Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3521. Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture, stran 8221.

Občinski svet občine Dolenjske Toplice je na 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel pravilnik za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice, katerega sestavni del so
M E R I L A I N K R I T E R I J I
za vrednotenje programov na področju kulture
Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti so:
– kvalitetno in redno delo društva,
– množičnost članstva in število nastopov,
– udeležba na predstavah, proslavah in predstavitvah v občini in izven nje.
I. Občina Dolenjske Toplice zbira predloge za sofinanciranje naslednjih področij ljubiteljske kulturne dejavnosti:
1. glasba in ples, gledališče in lutke, folklora, film in video, likovno, kiparsko ustvarjanje in fotografija, literatura ter multimedialni projekti, ki združujejo omenjena področja;
2. strokovno izpopolnjevanje;
3. organizacija likovnih kolonij, gledaliških predstav in drugih prireditev na območju občine.
II. Točkovno vrednotenje posameznih področij
1. Ljubiteljska kulturna dejavnost
1.1. Redna dejavnost društva:
– redna dejavnost društva                        60 točk
– za vsakega člana društva, ki je plačal članarino            1 točka
– za vsako uro prisotnosti strokovnega vodje
(do štiri ure) na prireditvi se prizna                  1 točka
1.2. Sofinanciranje posameznih področij
1.2.1. Odrasli pevski zbori:
– priznano je maksimalno 80 vaj na sezono,
za vsako uro vaj se prizna                        1 točka
– honorar pevovodji za vajo (dve šolski uri)              2,5 točke
– honorar zborovodji za vajo (dve šolski uri)              4 točke
– honorar zborovodji – mentorju (dve šolski uri)             6 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi
v občini z več udeleženci                        10 točk
– samostojni nastop v občini                       50 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini                15 točk
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci         30 točk
– samostojni nastop izven območja občine                 50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju                    50 točk
– udeležba na državnem prvenstvu                    100 točk
– udeležba na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo občine     100 točk
Prizna se še pavšal na materialne stroške na sezono:
– na člana zbora se prizna                        5 točk
1.2.2. Otroški pevski zbori:
– prizna se maksimalno 40 vaj na sezono, za vsako uro se prizna    0,5 točke
– honorar zborovodji na vajo (dve šolski uri)             2,5 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi
v občini z več udeleženci                         5 točk
– samostojni nastop v občini                       15 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini               7,5 točke
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci         10 točk
– samostojni nastop izven območja občine                 25 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju                    10 točk
– udeležba na državnem prvenstvu                     25 točk
– udeležba na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo občine     50 točk
Prizna se še pavšal za materialne stroške:
– pri najmanj 32 članih zbora                      60 točk
– pri manj kot 32 članih zbora                      30 točk
1.2.3. Gledališka skupina (odrasli):
– prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, za vsako uro          1 točko
– honorar za strokovnega sodelavca na vajo (tri šolske ure)        5 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v
občini z več udeleženci                         10 točk
– samostojen nastop v občini                       40 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini                20 točk
– nastop izven območja občine z več udeleženci              20 točk
– samostojen nastop izven območja občine                 50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju                    20 točk
Prizna se še:
– pavšal na programske stroške                      40 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono                 80 točk
1.2.4. Gledališka skupina (otroci)
Isto kot gledališka skupina odraslih, le da se v vseh postavkah prizna polovična
vrednost točk, razen pri honorarju strokovnega sodelavca.
1.2.5. Lutkovna skupina
Isto kot gledališka skupina odraslih in otrok.
1.2.5. Recitacijska ali literarna skupina:
– prizna se maksimalno 20 vaj na sezono, za vsako uro se prizna    0,5 točke
– honorar mentorju na vajo (dve šolski uri)              2,5 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi
v občini z več udeleženci                        10 točk
– nastop izven območja občine z več udeleženci              20 točk
– samostojni nastop v občini                       20 točk
– za vsak ponovljen samostojni nastop v občini              10 točk
– za samostojni nastop izven območja občine               30 točk
Prizna se še:
– pavšal za materialne stroške na sezono                 25 točk
1.2.6. Folklorna, plesna skupina:
– prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, vsaka ura vaj          1 točka
– honorar vodji na vajo (dve šolski uri)                2,5 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi
v občini z več udeleženci                        10 točk
– samostojni nastop v občini                       30 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini                15 točk
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci         20 točk
– samostojni nastop izven območja občine                 50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju                    20 točk
– udeležba na državnem prvenstvu                     50 točk
– udeležba na mednarodni prireditvi izven države
s promocijo občine                           100 točk
Prizna se še:
– pavšal za materialne stroške na sezono, najmanj 16 plesalcev     100 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono, manj kot 16 plesalcev     50 točk
1.2.7. Likovna, fotografska, filmska skupina (odrasli):
– prizna se maksimalno 50 mentorskih vaj na sezono,
za vsako uro vaj                             1 točka
– honorar mentorju na vajo (dve šolski uri)              2,5 točke
– razstava na prireditvi, proslavi ali predstavitvi
v občini z več udeleženci                        10 točk
– samostojna razstava v občini                      30 točk
– ponovitev samostojne razstave v občini                 15 točk
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci         20 točk
– samostojna razstava izven območja občine                50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju                    20 točk
Prizna se še:
– pavšal za materialne stroške na sezono za skupino
več kot 10 udeležencev                         100 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono za skupino
manj kot 10 udeležencev                         50 točk
1.2.8. Likovna, fotografska, filmska skupina (otroci)
Prizna se isto kot pri skupini odraslih, le da se povsod upoštevajo polovične
točke, razen pri honorarju strokovnega sodelavca.
