Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3520. Pravilnik za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice, stran 8220.

Na podlagi 1. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00) in 7. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na svoji 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji za ocenjevanje, postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za financiranje kulturnih programov v Občini Dolenjske Toplice.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Izvajalci kulturnih programov so:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture;
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitne;
– zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Kulturna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena (razen izvajalcev iz druge alinee prejšnjega člena) pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice,
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– društva morajo biti registrirana v skladu z zakonom o društvih in imeti urejeno evidenco o članstvu.
Za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Dolenjske Toplice.
4. člen
Sofinancira se vsebina kulturnih programov na naslednjih področjih:
– glasba in ples,
– gledališče in lutke,
– folklora,
– film in video,
– likovno, kiparsko ustvarjanje in fotografija,
– literatura,
– multimedialni projekti, ki združujejo omenjena področja.
III. POSTOPEK
5. člen
Občina Dolenjske Toplice vsako leto do konca oktobra objavi javni razpis za zbiranje ponudb programov, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Vsebino razpisa po predhodni obravnavi odbora za družbene dejavnosti, določi strokovna komisija, imenovana s strani župana.
6. člen
Strokovna komisija izbere izvajalce na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice, ki so priloga tega pravilnika ter določi višino in namen sofinanciranja izbranih programov.
7. člen
Vrednost sofinanciranih kulturnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje kulture. Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi tako, da se znesek razpoložljivih sredstev za področje kulture deli s skupnim številom zbranih točk po posameznih programih in izvajalcih.
8. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, župan občine sklene pogodbo, v kateri je opredeljen izbrani program in višina sofinanciranja, rok za zagotovitev plačil in način nadzora nad izvajanjem programa in porabo proračunskih sredstev.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov kulture predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Občina oziroma od nje imenovani organ izvaja nadzor nad izvajanjem programov in vodi vse evidence o izvajanih kulturnih programih v občini. Občina oziroma od nje imenovani organ lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenega programa kulture v občini. V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalca programov na področju kulture, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67/755/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost