Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3555. Sklep o razpisu o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2002, stran 8255.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) in 12. člena pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz proračuna v Mestni občini Murska Sobota, je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 20. 6. 2002 sprejel
S K L E P
o razpisu o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2002
I. PREDMET RAZPISA
1. člen
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev kot subvencije iz II. poglavja in v obliki subvencionirane realne obrestne mere investicijskih kreditov iz III. poglavja.
Za ukrepe v kmetijstvu je predvidena višina sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2002 v višini 12,000.000 SIT.
II. SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
2. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja in razvoja kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota se sredstva preko subvencij namenijo za naslednje ukrepe:
– subvencioniranje zdravstvenega varstva živali;
– subvencioniranje nakupa hladilne tehnike;
– subvencioniranje analiz v živinoreji in poljedelski proizvodnji;
– subvencioniranje nakupa kmetijskih zemljišč;
– pospeševanje društvene dejavnosti;
– izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu;
– sofinanciranje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj na področju kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovanja posevkov in plodov;
– subvencioniranje testiranja škropilnih naprav.
3. člen
Pri uveljavljanju subvencij se upoštevajo računi, ki so bili izstavljeni po zadnjem roku za oddajo zahtevkov v okviru posameznih ukrepov določenih v sklepu o uvedbi subvencij za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2001.
4. člen
Zdravljenje mastitisa
Stroški zdravljenja mastitisa se krijejo v celotni vrednosti plačanega računa za opravljeno storitev. Zajemajo stroške vzorčenja, zdravljenja in laboratorijskih preiskav. Sredstva se ne dodelijo za pokrivanje tistega dela stroškov, ki je bil povrnjen s strani zavarovalnice. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota, ki uveljavljajo povrnitev stroškov na podlagi zahtevka in predložitve plačanega računa, izstavljenega s strani organizacije pooblaščene za izvajanje javne veterinarske službe.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 13. 12. 2002.
5. člen
Nakup hladilne tehnike
Subvencionira se nakup hladilne tehnike v višini 20% vrednosti nakupa oziroma največ 200.000 SIT na hladilno napravo. Pred nabavo hladilne tehnike je potrebno pridobiti pozitivno pisno strokovno mnenje pristojnega oddelka Pomurskih mlekarn d.d.. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota, ki uveljavljajo subvencijo na podlagi zahtevka, pisnega strokovnega mnenja Pomurskih mlekarn in predložitve plačanega računa o nakupu.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 13. 12. 2002.
6. člen
Kemična analiza vzorcev zemlje in krme
Sofinancira se analiza vzorcev v višini 50% vrednosti plačanega računa za opravljeno analizo. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki uveljavljajo subvencijo na podlagi zahtevka in predložitve plačanega računa, izstavljenega s strani pooblaščene ustanove, ki je opravila analizo.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 13. 12. 2002.
7. člen
Nakup kmetijskih zemljišč
Nakup kmetijskih zemljišč se subvencionira v višini 10% vrednosti kupnine. Kupljeno kmetijsko zemljišče mora biti večje od 0,5 ha ali predstavljati zaokrožitev oziroma povečanje obdelovalnega kosa istega kmetijskega gospodarstva nad skupno površino 0,5 ha in se uporabljati za intenzivno kmetijsko pridelavo. Kupljeno kmetijsko zemljišče mora upravičenec obdržati še najmanj 10 let po prejemu sredstev. Med upravičencem in Mestno občino Murska Sobota se sklene pogodba, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota, ki sofinanciranje uveljavljajo na podlagi zahtevka, overjene kupoprodajne pogodbe in kopije katastrskega načrta. Upoštevajo se kupoprodajne pogodbe, overjene po 16. 12. 2001.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 2. 12. 2002.
8. člen
Pospeševanje društvene dejavnosti in izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu
Sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva uveljavljajo društva, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota in so registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo društva. Delovati morajo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi. Sofinanciranje se uveljavlja na podlagi pisnih zahtevkov z utemeljitvijo zahteve oziroma predložitvijo programa dela za tekoče leto. Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov, izkazanih na podlagi priznane vrednosti programov društev.