1.3. Organizacija likovnih kolonij, gledaliških predstav in drugih kulturnih
prireditev v občini
1.4. Organizacija likovnih kolonij
Organizacija se prizna le pod pogojem, da organizator po končani koloniji na
območju občine organizira razstavo likovnih del, ki so nastala v koloniji.
Prizna se:
– za vsakega udeleženca, ki prihaja izven območja
občine z akadem. izobr.                         40 točk
– za vsakega udeleženca, ki prihaja izven območja
občine – amaterski slikar                        10 točk
– za vsakega udeleženca kolonije, ki prihaja iz občine          20 točk
1.5. Organizacija kulturnih prireditev v občini
Prizna se organizacija kulturnih prireditev na področju glasbe in plesa,
gledališča in lutk, folklore, filma in videa, likovnega, kiparskega ustvarjanja
in fotografije, literature, in multimedialnih projektov, ki združujejo omenjena
področja.
Prizna se:
– za organizacijo prireditve enega društva                50 točk
– za organizacijo prireditve več društev                 70 točk
– organizacijo prireditve v občini z več udeleženci
(najmanj 50 udeležencev)                        100 točk
2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov
Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo na področju kulture,
se prizna sofinanciranje s strani občine strokovnim kadrom, ki delujejo v
društvih, šolah in vrtcih.
Kandidat, ki mu občina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje, mora
podpisati pogodbo, da bo v občini najmanj eno leto opravljal strokovno pedagoško
ali mentorsko delo v društvu, šoli ali vrtcu. Ustrezno izobraženi kadri so pogoj
za uspešen in pester razvoj kulturnih dejavnosti v občini.
Prizna se:
– prijavnina za šolanje, seminarje
in strokovno izpopolnjevanje                 30 točk/udeleženca
Zgornja meja pri sofinanciranju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja je lahko največ le do višine predloženih računov, ne glede na vrednost točke.
3. Investicije in investicijsko vzdrževanje v javno infrastrukturo na področju kulture
Kulturni objekti so za kulturno dejavnost urejene površine in prostori.
Javni objekt na področju kulture se mora uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen.
Za sredstva, ki so namenjena za investicije ali investicijsko vzdrževanje, lahko kandidirajo samo tisti subjekti, ki delujejo na področju kulture in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima prosilec status kulturnega društva,
– prosilec mora biti upravljavec kulturnega objekta, lastnik ali najemnik,
– obvezna udeležba v višini najmanj 20% predračunske vrednosti.
Sredstva se prednostno dodelijo za:
– adaptacijo in rekonstrukcijo objektov v katerih se odvija kulturna dejavnost,
– posodobitev objektov,
– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični, tehnološki vidiki),
– nakup potrebne opreme.
Pri dodelitvi sredstev se prednostno upošteva še:
– število občanov, ki delujejo v društvu,
– rednost in pogostost kulturnih prireditev,
– vložek lastnega prostovoljnega dela in sredstev,
– obiskanost predstav in prireditev.
Sredstva se lahko porabijo le namensko in za tista dela in opravila, za katera so bila namenjena. Sredstva se nakažejo šele takrat, ko prosilec z računi dokaže upravičenost izplačila za nabavljeni material ali delo.
Po opravljenem delu se poda poročilo pristojnemu organu.
4. Priznanja članom društev in ostalim delavcem, ki delajo na področju kulture
Občina Dolenjske Toplice podeljuje priznanja za pomembne dosežke na področju kulture društvom in posameznikom, ki so s svojim delom prispevali pomemben delež za uveljavitev kulture v občini in širši skupnosti.
Občina Dolenjske Toplice podeljuje priznanja na področju kulture:
– amaterskim delavcem na področju kulture in kulturnim društvom za pomembno in uspešno delo,
– posameznikom za izjemne dosežke na področju kulturnega delovanja,
– mentorjem in strokovnim delavcem za uspešno delo in dosežke v daljšem obdobju,
– amaterskim delavcem v kulturi za njihovo življenjsko delo.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo kulturna društva, javni zavodi ali občani Občine Dolenjske Toplice.
Predlog mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati podrobno utemeljitev.
Predloge za posamezna priznanja obravnava komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri občinskem svetu Občine Dolenjske Toplice.
Priznanja se podelijo na slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Dolenjske Toplice.
Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture veljajo z dnem veljavnosti pravilnika za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice.
Št. 67/756/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost