(4) Pred podelitvijo licence za računalniški program Geodetski inštitut preveri, če je računalniški program izdelan tako, da izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega pravilnika, če so izpolnjene vse zahteve po predpisih o varstvu osebnih podatkov in če je predlog za podelitev licence za računalniški program popoln.
(5) Če Geodetski inštitut ugotovi, da je računalniški program izdelan tako, da izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega pravilnika, izda licenco za računalniški program, sicer pa subjekt, ki je vložil predlog za podelitev licence za računalniški program, obvesti o zadržkih za podelitev licence.
IV. UPORABA PODATKOV IN USPOSABLJANJE
11. člen
(uporaba podatkov)
(1) Uporabnik lahko uporablja podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot od dneva, ko je izveden računalniški dostop do podatkov.
(2) Tehnične pogoje za računalniški dostop do podatkov zagotavlja uporabnik sam.
(3) Uporabnik mora uporabljati podatke skrbno, v skladu z zakonom in s tem pravilnikom.
12. člen
(usposabljanje)
(1) Usposabljanje o načinu uporabe podatkov organizira in izvaja Geodetski inštitut.
(2) Geodetski inštitut pripravi program usposabljanja, ki obsega usposabljanje, ki je pogoj za računalniški dostop do podatkov, in usposabljanja, potrebna za uporabo podatkov.
(3) Stroške usposabljanja plača uporabnik po tarifah tega pravilnika.
(4) Geodetski inštitut izda o opravljenem programu usposabljanja potrdilo.
V. OBVEZNOSTI
13. člen
(obveznosti lastnika računalniškega programa z licenco in uporabnika)
(1) Lastnik računalniškega programa z licenco in uporabnik morata Geodetskemu inštitutu omogočiti uporabo računalniškega programa z licenco za opravljanje nadzora.
(2) Lastnik računalniškega programa z licenco mora o vseh spremembah računalniškega programa ter o spremembah pogojev za podelitev licence obveščati Geodetski inštitut.
(3) Če se računalniški program z licenco spremeni v tistih delih, ki omogočajo računalniški dostop do podatkov, mora lastnik računalniškega programa pridobiti licenco za novo verzijo računalniškega programa.
(4) Uporabnik mora obveščati Geodetski inštitut o spremembah pogojev za pridobitev dovolilnice in o spremembah podatkov iz 5. člena tega pravilnika ter obvestilu priložiti listino, ki je podlaga za spremembo podatkov.
14. člen
(obveznosti Geodetskega inštituta)
Pri zagotavljanju računalniškega dostopa do podatkov Geodetski inštitut:
– izvaja nadzor nad uporabo podatkov ter izpolnjevanjem pogojev za računalniški dostop do podatkov;
– zagotavlja uporabnikom informacije o razpoložljivosti delovanja sistema;
– obvešča lastnike računalniških programov z licenco in uporabnike o predvidenih spremembah pri vodenju podatkov, ki lahko vplivajo na delovanje računalniških programov, najmanj šest mesecev pred uveljavitvijo sprememb;
– pripravlja, organizira in izvaja usposabljanje o uporabi podatkov in izdaja potrdila o opravljenem programu usposabljanja, ter pripravlja druga usposabljanja, predstavitve, poskusne uporabe in podobno;
– vodi razvid izdanih dovolilnic za računalniški dostop do podatkov in podeljenih licenc za računalniške programe.
VI. IZKLJUČITEV IZ RAČUNALNIŠKEGA DOSTOPA DO PODATKOV IN ODVZEM LICENCE ZA RAČUNALNIŠKI PROGRAM
15. člen
(izključitev uporabnika)
Uporabnika se izključi iz računalniškega dostopa do podatkov, če uporabnik to pisno zahteva, ali če Geodetski inštitut ugotovi, da niso izpolnjeni vsi pogoji za računalniški dostop do podatkov, ali če pristojni organ ugotovi zlorabe in kršitve uporabe podatkov.
16. člen
(odvzem licence)
(1) Računalniškemu programu se odvzame licenco, če to zahteva lastnik računalniškega programa, ali če računalniški program ni usklajen s spremembami pri vodenju podatkov, o katerih je bil lastnik računalniškega programa pravočasno obveščen, ali če računalniški program ne deluje v skladu s podeljeno licenco.
(2) Lastnik računalniškega programa, ki mu je bila izdana licenca za računalniški program, je odgovoren za škodo nastalo zaradi odvzema licence.
VII. TARIFE ZA RAČUNALNIŠKI DOSTOP DO PODATKOV
17. člen
(vrste stroškov)
(1) Za računalniški dostop do podatkov plača uporabnik stroške v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za uporabo podatkov plača uporabnik nadomestilo v skladu s predpisom, ki ureja tarife za izdajanje geodetskih podatkov.
(3) Vrednost stroškov za računalniški dostop do podatkov se določi s številom točk za posamezna opravila.
(4) Cena stroškov za računalniški dostop do podatkov se določi tako, da se število točk za izvedbo posameznih opravil pomnoži z vrednostjo točke in obračuna davek na dodano vrednost.
18. člen
(tarife)
1.  Izdaja dovolilnice za računalniški dostop
   do podatkov
1.1  Izdaja dovolilnice: pregled vloge
   in izpolnjevanja pogojev             4.950 točk
1.2  Evidentiranje sprememb podatkov,
   ki vplivajo na spremembo dovolilnice
   (sprememba načina dostopa do podatkov
   ali sprememba vrste in obsega podatkov,
   do katerih uporabnik dostopa) in izdaja
   nove dovolilnice                 2.725 točk
2.  Usposabljanje za uporabo podatkov
2.1  Za eno uro usposabljanja za eno
   do deset oseb                  46.500 točk
2.2  Za eno uro usposabljanja za več kot
   deset oseb – za vsako osebo           3.950 točk
3.  Licenca za računalniški program
3.1  Preveritev in preizkus pravilnosti
   delovanja računalniškega programa
   glede varovanja osebnih podatkov
   in pravilne uporabe podatkov za
   podelitev prve licence             200.000 točk
3.2  Preveritev in preizkus pravilnosti
   delovanja računalniškega programa
   za podelitev vsake nadaljnje licence      70.000 točk
3.3  Potrditev licence računalniškemu
   programu z licenco, zaradi
   nove verzije računalniškega programa      35.000 točk
19. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke je enaka vrednosti točke po predpisu Vlade Republike Slovenije, ki določa tarife za izdajanje geodetskih podatkov.
20. člen
(način plačila)
Stroški za računalniški dostop do podatkov se poravnajo Geodetskemu inštitutu na podlagi izdanega računa.
VIII. KONČNA DOLOČBA
21. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-18/2002
Ljubljana, dne 5. avgusta 2002.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor
in energijo

AAA Zlata odličnost