Sofinanciranje izvajanja različnih programov oziroma projektov v kmetijstvu uveljavljajo pravne in fizične osebe s sedežem oziroma s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota na podlagi pisnih zahtevkov s predložitvijo programa oziroma projekta in utemeljitvijo zahteve. Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov, izkazanih na podlagi priznane vrednosti programov in/ali na podlagi predložitve plačanih računov.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 4. 11. 2002.
9. člen
Izobraževanje kmetov za potrebe kmetijstva
Izobraževanje kmetov za potrebe kmetijstva se sofinancira z namenom spodbujanja uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanja kvalitete življenja na podeželju. Izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana s kmetijstvom. Sredstva se ne dodelijo za tečaje in programe, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja. Sofinancirana so izpopolnjevanja in izobraževanja, ki jih izvajajo za to pooblaščene oziroma registrirane ustanove. Višina subvencije znaša 50% vrednosti izobraževanja oziroma največ 100.000 SIT na izobraževanje. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki uveljavljajo sofinanciranje na podlagi zahtevka, dokazila o plačilu udeležbe na izobraževanju in kopije potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 13. 12. 2002.
10. člen
Subvencija zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
Subvencionira se 30% višine zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov. Pogoj za uveljavljanje subvencije zavarovalne premije je dodatni popust zavarovalnice v višini vsaj polovice procentualnega zneska, ki ga subvencionira občina. Upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki imajo v lasti ali najemu tozadevna kmetijska zemljišča.
V imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov. Med zavarovalnico in Mestno občino Murska Sobota se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju. Subvencija se uveljavlja na podlagi zahtevka in dokazila o sklenjenem zavarovanju oziroma predloženega seznama upravičencev, s katerega je razvidna premija in subvencionirani del za posameznega upravičenca.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 1. 10. 2002.
11. člen
Testiranje škropilnih naprav
Subvencionira se testiranje ustreznih in tehnično dovoljenih škropilnih naprav v višini 50% plačanega računa za testiranje. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki sofinanciranje uveljavljajo na podlagi zahtevka, predloženega plačanega računa o opravljenem testiranju, ki ga izda za testiranje pooblaščena ustanova, in potrdila, iz katerega je razvidno, da je naprava usposobljena za delo.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 13. 12. 2002.
12. člen
Zahtevki z zahtevanimi dokazili in prilogami se oddajo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Obrazci za uveljavljanje subvencij pri posameznih ukrepih se dvignejo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, soba št. 8.
III. SUBVENCIONIRANJE REALNE OBRESTNE MERE INVESTICIJSKIH KREDITOV V KMETIJSTVU
13. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se za subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov za pospeševanje kmetijstva v letu 2002 namenijo sredstva v vrednosti, ki ustreza subvenciji realne obrestne mere v višini do 5 odstotnih točk, za skupni znesek 30,000.000 SIT odobrenih kreditov.
14. člen
Subvencionira se realna obrestna mera za najete investicijske kredite za naslednje namene in pod naslednjimi pogoji:
a) Govedoreja
--------------------------------------------------------------------------------
Vrsta gradnje      Minimalno    Minimalno          Maksimalna
           št. stojišč   št. stojišč         predračunska
          na investicijo  po investiciji  vrednost na stojišče v SIT
--------------------------------------------------------------------------------
Hlevi za krave molznice
--------------------------------------------------------------------------------
Novogradnja           5        10           1.200.000
Obnova hlevov          5        10            600.000
Nakup hlevske opreme              10            600.000
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Vrsta gradnje      Minimalno    Minimalno          Maksimalna
           št. stojišč   št. stojišč         predračunska
          na investicijo  po investiciji  vrednost na stojišče v SIT
--------------------------------------------------------------------------------
Hlevi za MPG
--------------------------------------------------------------------------------
Novogradnja          10        15            350.000
Obnova hlevov         10        15            170.000
Nakup hlevske opreme              15            170.000
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Vrsta gradnje      Minimalno    Minimalno          Maksimalna
           št. stojišč   št. stojišč         predračunska
          na investicijo  po investiciji  vrednost na stojišče v SIT
--------------------------------------------------------------------------------
Kombinirani hlevi za krave molznice in MPG
--------------------------------------------------------------------------------
Novogradnja         5 +10      10 +10      1.200.000 + 350.000
Obnova hlevov        5 +10      10 +10       600.000 + 170.000
Nakup hlevske opreme            10 +10       600.000 + 170.000
--------------------------------------------------------------------------------
Upoštevajo se zgoraj navedene predračunske vrednosti izgradnje za posamezno kategorijo živali.
