Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3534. Navodila o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj, stran 8242.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96 in 35/00) je župan Mestne občine Kranj dne 7. 5. 2002 sprejel
N A V O D I L A
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj
1. člen
S temi navodili se določa način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu v Mestni občini Kranj, ki se zagotavljajo z odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za tekoče leto.
2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Mestni občini Kranj se finančna sredstva usmerjajo v:
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti,
– ohranitev, varstvo in izboljšavo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja,
– razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– druge ukrepe potrebne za razvoj kmetijstva.
3. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj ter pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Kranj.
4. člen
Finančna sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na osnovi izkazanih računov ustreznih služb, programov dela ter na osnovi in pod pogoji določenimi z razpisi Mestne občine Kranj, ki morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje in kriterije za pridobitev sredstev,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 10 dni od dneva objave razpisa.
Upravičenost zahtevkov na predlog komisije za pospeševanje kmetijstva ali oddelka za gospodarske in premoženjske zadeve potrdi župan Mestne občine Kranj v okviru proračunskih sredstev namenjenih za podprogram kmetijstva v odloku o proračunu Mestne občine Kranj za tekoče leto.
6. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava oziroma pristojni oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve. V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
7. člen
Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj so namenjene za:
– živinorejo,
– rastlinsko proizvodnjo,
– izobraževanje in društvene dejavnosti,
– druge intervencije v kmetijstvo,
– urejanje kmetijskih zemljišč.
8. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
1. Živinoreja
1.1. Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen ukrepa: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Pogoj za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve osemenjevanja živine v kmečki reji na območju Mestne občine Kranj.
Višina sofinanciranja: do 20% vrednosti opravljene storitve, ki jo opravi pooblaščena organizacija rejcem živine z nižinskega območja Mestne občine Kranj in do 50% vrednosti opravljene storitve rejcem živine s hribovskega in višinsko – gorskega območja Mestne občine Kranj.
1.2. Sofinanciranje analize mleka na vsebnost somatskih celic
Namen ukrepa: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Pogoj za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve veterinarske preventive za kmete z območja Mestne občine Kranj.
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti opravljene storitve pooblaščene organizacije.
1.3. Sofinanciranje prevoza mleka
Namen ukrepa: ohranjanje kmetijstva na hribovskem in višinsko-gorskem območju Mestne občine Kranj.
Pogoj za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki organizirajo storitev za kmete s hribovskega in višinsko – gorskega območja Mestne občine Kranj.
Višina sofinanciranja: 3 tolarje/l mleka
2. Rastlinska proizvodnja
2.1. Sofinanciranje analize krme in zemlje
Namen ukrepa: analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov in analiza zemlje za zmanjšanje stroškov apnenja oziroma gnojenja in zmanjšanju onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve analize krme in zemlje za lastnike in najemnike kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče ali kmetijsko zemljišče v Mestni občini Kranj.
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti opravljene storitve pooblaščene organizacije.
2. 2. Sofinanciranje težjih pogojev dela
Namen ukrepa: ohranjanje obdelovalnih površin s težjimi pogoji obdelave in ohranjanje obdelovalnih površin oziroma izgleda kulturne krajine. Za težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje, težjega dostopa, nagib terena oziroma ugotovljene druge posebne okoliščine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo lastniki in najemniki kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče ali kmetijsko zemljišče v Mestni občini Kranj,
– skupna površina, ki se ročno kosi, mora biti velika najmanj 0,2 ha,
– upravičenec za podporo mora imeti obdelane vse lastne površine in površine v zakupu,
Višina sofinanciranja: do 35.000 SIT/ha glede na težavnost.
Način izplačila: na podlagi sklepa Komisije za pospeševanje kmetijstva ter zapisnika ogleda Komisije za oglede kmetijskih zemljišč.
3. Izobraževanje in društvene dejavnosti
3.1. Izvajanje izobraževanja in dopolnilnih dejavnosti
Namen ukrepa: izobraževanje kmečkih žena in kmetov, sofinanciranje šolanja na Srednji biotehniški šoli v Kranju, sofinanciranje kontrole na ekoloških kmetijah z namenom večanja kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni izvajalci izobraževalnih programov ali kmetje ter dijaki posamezno.
Višina sofinanciranja:
– stroški zunanjih predavateljev in prostora do 50% (na podlagi ovrednotenega programa izobraževanja),
– stroški tečajev za posameznika do 50% (na podlagi prijave in plačanega računa za opravljeno izobraževanje),
– sofinanciranje šolanja do 120.000 tolarjev (na podlagi potrdila o vpisu),
– sofinanciranje kontrole ekološke kmetije do 50% (na podlagi plačanega računa in potrdila o pozitivno opravljeni kontroli).
3.2. Podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva
Pogoj za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva,
– dejavnost mora potekati na območju Mestne občine Kranj,
– finančno ovrednoten program dela.
Višina sofinancirana: do 30% finančno ovrednotenega programa.
4. Druge intervencije v kmetijstvo
4.1. Pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijah
Namen ukrepa: ohranjanje kmetijske dejavnosti v Mestni občini Kranj v primeru, da je izvajanje le-te ovirano ali onemogočeno na določenem območju zaradi opredeljene naravne nesreče in s tem ogrožen nadaljnji obstoj kmetije ali skupine kmetij.
Do pomoči je upravičen oškodovanec, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo v Mestni občini Kranj, in sicer tisti, ki je utrpel večjo škodo zaradi naravne nesreče (požar, poplave, neurje, zemeljski plazovi, večji napadi škodljivcev).
Sklep o odobritvi sredstev in njihovi višini sprejme župan na podlagi:
1. vloge prosilca, ki ji je priložena izjava prosilca, da le-ta ni zaprosil ali pridobil sredstev za isti namen iz kateregakoli drugega vira (državna sredstva, povračilo škode s strani zavarovalnice ipd.),
2. mnenja KSS o višini škode in stopnji prizadetosti in
3. predloga komisije za pospeševanje kmetijstva
5. Urejanje kmetijskih zemljišč
5.1. Izboljšave kmetijskih zemljišč.
Namen ukrepa: sofinanciranje manjših zemeljskih del (manjše agromelioracije in hidromelioracije, apnjenje tal) v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– ekonomska upravičenost investicije, ki ga na podlagi ogleda potrdi komisija za oglede kmetijskih zemljišč,
– posestni list,
– kopija katastrskega načrta,
– rezultat analize zemlje s priporočilom o apnenju in fotokopija računa za nakup apna, žlindre ali kamene moke
– dovoljenje ustreznega organa, če gre za poseg v prostor.
Višina sofinanciranja: različna glede na posamezno vrsto izboljšave. Kriterije na podlagi predloga komisije za pospeševanje kmetijstva sprejme župan.
Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda in predloga komisije za pospeševanje kmetijstva.
9. člen
Ta navodila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001-01/01-43/02
Kranj, dne 7. maja 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost