Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3525. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, stran 8231.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na tretjem nadaljevanju 32. redne seje dne 22. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu v Občini Ilirska Bistrica.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Ilirska Bistrica se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– okolju prijaznejšo tehnologijo pridelave kmetijskih proizvodov in s tem v zvezi izboljšanje kvalitete kmetijskih proizvodov,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– podpora za delovanje kmetijskih društev,
– promocija kmetijstva in podeželja,
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
4. člen
Do finančnih sredstev so na podlagi določb tega pravilnika upravičene fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Upravičenci do finančnih sredstev so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica.
Upravičenci do finančnih sredstev so tudi društva s področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica in društva, kjer so člani regijsko ali drugače povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva.
Upravičenci morajo podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna in mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem se lahko dodeli, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Višina dodeljene pomoči iz občinskega proračuna za posamezen namen ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči, kot je opredeljena v tem pravilniku.
Podano mora biti mnenje Kmetijske svetovalne službe o upravičenosti sofinanciranja posameznega ukrepa.
5. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo kot finančne intervencije za namene iz II. poglavja (nepovratna sredstva) in v obliki subvencionirane obrestne mere pri najemanju kreditov iz III. poglavja tega pravilnika, v višini kot so zagotovljena z vsakoletnim proračunom Občine Ilirska Bistrica.
6. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na osnovi izkazanih računov ustreznih služb ter na osnovi in pod pogoji, določenimi s tem pravilnikom in z razpisi Občine Ilirska Bistrica, ki morajo vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezne namene iz tega pravilnika,
– pogoje za pridobitev razpisanih sredstev,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prosilec predložiti k prijavi za razpis,
– rok za vložitev prijav, ki ne sme biti krajši kot 15 dni od dneva objave razpisa.
7. člen
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje strokovno komisijo za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh članov.
Komisija pripravi razpisno dokumentacijo, objavi javni razpis v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasno prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan občine v okviru proračunskih sredstva za namene iz tega pravilnika.
Sklep se posreduje vsem prosilcem v roku 8 dni od sprejema odločitve.
8. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja Oddelek za gospodarstvo in finance občine Ilirska Bistrica.
9. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunajo od dneva prejema do dneva vračila sredstev.
V primeru, da so prejemniki sredstev pravne osebe, se obveznost vrnitve nenamensko porabljenih sredstev zavaruje s pogodbo.
Prejemnik je pod enakimi pogoji dolžan vrniti sredstva tudi v primeru, če je v obdobju do treh let od prejema subvencije odtujil subvencionirano zemljišče, napravo ali je v enakem obdobju zmanjšal stalež živine brez ustrezne zamenjave, da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, da je za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu in zaradi drugih nepravilnosti pri uporabi sredstev.
10. člen
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili sredstva za isti namen iz tega pravilnika.
II. FINANČNE INTERVENCIJE
11. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, in sicer za:
– varstvo kmetijskih zemljišč:
– ureditev travnikov,
– ureditev pašnikov,
– ureditev namakanja in osuševanja,
– povračilo dela stroškov za prepis zemljišč,
– ureditev trajnih nasadov,
– sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov,
– sofinanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa,
– sofinanciranje nakupa mlekovodov,
– subvencioniranje osemenitve krav,
– izvajanje izobraževanja,
– sofinanciranje laboratorijskih analiz:
– zemlje,
– zelja,
– kisa,
– žganja,
– zrelosti sadja – jabolka,
– medu,
– sofinanciranje ureditve poljskih poti,
– sofinanciranje organizacije prireditve »Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica«,
– sofinanciranje zdravniških pregledov za proizvajalce mleka,
– sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov.
1. Varstvo kmetijskih zemljišč
1.1 Ureditev travnikov (ravnanje terena – buldožiranje)
Namen: ohranjanje obdelovalnih površin in spodbujanje živinoreje.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so uredili travnike v letu pred razpisom in v letu razpisa,
– imajo vsaj 0,5 GVŽ/ha zemljišča, pri čemur se za zemljišče štejejo vse obdelane krmne površine,
– najmanjša urejena enota površine mora biti velika vsaj 0,1ha, pri čemer mora biti skupna na novo urejena površina travnika vsaj 1 ha,
– prosilec mora predložiti račun oziroma dokazilo o stroških do 30% vrednosti, ki jo sofinancira Občina Ilirska Bistrica,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti zemljišča in zmanjšati staleža živali v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Višina sofinanciranja: višina finančne pomoči je lahko največ 30% upravičenih stroškov (stroški buldožiranja).
1.2 Ureditev pašnikov (postavitev ograje, ureditev napajališč in solnic)
Namen: spodbujanje živinoreje in ohranjanje krajine.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so uredili pašnike v letu pred razpisom in v letu razpisa,
– imajo vsaj 0,5 GVŽ/ha zemljišča, pri čemer se za zemljišče štejejo vse obdelane krmne površine,
– najmanjša površina urejenega pašnika je 1 ha,
– prosilec mora predložiti račun oziroma dokazilo o stroških do 30% vrednosti, ki jo sofinancira Občina Ilirska Bistrica,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti zemljišča in zmanjševati staleža živali v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Višina sofinanciranja: višina finančne pomoči je lahko največ 30% upravičenih stroškov (stroški nakupa in postavitve ograje, stroški nakupa materiala in ureditve napajališč in solnic).
1.3 Ureditev namakanja in osuševanja (mali namakalni sistemi, drenaža, odprti jarki)
Namen: spodbujanje kmetov k tehnološkim posodobitvam kmetovanja in urejanju kmetijskih zemljišč.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so uredili namakanje in osuševanje v letu pred razpisom in v letu razpisa,
– so na ta način uredili vsaj
– 0,1 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo vrtnin, špargljev,
– 0,6 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jabolk in hrušk,
– 0,06 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo češenj in višenj,
– 0,2 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jagod in ostalih sadnih vrst,
– prosilec mora predložiti račun oziroma dokazilo o stroških do 30% vrednosti, ki jo sofinancira Občina Ilirska Bistrica,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti zemljišča v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Višina sofinanciranja: višina finančne pomoči je lahko največ 30% upravičenih stroškov (stroški nakupa in montaže malih namakalnih sistemov, stroškov drenažiranja kmetijskih zemljišč, stroški buldožiranja).
1.4 Sofinanciranje dela stroškov prepisa zemljišč:
Namen: spodbujanje zaokroževanja in povečanja kmetijskih zemljišč.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– pri nakupu ali zamenjavi zemljišč zaradi povečanja ali zaokroževanja mora prosilec imeti najmanj:
– 0,1 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo vrtnin, špargljev,
– 0,6 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jabolk in hrušk,
– 0,06 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo češenj in višenj,
– 0,2 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jagod in ostalih sadnih vrst
in je zemljišče, ki je predmet subvencije veliko najmanj:
– 0,1 ha za kmetijsko površino za intenzivno proizvodnjo vrtnin, špargljev ali jagod,
– 0,25 ha za kmetijsko površino za intenzivno proizvodnjo jabolk in hrušk,
– 0,06 ha za kmetijsko površino za intenzivno proizvodnjo češenj in višenj,
– 0,5 ha za travnike in pašnike,
– prosilec mora predložiti račun oziroma dokazilo o stroških do 30% vrednosti, ki jo sofinancira Občina Ilirska Bistrica,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti zemljišča v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Višina sofinanciranja: višina finančne pomoči je lahko največ 30% upravičenih stroškov (stroški notarja in stroškov vpisa v zemljiško knjigo).
1.5 Ureditev trajnih nasadov (zemeljska dela, postavitev ograje in opore, zasaditev)
Namen: spodbujanje investicij v trajne nasade.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so trajni nasad uredili v letu pred razpisom in v letu razpisa,
– velikost na novo urejenega trajnega nasada je:
– najmanj 0,6 ha sadovnjaka jablan, hrušk in je najmanjša na novo obnovljena površina 0,2 ha,
– najmanj 0,2 ha nasada jagod in je najmanjša na novo obnovljena površina 0,2 ha,
– najmanj 0,2 ha sadovnjaka ostalih sadnih vrst in je najmanjša na novo obnovljena površina 0,2 ha,
– na novo obnovljenega nasada špargljev vsaj 0,1 ha ter da znaša gostota sajenja najmanj 9.000 sadik/ha,
– najmanj 0,06 ha sadovnjaka češenj in višenj,
– prosilec mora predložiti račun oziroma dokazilo o stroških do 30% vrednosti, ki jo sofinancira Občina Ilirska Bistrica.
Višina sofinanciranja: višina finančne pomoči je lahko največ 30% upravičenih stroškov (stroški postavitve sadovnjaka, in sicer: buldožiranje, koli, žica, sadike, ograja).
2. Sofinanciranje delovanja kmetijskih društev
Namen: spodbujanje aktivnosti kmetijskih društev, zlasti aktivnosti strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosa tržnih informacij in izdaje strokovno informativnih publikacij.
Upravičenci: so neprofitna društva s področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica in društva, kjer so člani, ki so upravičenci do sredstev regijsko ali drugače povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so registrirana društva s področja kmetijstva,
– v letu razpisa organizirajo programe oziroma aktivnosti strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosa tržnih informacij in izdaje strokovno informativnih publikacij,
– delujejo na področju Občine Ilirska Bistrica,
– prosilec mora predložiti finančno ovrednoten program dela ter poročilo po izvedenih akcijah oziroma nalogah.
Višina sofinanciranja: višina dodeljenih sredstev je do 100% upravičenih stroškov (stroški izobraževanj, stroški organizacije in izvedbe prireditev, stroški sodelovanja na strokovnih prireditvah, stroški izdaje publikacij, stroški organizacije in izvedbe delovnih akcij) in je odvisna od pomena akcij za razvoj področja delovanja društva, števila članov, pomembnosti delovanja društva za razvoj in ohranjanje kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, od zagotovitve lastnih sredstev in predvidenih sredstev.
3. Sofinanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa
Namen: pospeševanje preventivnega zdravljenja živali in s tem zmanjšanje kurativnega zdravljenja.
Upravičenci: so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica,
– k zahtevku za izplačilo sredstev je potrebno priložiti seznam s posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska Bistrica, ki ga oddelku za gospodarstvo in finance predloži izvajalec enkrat mesečno.
Višina sofinanciranja: za zatiranje in preprečevanje kroničnega mastitisa pri kravah molznicah se za vsako zdravljenje nameni 10.000 SIT na kravo.
4. Sofinanciranje nakupa mlekovodov
Namen: izboljšati kvaliteto mleka.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– proizvajajo mleko na območju Občine Ilirska Bistrica,
– bodo oddajali v obdobju 3 let od prejema subvencije mesečno najmanj 2000 l mleka v mlekarno,
– so si uredili mlekovod v letu pred razpisom ali v letu razpisa,
– prosilec mora predložiti račun o nakupu mlekovoda,
– prejemnik subvencije ne sme zmanjšati staleža živali v obdobju 3 let od prejema subvencije ali odtujiti naprave brez ustrezne zamenjave.
Višina pomoči: višina finančne pomoči je največ 50% upravičenih stroškov investicije (stroški nakupa in montaže mlekovoda) oziroma največ 200.000 SIT na mlekovod.
5. Subvencioniranje osemenitve krav
Namen: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Upravičenci: so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so registrirani za opravljanje izvajanje storitev javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica,
– k zahtevku za izplačilo sredstev je potrebno priložiti seznam s posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska Bistrica, ki ga oddelku za gospodarstvo in finance predloži izvajalec enkrat mesečno.
Višina sofinanciranja: za vsako osemenitev goveje plemenice se nameni 1.225 SIT, ki se lahko realizira do višine razpoložljivih sredstev.
6. Izobraževanje kmetov
Namen: je spodbujanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju, izobraževanje kmetov na področju dopolnilnih dejavnosti v smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti ter organiziranje strokovnih seminarjev.
Upravičenci: kmetijska svetovalna služba in drugi izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi programa izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– predložijo dokazila da so strokovno usposobljeni za opravljanje storitve,
– predložijo finančno ovrednoten program izobraževanja,
– predložijo zahtevek s seznamom udeležencev.
Višina sredstev: višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto. Višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški honorarjev predavateljem predavanj in izobraževalnih tečajev, stroški uporabe prostorov za izvedbo tečajev in predavanj, stroški nabave strokovne literature, stroški demonstracijskih poizkusov, ostali materialni stroški, ki so v skladu s programom izobraževanja, ki ga za tekoče leto potrdi Občinski svet občine Ilirska Bistrica).
7. Sofinanciranje laboratorijskih analiz, ki jih izvajajo pooblaščeni izvajalci
7.1 Analiza zemlje
Namen: zmanjšanje stroškov pridelovanja in zmanjšanje onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih hranil.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo s tržno proizvodnjo.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– imajo najmanj 1 ha primerljive površine.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov,
– imajo zemljišče locirano na območju Občine Ilirska Bistrica,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov (stroški analize zemlje).
7.2 Analiza zelja
Namen: zmanjšanje stroškov pridelave in predelave.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo s tržno proizvodnjo.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– letno proizvede najmanj 10 ton kislega zelja,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov (stroški analize zelja).
7.3 Analiza kisa
Namen: ugotavljanje kvalitete kisa.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo s tržno proizvodnjo.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– letno proizvede najmanj 500 litrov kisa za prodajo,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov (stroški analize kisa).
7.4 Analiza žganja
Namen: ugotavljanje kvalitete žganja.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo s tržno proizvodnjo.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– letno proizvede najmanj 250 litrov žganja za prodajo,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov (stroški analize žganja).
7.5 Analiza ugotavljanja zrelosti sadja
Namen: ugotavljanje optimalne zrelosti sadja zaradi kvalitetnega skladiščenja pridelkov.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo s tržno proizvodnjo.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– ima najmanj 0,6 ha intenzivnega nasada jablan,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: Do 50% upravičenih stroškov (stroški analize zrelosti sadja).
7.6 Analiza medu
Namen: ugotavljanje kvalitete medu.
Upravičenci: so fizične osebe – čebelarji, ki imajo stalno bivališče v Občini Ilirska Bistrica
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– imajo najmanj 10 panjev gospodarskih čebeljih družin vpisanih v register Nacionalnega veterinarskega inštituta na Veterinarski fakulteti,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov (stroški analize medu).
8. Sofinanciranje ureditve glavnih poljskih poti (uporabniki poti so vsi občani)
Namen: izboljšati dostope do kmetijskih obdelovalnih površin.
Upravičenci: so krajevne skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– urejajo poljske poti.
Višina pomoči: do 20% upravičenih stroškov (stroški buldožiranja, dovoza in planiranja gramoza, ureditve odvodnjavanja). Prosilci bodo prejeli le delno povračilo stroškov, in sicer je višina finančne pomoči odvisna od pomena poti, vrednosti investicije in predvidenih sredstev za delitev.
9. Sofinanciranje organizacije prireditve »Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica«
Namen: spodbujanje organizacije prireditve z namenom promoviranja kmetijstva iz Občine Ilirska Bistrica, združevanja kmetov in izmenjave informacij.
Upravičenci: so neprofitna društva in organizacije, in sicer društva s področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica, društva, kjer so člani, ki so upravičenci do sredstev regijsko ali drugače povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva, Kmetijska svetovalna služba in kmetijska zadruga iz območja Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– organizirajo prireditev, katere namen je predstavitev vseh področij kmetijstva, in kmetovalcev v Občini Ilirska Bistrica,
– prosilec mora predložiti finančno ovrednoten program prireditve,
– prosilec mora predložiti poročilo o izvedbi prireditve,
– prosilec mora predložiti zahtevek za izplačilo finančnih sredstev z dokazili o stroških oziroma porabljenih sredstvih za izvedbo prireditve.
Višina sredstev: do 100% upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe prireditve). Višina sredstev je določena z odlokom o proračunu za tekoče leto.
10. Sofinanciranje zdravniških pregledov za proizvajalce mleka
Namen: spodbujevanje proizvodnje mleka v Občini Ilirska Bistrica.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– ima odločbo o oddaji mleka, ki jo izda MKGP, Veterinarska uprava RS.
Višina pomoči: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški zdravniškega pregleda).
11. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov
Namen: optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– opravijo testiranje škropilnice ali pršilnika v letu razpisa.
Višina pomoči: višina finančne pomoči je do 50% upravičenih stroškov (stroškov testiranja škropilnic in pršilnikov).
III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJEVANJE KREDITOV
Obrestno mero se subvencionira za kredite, najete za naslednje namene:
1. nakup, graditev ali adaptacijo prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
2. pridobitev in posodobitev turističnih kapacitet na kmetijah,
3. nakup kmetijskih strojev in opreme,
4. nakup opreme za ostale dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
5. nakup plemenskih živali, razen plemenjakov za zagotavljanje genetske kakovosti živine (namen ukrepa je zagotoviti ohranitev kakovostnih vrst živine),
6. nakup kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški po posameznih namenih:
ad 1 Stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški nakupa, graditve ali adaptacije prostorov, stroški gradbenega materiala, stroški obrtniških del za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
ad 2 Stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški nakupa in montaže opreme za ureditev in posodobitev turističnih kapacitet na kmetijah,
ad 3 Stroški nakupa in montaže kmetijskih strojev in opreme,
ad 4 Stroški nakupa in montaže opreme za ostale dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
ad 5 Stroški nakupa plemenskih živali,
ad 6 Stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Ilirska Bistrica in izbrano banko,
– na podlagi razpisa za subvencioniranje obrestne mere,
– investicija ne sme biti začeta pred 1. 1. 2002,
– podano mora biti mnenje Kmetijske svetovalne službe o upravičenosti investicije.
Za kredit lahko zaprosijo občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in dostavijo dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje kmetijske dejavnosti (odločbo o priznanju statusa kmeta ali potrdilo Kmetijske svetovalne službe, da se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo).
Kmetija in lokacija objekta oziroma zemljišča mora biti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Višina kredita ne sme biti višja od 50% upravičenih stroškov investicije oziroma največ do zneska 10,000.000 SIT in je odvisna od višine razpoložljivega kreditnega potenciala. Krediti se dodeljujejo kmetom z najdaljšo dobo vračila do pet let, pri katerih znaša subvencionirana realna letna obrestna mera 2,5% (primer: upravičenec dobi kredit TOM +1,5, tržna obrestna mera pa je TOM +4%). V primeru najema kredita z dobo odplačevanja do enega leta se subvencionira 2,5% skupne obrestne mere (SMOM).
Subvencionirana obrestna mera (za realno obrestno mero pri kreditih nad 1 leto oziroma skupno obrestno mero (SMOM) pri kreditih do 1 leta) za posamezen namen oziroma investicijo lahko znaša največ do 40% upravičenih stroškov investicije ali največ do 50% upravičenih stroškov investicije v območjih z omejenimi dejavniki kmetijske proizvodnje.
Sklep o razpisu za dodelitev kredit oziroma subvencij sprejme komisija in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Prošnjo za kredit z zahtevano dokumentacijo iz razpisa vložijo prosilci na banki, ki je določena z razpisom in s katero občina sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju. Prošnjo prouči pooblaščena služba banke in poda mnenje komisiji v skladu z bančnimi kriteriji. Dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere potrdi župan na predlog komisije.
Sklep se posreduje vsem prosilcem v roku 8 dni od sprejema odločitve.
Kreditna pogodba je sklenjena med banko in kreditojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom župana, ter banke.
Kreditojemalec prične porabljati kredit na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.
Kreditojemalec prične vračati kredit v skladu z določili kreditne pogodbe.
Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo, spremljanjem in izterjavo opravlja pooblaščena banka v sodelovanju s pristojno službo Občinske uprave občine Ilirska Bistrica.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V letu 2002 se izjemoma objavi javni razpis iz 7. člena tega pravilnika na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica z dne 2. 4. 2002 ter spremembe in dopolnitve omenjenega sklepa z dne 22. 7. 2002.
13. člen
V letu 2002 se izjemoma izobraževanje kmetov izvaja preko Kmetijske svetovalne službe Ilirska Bistrica.
14. člen
Subvencioniranje obrestne mere na podlagi razpisa, objavljenega z dne 28. 5. 2001 in spremembe razpisa z 12. 7. 2001 se zaključi na podlagi pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva, podjetništva in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, št. 41410-0022/01-10 z dne 8. 5. 2001, ki je bil objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic, št. 19 z dne 18. 5. 2001.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva, podjetništva in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, št. 41410-0022/01-10 z dne 8. 5. 2001, ki je bi objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic, št. 19 z dne 18. 5. 2001, razen za primere, določene v 14. členu tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 41407-0003/02-220
Ilirska Bistrica, dne 22. julija 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. teh. l. r.

AAA Zlata odličnost