V investicijo v nakup hlevske opreme se šteje naslednja oprema: molzni stroji, mlekovodi, izmolzišča, hladilniki za mleko, transporterji za gnoj, naprave za prečrpavanje, obdelavo in zračenje gnojevke, ventilacijske, prezračevalne in grelne naprave v objektih, naprave za pripravo krme in krmljenje živali.
b) Prašičereja
--------------------------------------------------------------------------------
Vrsta gradnje      Minimalno    Minimalno          Maksimalna
           št. stojišč   št. stojišč         predračunska
          na investicijo  po investiciji  vrednost na stojišče v SIT
--------------------------------------------------------------------------------
Hlevi za plemenske svinje
--------------------------------------------------------------------------------
Novogradnja          10        15            500.000
Obnova hlevov         10        15            250.000
Nakup hlevske opreme              15            250.000
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Vrsta gradnje      Minimalno    Minimalno          Maksimalna
           št. stojišč   št. stojišč         predračunska
          na investicijo  po investiciji  vrednost na stojišče v SIT
--------------------------------------------------------------------------------
Hlevi za prašiče pitance
--------------------------------------------------------------------------------
Novogradnja          50        80            120.000
Obnova hlevov         50        80            60.000
Nakup hlevske opreme              80            60.000
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Vrsta gradnje      Minimalno    Minimalno          Maksimalna
           št. stojišč   št. stojišč         predračunska
          na investicijo  po investiciji  vrednost na stojišče v SIT
--------------------------------------------------------------------------------
Kombinirani hlevi za prašiče
--------------------------------------------------------------------------------
Novogradnja        10 + 50     15 + 50       500.000 + 120.000
Obnova hlevov       10 + 50     15 + 50       250.000 + 60.000
Nakup hlevske opreme            15 + 50       250.000 + 60.000
--------------------------------------------------------------------------------
Upoštevajo se zgoraj navedene predračunske vrednosti izgradnje za vsako posamezno kategorijo živali.
V investicijo v nakup hlevske opreme se šteje naslednja oprema: transporterji za gnoj, naprave za prečrpavanje, obdelavo in zračenje gnojevke, ventilacijske, prezračevalne in grelne naprave v objektih, naprave za pripravo krme in krmljenje živali.
c) Izgradnja objektov za rejo drobnice, perutnine, kuncev, konj in proizvodnjo gob po predloženih predračunih oziroma največ do 60% od predračunske vrednosti.
d) Izgradnja objektov za vrtnarsko pridelavo
--------------------------------------------------------------------------------
                    Minimalna velikost       Maksimalna
                         objekta      predračunska
                              vrednost investicije
--------------------------------------------------------------------------------
– rastlinjak s trdo kritino in opremo       100 m2     12.000 SIT/ m2
– plastenjak z mehko kritino in opremo       100 m2     9.000 SIT/ m2
--------------------------------------------------------------------------------
V opremo se štejejo naprave za namakanje, ogrevanje in prezračevanje objektov.
e) Izgradnja skladiščnih kapacitet
--------------------------------------------------------------------------------
                    Minimalna velikost       Maksimalna
                         objekta      predračunska
                              vrednost investicije
--------------------------------------------------------------------------------
– Objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke
(gnojišča, gnojne jame)               50 m3     20.000 SIT/m3
– Objekti za skladiščenje krme in oprema
(koritasti, stolpni, montažni silosi)        50 m3     20.000 SIT/m3
--------------------------------------------------------------------------------
Uveljavlja se v primeru, da se ne vlaga v gradnjo ali obnovo hleva in so proizvodni objekti že v funkciji. Pri gradnji hlevov so ti objekti že upoštevani v predračunskih vrednostih.
Ostali skladiščni objekti za vrtnarsko in drugo kmetijsko proizvodnjo (najmanj 1.000.000 SIT do največ 5.000.000 SIT predračunske vrednosti na objekt).
f) Nakup specialne mehanizacije
Subvencionira se realna obrestna mera za nakup naslednje specialne mehanizacije:
– sejalnice in sadilniki za setev žit, koruze, sladkorne pese, krompirja in ostalih kultur,
– kombajni za spravilo žit, koruze, sladkorne pese, krompirja in drugih kultur,
– stroji za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (škropilnice, pršilniki...)
– mulčerji,
– rahljalniki tal (podrahljači, riperji, gruberji...),
– obračalni plugi,
– stroji za pripravo tal z enim obhodom (vrtavkaste brane, prekopalniki, predsetveniki...),
– medvrstni okopalniki in osipalniki,
– česala in travniške brane,
– združena orodja za pripravo in setev z enim prehodom (direktna setev)
– posebni stroji za apnenje tal,
– stroji za pripravo lesnih sekancev,
– sušilnice za sušenje žit in drugih kultur,
– posebni vrtnarski stroji (sadilci sadik, namizni sadilci, polagalci folije, gredičarji...),
– balirke in ovijalci za valjaste bale,
– sortirniki in pakirni stroji za krompir in vrtnine.
g) Izgradnja objektov in nakup opreme za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Upoštevajo se investicije, ki so namenjene opravljanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Za posamezne namene, ki so navedeni v tem členu, se priznavajo naslednji upravičeni stroški:
a) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
b) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
c) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
d) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
e) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
f) račun o nakupu specialne mehanizacije;
g) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme.
15. člen
Začetek investicije mora biti v tekočem letu.
16. člen
Upravičenci do sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov so:
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost;
– pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost z največ 30 zaposlenimi.
Stalno prebivališče oziroma sedež pravne osebe mora biti na območju Mestne občine Murska Sobota.
17. člen
Sredstva za subvencioniranje realne obrestne mere lahko pridobi upravičenec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj:
– 35% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena za nov proizvodni program na kmetiji;
– 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena v širitev dejavnosti.
18. člen
Doba odplačevanja kredita je največ 10 let. Posojila se vračajo v obrokih dogovorjenih z banko, vendar najmanj dvakrat letno.
19. člen
Med banko, upravičencem in Mestno občino Murska Sobota se sklene tripartitna pogodba, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti. Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
20. člen
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložiti se mora kratek opis investicije z osnovnimi podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko upravičenost investicije, oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva ter poklicne sposobnosti in zmožnosti upravičenca (izdela kmetijska svetovalna služba);
– pri investicijah v vrednosti nad 3.000.000 SIT se zahteva poslovni načrt v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe Slovenije;
– v primeru, da je upravičenec s.p. ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– predložiti se mora uradni predračun oziroma račun za izvedena dela oziroma opravljen nakup;
– predložiti se mora mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti investicije;
– predložiti se mora sklep oziroma pogodba z banko ali drugo finančno organizacijo o odobritvi posojila;
– izjava vlagatelja, da za isti namen ni pridobil javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije;
– pri graditvi oziroma obnovi objektov je potrebno:
– predložiti gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja;
– predložiti ekološko poročilo kmetijske svetovalne službe,
– pri investiciji v nakup specialne mehanizacije:
– predložiti se mora prospekt s tehnično dokumentacijo;
– upoštevajo se samo vloge za nakup nove mehanizacije.
21. člen
Zadnji rok za oddajo vlog je 29. 11. 2002. Vloge, ki prispejo do 15. v mesecu, se bodo s strani strokovne komisije obravnavale isti mesec.
Vloge z zahtevanimi prilogami se pošljejo priporočeno po pošti ali osebno oddajo v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Predložena vloga mora biti v zaprtih ovojnicah in označena z oznako “ne odpiraj – vloga“ s pripisom Ukrepi v kmetijstvu – subvencija realne obrestne mere.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, soba št. 8.
IV. SKUPNE DOLOČBE
22. člen
Omejitve:
upravičenec lahko pridobi sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa po tem razpisu.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja na vlogi za pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
23. člen
Petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan, najmanj enkrat mesečno opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v roku 15 dni po odločitvi.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je deset dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže.
24. člen
Sredstva po tem razpisu se dodelijo v nepovratni obliki. Dodeljujejo se do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do končnih datumov za uveljavljanje finančnih sredstev, ki so za posamezen ukrep navedeni v razpisu.
25. člen
Namensko porabo sredstev in zaključek investicije preverja strokovna komisija. V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev, in sicer:
– če so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi sredstev na zahtevkih navajal neresnične podatke.
26. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41407-1/02
Murska Sobota, dne 20. junija 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost