Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3526. Pravilnik o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica, stran 8236.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98, Uradni list RS, št. 31/99), uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00), pravilnika o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v RS (Uradni list RS, št. 58/01) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na tretjem nadaljevanju 32. redne seje dne 22. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za namen spodbujanja malega gospodarstva, obrti in turizma, za upravičene stroške, določene v tem pravilniku.
2. člen
Sredstva za dodelitev kredita oziroma subvencioniranja obrestne mere v Občini Ilirska Bistrica se zagotavljajo iz občinskega proračuna za tekoče leto.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo za upravičene stroške investicij:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov za mala in srednja podjetja,
– strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme,
– strošek nakupa opreme za turistične sobe,
– strošek nakupa opreme za gostinsko dejavnost,
– strošek ureditve okolice gostinskih in drugih poslovnih objektov.
4. člen
Za kredit in subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo naslednji upravičenci:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo. Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene gospodarske družbe v težavah.
– občani, ki so na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih.
5. člen
Višina kredita praviloma ne sme biti višja od 55% predračunske vrednosti investicije oziroma največ do zneska 10,000.000 SIT in je odvisna od višine razpoložljivega kreditnega potenciala. Krediti se dodeljujejo z najdaljšo dobo vračila do 5 let, pri katerih znaša subvencionirana realna obrestna mera 2,5% (Primer: Upravičenec dobi kredit TOM+1,5%, tržna obrestna mera pa je TOM+4,0%). Ob subvencioniranju realne obrestne mere lahko kreditojemalec plačuje le glavnico in revalorizacijo (TOM+0,00%). V primeru najema kredita z dobo odplačevanja do enega leta se subvencionira 2,5% skupne obrestne mere.
Vsebina vloge in potrebna dokumentacija je določena v bančnem obrazcu za prijavo.
6. člen
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje strokovno komisijo za malo gospodarstvo, obrt in turizem (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh članov.
Sklep o razpisu za dodelitev kredita oziroma subvencij sprejme komisija in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Sklep o razpisu vsebuje:
1. Določbo tega pravilnika, na podlagi katere se sprejme sklep o razpisu.
2. Skupen znesek sredstev, namenjenih v občinskem proračunu za pospeševanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva.
3. Namene, za katere se dodeljujejo sredstva.
4. Subjekte, ki lahko zaprosijo za kredit.
5. Dobo vračanja kredita.
6. Višino obrestne mere za kredit, ter stopnjo subvencioniranja obrestne mere.
7. Rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave.
8. Naslov na katerega se prošnje vložijo.
9. Navedbo, da mora prošnja za kredit poleg drugega vsebovati še ime, priimek oziroma oznako firme in naslov podjetja, opis in predračunsko vrednost investicije ter višino zaprošenega kredita.
10. Navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji v skladu z bančnimi pogoji.
11. V primeru subvencioniranja obrestne mere mora prosilec predložiti sklep banke o odobritvi kredita.
7. člen
Intenzivnost pomoči za namen spodbujanja malega gospodarstva, obrti in turizma ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena. Prejemnik poda izjavo, da za določen namen-projekt ni dobil državne pomoči oziroma če jo je dobil, kolikšen del je že dobil iz drugih virov. Pomoč je možno dodeliti samo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah.
8. člen
Prošnjo za kredit s prilogami vložijo prosilci na banki, ki je določena z razpisom in s katero občina sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju. Prošnjo prouči pooblaščena služba banke in poda mnenje komisiji v skladu z bančnimi kriteriji. Dodelitev sredstev potrdi župan na predlog komisije. Sklep se posreduje vsem prosilcem v roku 8 dni od sprejema odločitve.
9. člen
Sredstva, ki so podlaga za poslovno sodelovanje z banko in pridobitev kreditnega potenciala, se namenjajo iz proračuna Občine Ilirska Bistrica za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva in podjetništva.
10. člen
Kreditna pogodba je sklenjena med banko in kreditojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom župana, ter banke.
11. člen
Sredstva, pridobljena na podlagi tega kredita se lahko porabijo samo za namene, za katere so bila odobrena. Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o kreditu, lahko preverijo pristojni organi Občine Ilirska Bistrica. V primeru, da je ugotovljena nenamenska poraba sredstev kredita, mora kreditojemalec takoj vrniti kredit ali neodplačan del kredita z obrestmi po zakonsko določeni zamudni obrestni meri.
12. člen
Kreditojemalec prične porabljati kredit na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.
Kreditojemalec prične vračati kredit v skladu z določili kreditne pogodbe.
13. člen
Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo, spremljanjem in izterjavo opravlja pooblaščena banka v sodelovanju z Občinsko upravo občine Ilirska Bistrica.
14. člen
Določila tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za kredite odobrene pri Garancijski shemi pri Regionalnem razvojnemu centru v Kopru.
15. člen
Subvencioniranje obrestne mere na podlagi razpisa, objavljenega z dne 28. 5. 2001 in spremembe razpisa z 12. 7. 2001 se zaključi na podlagi pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva, podjetništva in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, št. 41410-0022/01-10 z dne 8. 5. 2001, ki je bil objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic, št. 19 z dne 18. 5. 2001.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva, podjetništva in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, št. 41410-0022/01-10 z dne 8. 5. 2001, ki je bil objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic, št. 19 z dne 18. 5. 2001, razen za primere, določene v 15. členu tega pravilnika.
17. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 41407-0002/02-220
Ilirska Bistrica, dne 22. julija 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. teh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti