Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3535. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci, stran 8243.

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) in 75. in 85. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na 30. redni seji dne 7. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski sklad (v nadaljevanju: proračunski sklad) kot evidenčni račun v okviru proračuna občine, ki ga odpre občina zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov v zvezi z uresničevanjem stanovanjske politike določene z občinskim stanovanjskim programom.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna občine ločeno zbirajo prejemki za:
Gospodarjenje in upravljanje s stanovanji, stanovanjskimi hišami, poslovnimi prostori in funkcionalnimi zemljišči v lasti občine, zlasti za:
– financiranje gradenj in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš, poslovnih prostorov in funkcionalnih zemljišč,
– dajanje posojil za gradnjo in prenovo stanovanj,
– kontinuirano gradnjo in pridobivanje in oddajanje socialnih, neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj,
– oddajanje, financiranje in obnovo poslovnih prostorov v lasti občine,
– vzdrževanje in amortizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov in funkcionalnih zemljišč, katerih lastnik je Občina Križevci,
– izvajanje drugih nalog s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu z zakoni, statutom in drugimi predpisi ter sprejetim stanovanjskim programom.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz:
a) proračunskih sredstev, ki jih občina v tekočem letu zagotavlja za namen iz 2. člena tega odloka;
b) namenskih prejemkov občinskega proračuna, ki so določeni kot namenski prejemki sklada (najemnine in kupnine za stanovanja in stanovanjske hiše, namenskih dotacij pravnih in fizičnih oseb, vračila stanovanjskih kreditov, najemnine in kupnine za poslovne prostore ipd.),
c) prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Upravitelj proračunskega sklada, ki skrbi za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada v skladu s finančnim načrtom sklada je župan občine, ki odgovarja občinskemu svetu za zakonitost razpolaganja in upravljanja s sredstvi sklada.
Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa izvrševanje s pooblastili prenese na drugo osebo.
Pristojnosti župana na stanovanjskem področju so zlasti naslednje:
– skrbi za izvajanje stanovanjske politike v skladu s sprejetim občinskim stanovanjskim programom in splošnimi pogoji poslovanja,
– odobrava posojila za gradnjo in obnovo stanovanj in stanovanjskih hiš z ugodno obrestno mero,
– odloča o naložbeni politiki na stanovanjskem področju,
– sprejema in objavlja pravilnik za razpis posojil in
– opravlja druge naloge v skladu za zakonom, odlokom in veljavnimi predpisi.
Župan v soglasju z občinskim svetom sprejema:
– občinski letni in srednjeročni stanovanjski program v skladu s srednjeročnim planom občine in
– letni finančni načrt na stanovanjskem področju.
Strokovno-tehnično, administrativno in druga opravila za naloge sklada opravlja občinska uprava.
6. člen
Izplačila v breme sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev sklada, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega stanovanjskega sklada.
7. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto z istim namenom.
8. člen
Za spremljanje uresničevanja namena iz 2. člena tega odloka se ustanovi odbor za spremljanje in uresničevanje stanovanjske politike kot stalno delovno telo Občinskega sveta občine Križevci.
Pristojnosti odbora so zlasti naslednje:
– obravnava vprašanje iz področja stanovanjske politike občine,
– obravnava občinski letni in srednjeročni stanovanjski program in letni finančni načrt na stanovanjskem področju ter predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na stanovanjskem področju ter jih predlaga v sprejem županu oziroma občinskemu svetu,
– zagotavlja kontinuirano gradnjo, pridobivanje, oddajanje in obnovo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v lasti občine,
– oblikuje in spremlja višino najemnin za stanovanja, stanovanjske hiše in poslovne prostore,
– odloča o dodelitvi stanovanj v najem in odobritvi morebitnih stanovanjskih posojil pod pogoji sprejetih splošnih pogojev poslovanja;
– oblikuje smernice naložbene politike in z njimi seznani župana in
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.
9. člen
Proračunski sklad je ustanovljen za nedoločen čas in preneha, če ne izpolnjuje namena za katerega je ustanovljen ali če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena v skladu s 60. členom zakona o javnih financah.
10. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati za namene, dogovorjene s tem odlokom.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati akt o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Križevci pri Ljutomeru (Uradni list RS, št. 110/00 in 17/01).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01-30/02-754
Križevci pri Ljutomeru, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost